Skip to main content

Full text of "Kievlyanin 1917"

See other formats


№ 167 

Г ЕД*: ИІЯ „КІЕВЛЯНИНА" 

іфіігв А* I" гюсЬтвпсД по ^ілаг'й 
! ,і„і ты сгііс.тнсіімо (ир© л+5 проодни- 
новъ) ві"* ЙПі—вбІ* ч«. полопігдии, 

чтяі^і ил іаиетхТмід дали (мт пркншш •* 
г»ялѵ(№ ШТв1+ в с% *у>іяі.мівч-»і ми'-, тотл -ІИ 
*..гйръ ршвдиъ сьрыЛ ч- 1? іигі* Т 1 '"П Гг " " И * 
.постили сем л есэгѵпіи-'ігііЯ іитсЛ 0в|* 

плйтішчр, лйа'ііИіЯУ и /гет , і кіѵ і і ы 

«МйІ ні «мврачайіАЧЛ. ГтігИЦ ■[щі« п и нп | ЫИ^І* 
ГКк ПФІДіЧ' ІЫ1І1 А-1 ••ЛИ ■ •ІІІІЗг*. <ЫроЬ*в1ТР ВЪ іслтИ-І 
тр(гъ ■Ъымі/'аіі II рвнСгби; ігірциц-г-иДя Ш> пв 
почтѣ ріДЧЩІМ Ііа»в* ік ірілпжаоП-. Принятыя І« 
ІГІ к ч і'ГіП I I (ТЛИ, ТѴ сдѵ::.' ГЬМ-ЯССТІІ, воілс- 
ХВП. ЮКра--40Н1& 


огдѣпьиаго 


ЛЙ 1*4 


НОИ. №167 

Временная подписная 
плата, 

2 р. бОі 


Т *, - * . . * * * 

Й Ил + Ж Р # * * ■ 

3 и 

Учййшся въ мѣсяцъ 


5 р> 00 ч. 
, 1 р в© я 

. 2 р 23 я 


ПодпиЛэ, и обѴівМ-нЯ принял»™ ѵ\ ШевІЕ И Тѣ 
гитоі нигерѣ рмицій „Кчиш»*- Карпы* 

№ Р м, утрі до 7 ч. вол. кронѣ та№ 
ирінх п зр&ЮОП. ддсй; 2)» ігрпщдтмгемі'ъ дѣло ■!■ 
кояторм ври . іінхі„ т*лні4 И. Я ОглЫШшИ 1) 
педдЛмгь отіѣітів пФитфГ'И лрр иій№'м , ь иа- 
г нхьѣ ТуВірпп^-тол 1Ь Д. Сыттйі, Гйяіші Р^ХК 
X 50; I, А ипук грмѣ ігі іштіжп ииээлпгЬ Д. Л, 

Огаойлвна, ЬьЛТврЕИЕССГгАЛ. Л 2- 


ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ 

ПЯТНИЦА, 14-го ІЮЛЯ 1917 ГОДА. 

ГОДЪ ПЯТЬДЕС5ТГЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 


Ц 0 1|,1-Си!ЛГІ.г*івЖЯ& М *<Ѣ ср^ікк Іі* МНІ'І- Л К**’' 

п 1 Ч 1 І 6 ІІ мЧД. и!.--, ■'* «?іАі'Зу ир*» "Р«* 
іг.дг. и[.№м » вавюміи, іпи’і. * ****** 

гад*- ЯСі N. Ирм ІДр, иртІ'ЯТЬ ЯЦП.ПТДР* 

я* і линя ырмѣ. 

7 л і;с і и иячітшв* о'ірп-.кііІІ'. н ОД"! 

^ніа я» йНЛвпІ илЧ еі я\^т»: рЯйрвдч тМКЯ 
ва ь, Й№И ітт- В. 

ТВАЕфЙЛ риДЯЩІи .Ямяяяікхр' Ч» 53* 
Тсл*фет.яр<іцатннсчнті>апГіѣя*міі ішврѵ ,*Ь® 
(НнивіішЛ (ч.гл]і«* И. Я Ні",',, м*чі^ 

Тв**Ѣ с 'і>і'иіі!К 4- і Ф н Н.4+.К|Шн,с^мгі н* Н*К& Ь-ГО ' СІЧ1 


шд^вой'лгаь еда и поп смсртл иотаруин№ х.-гп. 
иол:* 


■ п н ІИІ 1 Л ск:гілв 


Владиміра Александровича 
НИКОЛЬСКАГО 


будетъ отслу* ст,ь 


о і. \ ,і. ■ нс андро-Н в ас но ІЭ церкви 

ІО', чао. ѵтг-п . 


□оеді литургіи, оали*шя 1Пі 


Отъ комитета внѣпартійнаго бло- 
ка русскихъ избирателей. 

Въ воскресенье 16 іюля 

Р Р 'Т собраніе русскихъ избярателей Лукьяновскаго района. 

Ш шп- В. Р ііпшші ■>. I. и. Потро», В. Н- " *■ л’®^ 

й мтетоПрІіЖошоЛ иГ иоуніаф, ияия м . -дром» ч яти» м«Р^- 1 - 


т-ь» 


• - г . те ... .ы ' і му, • -*т, . , ^ 

Кіевскій Областной Союзъ 

зеиозміип. «бетвчятм» доя губеряій ЫеасюВ, яйетт^. 

■ пюис -я II Хір*к,«,;оО лкѣст. оѣд-» роооитіо омъстго т_™»ет» „ шк . 

іиіія. пт сѵислспъ и защиту ли -яатп ..іѣМ.товааЛіі -й, _ , . . . ; ^.цсепп п^оиіі, дне- 

Зм# Гооіирстоо. ПмпаіР •“Ж2ГЙЛІХІ ЧХ»8Я?*«^ *“■ № 

іиосію отъ а іо 5 чаеою. аия т □□мѣліапш 1 о^-за (№««< ЕЛДД11 * г і555Э— 


Тгн:т, шрабатывіется эта к 1 і'унт- 
гімиі 0|ід;к& на украиггскопъ «ФА -'^р- 
т]^ §тош;ал срп:ка, Но гдЬ тонко ^ 
тамъ иоікеіъ н порват^.си. 

В л Шульгинъ. 


ГОРОДСКОЙ ТеаТрЪх Толо^ъѴагрова^ 

шГ . {Комедія двора). 1 Чгі г-жи ліетііоиі*. 


1 ѵ ** * " '» , 

м&і-кеаыс столбы, шпальные отрѣзы^ 

ѵишдяііѵ^и частію йіил, Кіева, частію у прнирвн Гипще®ъ, 

продаются. 

*** г* - 1 - 1 еіІ “ в ' 


рііим^ 


яа- 

то 


адапір 


Сс и.:іі. , И-Ці і^ХЛі 


. ПИП1 Оринцъ-супругъ гг ;. 1 КГ ^ а « 

«г™»;. ^'ЛГо^^іГ ДчкяІВ, 

Ь веч ІѢН№ 15 ге, Фѳнсфпоъ Хи С. Самоорскоі— в ?^ »лавш іессини^ *■ 

Лрнвцъ-суііруп» ^ 


Свободный театръ. ^ ^Іінтиияато «атрв). 
сйіѣдкя три спеетмуя, Ивана Семеновича I у- 


ІШ 

Ч,(и.', в* ч Ліштр-а 

1 6-ГО. и^л.іцп^іыіл спект 


і.іиеГЫ проАЫИЗД* 


АлёксѣевскіЙ ПАРКЪ- Ддраиція Тйгг Т— ка. Тел. 46— Ж . 
Оголяя въ тікпыт. л'Ип. театрѣ. 

ЙЭТЯЙ ™- А - Иариисноі 37 день 

борьбы аедг^г^ Борются, 


Въ па;іьгѣ ва 
Бъ субботу, I 
15-го іюля. | 


Гг-.ні Зеленая Маски ае явится то оаъ будетъ осъяваакп, тру сонъ, 
п-отгрг аппікт- свое чЕмніов.'коЕ асазіе. — 

^ іЩы-.іл -Іомйірлг, Зі Уфицорѣ іГ I . Соколъ п сто а вари 

іт: ,Л сдеиі діі: ,, 'ВТК-‘ ^ опта, . Оѣ б чі 


опфмтой спецѣ дітертнснізятііг иъ в час, пе*і. игр. виеы. 

Традиціонный бенефисъ дирекціи 


ермі.-ст^'і^ ф| 

І Вв суСйиту, 

і.і іо зшдя, 


Ьрограиыа театровъ та уввмзаевці іп, партгѣ лрсвлоОдвтъ дсѣ ояіглмязл. 


Сегодня три стаями™, ѵъ ѵ. » и і« ™ 

□осаввіве вйступденіе и ярапіддыіый ОсиРфисі. - , ЙВЛв іиит. И С- Ру- 

девкова. 2й,?Зеъ^» Г| »«л. ■> «"“Р"»*- я -{ , *яй“ 

Й 1 . К. І»Ст.опгѴ зЫ с. рудниковъ . 4) Фрыд^^я ^я ^™ 

«дам.*, іт. в» а \," т - > Ь*ті» : - ІІДГ (^“айга») г., „Ли инь' 

рБ, ^ЙаЙЬ^йЗ: 

™»°2І йі» >«4* ЙЖ2??и?* -«ІГ” 1, 4> “' с ' 


отъ і 1 час. вечера ьъ 

РІ 2*6,1— 


Оъ заіер. т. Ѣъ ааііаюч, гражиоан. 

»мвая ітатріо- 
тическая нартина учяСг 

2^0 ТЫ- та 2-м. г !Г'2бСГ- цузцт, и 

сшт шиіуш аі-і-ектив, 

ПОСТ.ТИнНІГй 

А. Апозн^и^каго 


Въ парнѣ 

Г раыдіоэ, зрѣлище 

борьба 


Въ откр. театр* ігром-ѣ 
боіыиеП нр нфачни 
оуу окціопыл. 
пезетъ хоръ 1-го 
І-‘ Ераяисваго іииацкй|тО 
гот и ада Е егдапі X я і а ь- 
иаціідга по.і ка„ лг.іъ 

тир. хор Р Ей^йа-овсітаіі о. 


коломой цевъ с ПФИЛНСЪ, 


Црп тавой постановкѣ вопроса, на- 
до бы 7!. С-ЮГЕй тронувшимся ІШ ВОпТр Ь- 
револійЦін 9 "ітойн пугать та бы п атолл 
черны иъ блокомъ, 

]!о потъ, чго иы считаемъ св&о- 


временным ъ па сом. пить ^Кісвсеоіі Мы- 
с.ти - . Нс соблаго йолить ли обратить 

- ----- — ой* 


Читайте афптт. 

Въ шркѣ при 
реетрран'Ь 
15-го шля и& 2-хь сцевт шкелъ 


атлетъ 

съ быкомъ. 

Севсаціопио!!! 

Биши іа бенефисъ уже вдаются. 5ЖЙ!^яЗі^і8чмі 

т гч ^ ^ , . еаамяепмй Эрвеівсіе ѵаіів. мал. .о 

Театръ -оарьетэ ву, Іі» ч;-с. Конецъ Ш. ^Ч.иечіъ 

атлетовъ к енлачвй. Ркишо^ОТ'^Шури 

(до — Т чіэ у ^ — 1 


Кино-театры 

ШАНЦЕРА, 

Креюмтдзп,. іі 
Тоаеф, 37—27. 


Сегодня 3-0 генъ 


Дочь Анны Карениной, 


шн ш 

иоіггеЯ □ Н :иі иЫСГ .аніііт і.іргпііъ и ся.льПТ} і 'і- 1 ■ 
арощаіикък 25 Щ'&тпеъ лепта 

Зачтил ! '• ііе^й еткрілпаетси Ш-я 
иистатак;!- 'і — -р 12032— 


ЭКСПРЕССЪ. 

К|й)шят ^ 25. 

ты. ЗН-24 


ЕЫІйіоіііалгія по іи>:з. і! нсшоааста. й\ ^а. въ 6-т:і чист. Цъллт.н- р;^д 

арт, Лидія Джоыс&въ. Олегъ Фрелнхъ м Л 

Политическая прогулка по Днѣпру, 1!а ИЗЕ ^щ ае тъ, 

уменьшен- Будетъ— чай в прохлад 
Темлерят не выше ів град. 


АПОЛЛО. 

Дброиціл Т-оо Т-но, Мді^шгоа & ТсхЙ4— в-1. 

<Іпіігіягір ѴйГІе ] шівяаніо ііичтдипаа газота иа то 

*Ф_ Ежедневна <Э|іеьіаыс а Ч сиятельство, что со иремвнн перѳоо- 

Пр„ ш. \ р 0 « оя» яеямАнвй плстег« В ъ + хм- 

р ™ в ч„ мчора. і— <ст в ч Кіевлзшйііа“. Ола оБИ^мѣнаоі 

цдиторясть всѣ наши слева и ыыслв, 
только двумя мѣсяцами позже, т. с. 
тс г да, когда узко ойылись Сѣды, кая и 

прѳдчу яство ьа на вя. 

Неспособность песіЕотрІяь гперед/Ьл 
отдѣлавшись отъ тонущей злобы, за.- 
ста власть газету йоэвонощіш грыль 
Еэпш середопал статьи, вмѣсто таг та, 
чтобы вникнуть въ и къ существо и 
рядъ иа всегда понять, что про і рампа, 
которая спст&пт'ь только въ отрицанія 
„ Кіевлянина", слишкомъ у беса для 

Сольшоіі м сѳрьедвоа газеты. 

В. Шульгинъ, 


Пирятинская 

и. 1 Іостъ, Уѣздная Йсаскан Упра 


что 15 сею іюзл 

ЕГА'ЗЯаЧСПН моторы 

[-2 р] 2570- 


сеансъ 


на питк. 


Сегознл пта- 
сдЬл,и. день 
^чіст, и^іі. арт 


жил», драма ігь 4-хъ 
чает, рачтлграіг. Прті 
Комическая. Сгілов, оркестръ. Начало гея асов» 
щ, 7 час веч. 


ВЪ ОКОПАХЪ ТЫЛА, 


ОБЪЯВЛЕНІЕ. 

кіевская губе|>нс«вя зеалская 
упраьа ьроіжіиаі-ті:. пнйорочвуш^ _ѣг іК ^ ” 


а-і-РіШЧ 


Нико-театръ „АРФА'*, Н іюля. 

„ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ" 

дрв-а въ 0 част съ гшгпекъ: Хоіодаой, Рикнаневов, Модопскаго л Передай. 
Начал* въ " часовъ вечера. Цѣпи вѣдай оСыкаованвия. . 


Ѵнранискэя пряма Про- 
свѣтлѣніе въ умахъ русской интелли- 
генціи въ отЕошеиі и украл ице пъ совер- 
шается. Одпако атому препятствуетъ г!в- 


п.мраОоттау и!ь дроил ігіо таоіечоту ю 
куй. саа.) аьса, нмодяшагчея щлі и. Игаа- 
товь-іі и с. Горвп а чадъ, Ківккпго уѣзди гъ. 
іыппкистп!, 0 К 07 О 00 лес. 1 ! догавіч' хроігь № 

г Кісггѣ таз еыдды У правя. Жедаюішхг иять 

рдапа<іотку, У при на просить лв лягте, 'Л ЛДЛ обычай и щі л ;ки воетъ мзэеинно.стаъ, ко70- 
с^ваноиланія оі унапія«ц^ і р Ыв пйй ^ н ^ усиооли таив ну асстрі ІІспа 

Эти госиода ловко вер 


Т.1., - -І} ОП Ю час, утра ДО 3 час, ДЙЛ Кртиѣ 
піьсяркпитъ в прадліичяихъ д«- іг^.ірі.мі— 


Отецъ 


И л. пи -Израненная шбовьЛ™^Т1.«- 

| 1 ЫЦ I» Угасла страсіъ, ч, 2-я-Дѣлушюі- натъ. ч. 3-л— На ш 
1 ' II къ гчаотъв, ч . *і-я -Любови нца. оияа -жеап етщ 

ѵ Гіайиоіло гостя съ сдабИ) вачддьотвд. адияческам. 

-театрѣ КОРСО, к #^бІ Ти ' 

ріазаа — 


ПОСЛѢДНІЕ дни въ нино 


Алеім ѣевскій паркъ. “ 1 „ГЛ^ іа В. П.'Начаиовыиъ 

ДѢТСКІЙ праздникъ- ЮОІ кечи 25 при- 

Ві %\крыт. тогтргѣ Дѣтской труппой цр б лет, Спитъ Хочу выть Дртис- 
тзъ 1 X. Голодный гиммааиетъ ксиед, иъ I і Жинян го- 


ЗОВЪ тоыъ иоіеі _ 

воряшая кунлв Ьезгавтио ОідОтъ лид дѴеочнѣ отгеі&виі. ел ши. 
игры ид клздш. к лт.іііш. ирр. вол }пр. Ю Фрйймпчсіиі гъ прими и, 2 оркек.Ті^ 
музыки- Зъ ^іыилчвпіѳ Оіайгъ пуль ншгш. сосрь Илья Муромецъ. ПолроОй.^пі 
тег ^цірііхъ Лмре^ита 1*. п. Елчсяршр. ѵ дни 

0-1)4 


“К 

‘■ш/ 


■ 
Утерянъ свертокъ 

10385, А шин »ъ чужихъ р>клхъ во 

л> юГ®* за хорошее вознагражденіе 


12 к№лл сг ига . оиью ли таи и пъщО 
п^роходстімі по Днѣпру да. -ѴЛ 31 7 1— 

^ 1 §Ц. УН— его, 12561 — 1 ^ 60 , І' Г: М И 

«вѣіУП, стоишосте. Нашедшаго тахі. ііроентъ .ТітстілпііТі, ігЛ 


1-2рІ2501- 


Въ пользу Инвалидовъ ';„“ а 15 въ Купечесноглъ саду. 

ГУЛ ЯНЬЕ-КАБАРЭ 

Симфоническій концертъ 

Ачврвиацйиал зл ран и аі -щіойи, ь> 'і 
смигравмл 50ти руб. о-йллшцім „ЗаЛ 
о 1 . 1 н Р нянри н ні'. Новость’ мгор&жеііл 


пыл и и.дту идрКеігі 

М с !.у Лотерен-алдегрн , 

Сыобеди“, пудъ ынарт, міг/тия н серебрян нн вещи 
бѣъппятпо.,. Но вотъ время — 
деньги. 15 іеідл съ і чал| лнл нъ 


ВрН учдстіН В'ЮГО 
ДОИЛіЕЧйСІЩГО міра 
г. і5іЧЙ. 

ішдъ упраы. ,і. Зі. ШийыСнзрга. Ьчдь- 

КЬпвсіюП и 

Буіуть 

ни 
ое 

ДАТСКІЙ Пра.ЗДНИНЪ, шнспул, катанія 


ИрГІГ'-ТГіИЬ 


ал йчахг, подк (^повода 
15 ут|-ииъ: Дѣти бо к. 
поиеиъ въ 2 чаев. шли. 


ф[«бе.тчинъ' Вогни ю еркестри. Паат а входъ: і І-п, — 3 руб,, 
взрослее— I р., мечероіпр— 2 р. Начало гуляпья 1 съ 7 часом. вачорі,. 


СЕГОДНЯ 


Пятый добавочный бѣговой день, ют. на сукну ю 

Начало ровно въ 2 часа 30 мин. дня. 


въ пятницу у 14-го іюля 1917 г. 
на Печерскѣ на ипподромѣ Юго- 
Западн, Общества ГО Ш И 1,1 иШЛзтаДСТПИг 

БуіСТЪ р.чангрчіео ври- 6,000 руб. 


Кіевъ, ІЗ-гр іюля 1917 г. 

Каісь к слѣдопмо огкйдать, паша 
статы? Два пути 4 ишіила п гіѳ^ику 
ип огр#мицахт> ^КіевскоіІ Мысли 11 - 
ІІотопшал га\:йта т ивдущал списокъ 
померъ К - ы П , бьетъ съ набап, н пу- 
гаютъ своихъ илбіфатехсіі дрвЕОПОмь 
чернаго блока. Но ладо сознаться, 
і.ѣлается это при довояьао стригиыхъ 
иОл-тойгельгтпахъ, 

Мы [олори.іп, іто, по пашоиу мнѣ- 
иіну, диктатура должна йыть ноааслО- 
івахъ, а не дѣлѣ, если то, чтп иааы- 
иаѳтся „револнщіей 11 , желаоіъ спасти 
салое ссйп, Діы гадорнжи и к родолит - 
ем та уттаерждатг.^ что осла: будетъ про- 
должатьси подъ видомъ , свободъ ' 
топ. безумный розпрать, воторый ца- 
рить ]еыиѢ, то я рово ЛЮЦІЯ' ^ погпбиотъ. 

[ акт. капъ эта сабель бу доч ь соііро- 
со ждаться вэенііыиі, разггомояь Рос- 
сіи, то мы он не желаемъ и уъазы- 
лаенъ путь къ спасенію, і.ітоті. путь 
—цромоіщыИ татьйаъ 4ітъ нсячвеігюь 
свободъ 41 , выродиішркел Н'Ь димуш 
анархий д-ял того, цтобгд аъ ноіщѣ 
концовъ черезъ Учредительное С'обра- 
аіо спасти настойтую овобі ду. 

Мы іоварпмі. тикъ иъ тъ прей я, 

корда еданстислпынъ диктаторомъ мо- 

ікотъ быть со ні п л і Есгь-ро и 0 л юці ено ръ 
ІіореискШ Короискіи т слава того ѵ<і- 
маго _ ре полю і і,і о л по і о н иравмтсльстоо, 
которое пуддержипають осі; партіи, 
объодпішаівіяся подъ еннекотаъ но- 
меръ 1-ыІГ. 

Слѣдователь ею, фактически рін пред- 

лагвонъ суровую диктатуру со оторо- 


♦32— 11*55 — і 


ны согнал истопъ, > ано 


Я 


союза кспнозаъ лдчикоаь и ноноводсьъ 


И о, 
гг редеть 
іателя 

*Э-, прзд Мі4|Цррві;(ІШО ПрОСВТЪ ЛіеЦТгі И 41,11 II- 1>и <ЛХЬ ЖОЛ4ІН і О ЫЯушіТЛ ВЪ ЧЛМЦІ.І 1 0X4, '.) 

жыовьті. <>А и . аг . /і^Гт имн '^моы.^-фидпг^мм СОЮЗД, инііющеі) "быть ігь гост, \ ікШ .. |ГІ| 
па таШЦіги I ДЯ і\ І4ІН Іід і р’лл, 1 •' ■ и ні, еуОботу 16 сего Іюля, оъ ■ чи 


110- 


аддъ вйіееЕ.! ил оОсркхвиІлі ОГЩВДЮгііягь мДпотаовъ; 

1. Д'-оадъ ДУ4! ИНТОЕПр ЙЙСуЗа КЕ ІІДіВВВСіДО’Щ- I 1 1 "О Ю|*|АП о НСі в рОССМ- 

своп. съѢіди шпшааіцюдійікйт. и юшь юн го «ъ Мосъвіі 

2. Ддыадъ о шешпін д*І.лъ с**і * і«і ішіш&лллОлчпвоііЬ и иопсітл^цъ і* '•--*■ і-ии 

3. ІІ|ісѵіііюиІ« кошіств^дінФлгіі хогц. Рушін р&іИростртіНЛіі. І лпммі „тл. чьь ...» иа 
воси Юл Россіи и аъ йл^чііЬ отглсіи ии танос таре дожоліо- доводи 1 и Іи л пип 

4. Тёкущіл дЬда оплипіШіл «. от^итіенъ і ЬЛстцпІІ йЯи-і. 

5. ЦийирМ 'Цеиояъ лрмл4;йііт, раісиэійітаюй кониосім. лил ч Вйцвссіц т-огд іірС ыо і 

3, ІМори вочьтаихі нелопі и "«иловъ стал та .цаЖ'Дыы, 

Н1.-3. крм 

Жі-ар12437 и * п - Г*шгянЧЦН*а, 


плюю резу- 
ііі.стсіі, 410 Ііому-коиуі, о наиъ, 
ііасыгіавыъ революціи, будет всего 
тяжелѣе отл диктатура. Псѣ огрица- 
тсльши черты неоі'роші’іеяпой плести 
гліонно «а пасъ. Пі'дь во- 
ронъ л тарой у глд ц не вавлцінотъ. ІС, 
разумѣется, щадя едіиіомшяяоіщиновъ, 
диктаторы обрушатся а ея „дпа ф.іяя- 

іа'- и, ласъ, „воіітрт.-рево.іюці'Еііе- 
роііъ ы , н на большевиковъ, Ш ьнхго- 
ТОІ гл* иытоі'ГіЬть всѣ нредсѵоп щі и палы, 
ПрСЛЕіТН при ШЕТатурѢ СОІІІПЛЙСТООЪ, 
4 . , ■ л и лто іі 1 1 , Р; илю об уд даютъ м та го дяе оь 
и іплуіщеиъ, пред этот ихъ Россію. 


■ а юэуптизма 

тятся на всѣ схорони. ііаирнліѣр'Ь, но 
пои рос у о аеыдѣ. Соціалистамъ уі:ра- 
ипцы говорв'гь, что оиц тоже соці- 
алисты, ибо исѣ увранпскія аартіа 
внесли от, свои програщиысоціилпстн- 
чяскіс лезунги. Но буржуямъ они изъ 
йодъ иолы шоичуть, что потопу то 
опп й ютятъ автооеній| чтобы еаЙѢ- 
жать зональнаго кабака, который иро- 
пех одять гъ Великороссіи. Украинцы, 
л і,і я т., аашитішкн собственности н аи- 
тлеоыіой хотлгь отгородиться оть ка- 
цапской а&мсльной обіцвяы. _ Ловко 

игра:) на тоиъ 3 что къ н ало россійскихъ 
і у бери іяхт. въ деревняхъ сраонате ль- 
на спокойно^ они вѣковл И хшрактеръ 
юж ею- русс кого ііівиоіііі, его сравни 
тельную ма гвость и инстинктъ со б 
стяенности съ чиста хлостаковской 
наглостью тірѳинсывьютъ вліянію увра 
цпской рады* Пи самомъ дѣлѣ оь 
иалорассібсвихъ дереяняхъ снокоіін», 
но но благодаря радѣ* а миров и ей. 
Ибо хохолъ танъ же яодозрнтелыіо 
отпеентся егъ а&нвгаашянъ украинцевъ, 
кань н къ посуламъ большой я ко въ. 
Тѣ же крестьяне, неторые, какъ они со- 
роратъ, „ііриета ли деУврайкы^, яану- 
ійііы мйзоииЕЦ’кимц рос назябши, что, ес- 
ли не будегЕі лвтоіШіііі, тта волн ко [ 

ца хватитъ богатый украинскія яил.'ііі. 
Чтобы усн.іять эффектъ, з:і являете я, 
что при дѣлежѣ п>»чѣщвчь»хъ зове ль 
нъ ініономіиэЙ Украинѣ, кго ішЗ'.тѳтъ 
себя русский к получитъ зеялю подъ 
Маской, потому что Расе) я— это 
Мосииа,, а кто назоисть себя у кран н- 
цймъ, тотъ иімуні ГЕ. номѣщичьщ зем- 
лю у с-ойн подъ бок имъ. 

ІІУ лто но мѣшаоті, атниъ жо лю- 
ддыъ шептать буржуЯііі. соблйзпите.іь- 
рым рѣчи и ныстав.інті, себя въ роли :іа- 
інишкков ь собстпоііішегн* Нпочатлѣ- 
іі іо усилнеаѳтйи ото присѣданіями си 
адресу пменптыхъ налероссііі свихъ фа- 
йиліИ а нрозрачпиілі іхамокьви, чтя ук- 
раинцы, какъ цйцішіа.інс.ти > по югу съ 
на цѣнить культурнаго класса края, 
соно чип, ом.!! онъ согласится унрия- 
пнииренатьш. Но одновромевяо, по 
адресу чДеыокрвтіи^, укранищі зал идя- 
ютъ^ что они, продолжал нет ори но- 
скую традицію, лшгпютсп защнтинка- 
,ч и вязанка I) .колоты" противъ № ацыой 


Субъективный элементъ 
власти. 

А, Б, В , . « ■ 

, (ЗаСідтан азбукл) 

Если у эзаопіЕИДа епраенть, ядъ 
личъ іілимеатейъ сешд) лыстта власть., 
о и г. яазввегь ихъ .іыа: 

Юрщи'ібскос ооввваніе кідстн н Ѣаитн- 
чвевуп аизнозьность осі щсстйлеоія ея. 

О ди дно іісторявъ можеп^ еазр^зять: 

- Мы знаекъ мйого де яравившигь вѣв- 
пшасцсвъ іт много келороаоваппмхьдраэв- 
гсыей. 

Бытовягъ въ союзѣ съ исторЕкомъ: 

— Дз г ѵ въ семьяхъ тижв правятъ и ог- 
да не ролктелд, а ді.тіг. 

Споръ разрѣшить ііенхологъ: 

— В равяіел ь,обл ечея вы И. Ді конпон вдаст ъ № 
ивеѢйіщі.і вояяойійость осуществлять ее, ко 
по натурѣ своей це.евдоявы& къ аіаствояа- 
яіео (на люблщііі тали боящіеся власти), тге 
будетъ править, а если и бу.іеіт, къ силу 
обязывакмцііга положив ія проявлять власть, 
т-і нѳрѣпгптвльво я: яе о;олио. 11 оаоПоротъ, 
нлт'ра аі ветках праве гь белъ веяЕаго юря- 
дпчесьаго оеяоваящ Ьдепствааяо въ сиду 
своей властности невольно ооетарнющеР ей 
натуры к* властпмж, кавнхъ боіыпидстве, 
Стив быть, для дѣД. тзитсльноетк власти 
недостаточно гьрю глееваго таенаазиія к 
фэЕіТичссЕоВ. возможности:, а нуженъ еще 
одинъ влемепть, ауг^аа еще — 

— ІАил, направленная и ела&пи< 

Зта и сеть субъевттвшів илд пемхо- 
чесйііі ѳ.істесвтъ. чынѣ з^лыгиО* 

Кавъ оіемевтъ половой, зарождающійся 
иъ тѣхъ-яе глубинахъ душн > кто а нн- 
стнятъ, онъ дѣйствуетъ съ яорсаа&ѣвакі- 
піячъ постол яств омъ, не запутываясь къ 
сѣти соЗиетпчесеяйъ умствованій. 

Бъ зтовъ— с й сила. 

Поста алеяный въ рліъ ы двумя Дру- 
гкиіі эдеме атачн, пкъ называете к и о на 
посйЬднсчъ Еѣегѣ. 

Разумѣется, фкЕткчесяая во з ножи остъ 
орущее тале вія в.ззеги всегда веобходкка: 
■ітта-же касается юрвдякесзам основзяія, то 
еъ пинъ волевой зле меть я о только уС’ 
ВѣШоо состязается, но и Серегъ тзерчъ 
падъ піпгъ. 

Наоѣстне, кто съ заюіпвой властью, 
вяло и ве]ѣпіитыьиа проявдяЕощеіісл, ао- 
аеиіюгу перестаютъ считаться, и если 
она- эта власть— вздумаетъ вдругъ про- 
тивъ о&ыеяоеѳнія пролЕіягь сі'.'Я, то такое 
веожйдаанос враяыенге встрѣчается на 
первыхъ порахъ вамгѣгавами пли протес- 
тами. ип на по выяснятся, что власть пере- 
родилась п стала па вовыП путь. Извѣстно 
и иСіратпав: пѳэа&ошіая власть. иастоШцво 
У дѣятельно прояийвмая, начинаетъ мало 
по ііэлу ирііаиаваться в, на конецъ въ силу 
общаго призвасш становятся зако ивой. 

9тому шишѣдноіу благоіірійтстьусть въ 
значительно! мѣрѣ одно (тоже, повили по- 
нт, забытое) свойстве чиошвсяоч натуры 
лйенос присущая ей нотрейность быть 
подъ властью» - 

ііетпішіліъ авархпетооъ, т. о. л ю де а на - 
столь ев іоряшо првепосоГ'и ішяхел к і> ;ой- 
ществевяов жязпм, что шъ прлвудвтыь 
пый рог'ллпръ яоквдевія ий предъ, 

' 'ЙйяН‘ бел 


Зтн простыя НС7БНЫ іис анэй; ааГщ- 
тыя пав еоапательпта нг«орир>ч чыя . я у ж и 
х прото у смятъ тѣ і, папинымъ .шля ми 
которые нскгач/л'ь въ споенъ іпіоні рави 
сомом пѣніи аерйстрочть с и вау до в» р:ху к 
только свою собствен вую ро п ну» я о 
всѣ другія страны ш> ек образцу, н даж 
иэиѢинть въ угоду *. рейсам д іонному» про- 
летаріату самые эдевіш природы. 

И- А. Еляяннъ. 


ііаао; ймьшянство-же людей, белена ьнев 
справиться съ обуревающими его протвв*- 

обЩССТВЙПЯЫМЯ стрснлйлшни. оущастеявъ 
постен п пекъ рувоіслительстоѣ. беапрърыв 
по указывающемъ ему я охраняющемъ отъ 
бѳэпшры&ныхъ посягательствъ со стороны 
его ггАяпцу между дорЗелавппыяъ и недоз- 
воленнымъ; я еслі НЮ руиоводцтмьстке 
нас'ТО-іькта о слабѣе а '-гъ. что масс ей о , казы- 
каютев иродоогвлвнаыііч сами къ собѣ, то 
та цп г положен іа ыятсіі недолго помет зв- 
швсь нѣкоторое время въ яаота чес комъ 
безпорядкѣ, онѣ каіъ-бы непугаіиыя еао- 
І...І самоотояиаыіостью аохожей на без но - 
пупщопь, сіі.чіі еліай-умырл 
N 15 %^ слыть* Это, конечно, ѵъ общемъ 
тагогі 1 .. ОтдічИрная-жв .иішость нопе^мѣи- 
Ий то вена ни дугъ і.изегь, то .іюСтаітъ *' г* , 
сі'ілтрн иото-чу, сг иен нопь‘. ж масть се са- 
чие ял и ііругро личаоеть, па Айв иосвга- 
ши'уп, ЕШ ТЛЕЪ васъ каіъ ..'защита огь 
ираЕсиаругаешб всЬмъ ода паком необіо^ 
пча, а йі»0таФ.і4ираиі»иар)шекііі -іювсЬні. 
и не въ одппааоі-.оі стіэпсып в та'п еіеъ 
и [геніи кто сам осях рйііеп і п сильнѣе арестуй- 
іц.ічъ ііак-іоплс топ, то цъ ой те и ъ лч>ш 


Промышленныя перспективы, 

Бъ нашей леріцднчгсьоіі оепатіз сооб- 
щаюсь, чте зъ Германіи готовятся къ 
эк'Тиі>мнк&гкі>Е1 борьбѣ съ сосѣдями и_ 
ошіичавіи войвы. РувоЕидашіл с- [ еры 
Гер мая іи еахолвтъ, что торговя-првныш- 
леяЕгог.ть есть главная опора моша госу 
даретва, Н егь сайтамъ дѣлѣ, чреавычшнм 
раэвйііе германскія: кета д :\>\ епесьо.і аро- 
мыш.івяяйгтн, обогащавшед есн .даре во 
^въяяи заработками на сбытѣ произведе- 
ній внутри и внѣ государства зъ мирно 
время, дало ему дешевое и: обильное во 
оруженіе я снаряженіе в*> вреия воням; 
да и йроиышленность. из готовя .;дая 
предметы породнаго обн.,ода. приіиеіълэ вт 
Горматіів громадное количество и востра и- 
нмхъ девеіъ. 

Объ отствлоет и Гогсіи говорятъ |?лъ 

МП О ГО, КТО Нѣтъ ИД О лик Т И П 0 Г 7 О]:.ТЬ, 

клааъ опа о.тсгала иъ нрои Ершенномъ от- 
ііошйпія. ЭНга отсталость обходилась в об- 
ходится Россіи очень дорого. Калъ ■ ьз.да- 
ЛОСЬ, мы ЖИЛИ И уд ;8Д створ ЯДИ МЕІОГІИ 
ялъ маша къ нотрябностеП только ліепь 
блого дарзЕ ааг ран и я коВ про н ;п до н яі стп. 
Съ моѵевта закрытія грапяцт-, у нас. не 
стало большого Еоддчества и]:ед«СТ"Вгъ, 
ламъ необходим шъ* 11 цѣлы па пихъ 
росло не по дйимъ, а но часамъ. 

Отсутствіе ввода я дороговизна пѣво- 
торахъ" предк'ловъ оогр ловія выл ваш 
попытку ПроЯЭіЮ.ПГЬ ихъ ЕЪ Россіи, ІіЪ 
сожалѣнію, сі'стоатслі.ст сложил и еъ ддл 
иняціативм ясГмагопрінтио, СяэдавЩйсед 
цынѣ іюложеяір лс дастъ соказанШ аа 
уміучшініе усл-ОйШ и въ блиномъ ',\ду- 
ще;.'Ъ. Къ Германія же, какъ ев о б пню гъ, 
проиЫЁПдеяаивѵ, ѣъ ьвтрудѣикествѣ ^лаго- 
жел ателье іго къ шшъ правительства, пы- 
рабатыааютъ мѣры, которыя должны но- 
мѣ воням ілисйбствоаатБ уенлеаіч 
-лвсилоатащв нашего до&род шія, аеэпааія 
и другихъ яашичъ нелдХвалъЕіыхъ ез- 
I ’іестігк 

Бъ насійяшее время къ Гермавіп.яйра* 
щепо особео вниманіе на удешевленіе про- 
нзвдеаій аромыпіленнсс и п устр^ііеніе 
яоОлаг оирщт ееыхъ утд«>в;.*. уД"ро'наи-.щахъ 
производство. Извѣстно, что се&ѣстевмость 
пои л веде п ні к р о м ыш.іеа о : іго и редп ріят ія 
умеоьшастсіі въ .^ааи н мост отъ размѣра 
производства и отъ соірзпцві.і па плат- 
ныхъ расхода гг. И па м ачъ отараиіе- 
НО серіезяос* ввячаігія, аяч и рабочіі и . 
"КС портныхъ фаС'рмйа.хъ съ своей сторл’пл 
отЕЭзал исъ требовать увеличенія йа,із 
ТЫ труда отъ оредприиимателеЯ, а обрата 
иеь за помощью къ яравятельству, котта- 
роа л до того вееітіірно поддерживало та- 
нід предпріятія. 

Д.ы уменьшенія себѣстри мостя фатар 11 ' 
каято п.ъ г и р о цы шле п в із пп о б ьс іи и я ются і г 
сиоднеЯіы я тресты, а шогатсльная сім • 
удешевляется ’ но е родствомъ ѵстрі йс в і 
алсЕтрикескяхъ станціи такой мот ноет и, 
кте стоимость энергіи, равнявшаяся до 
войны— 19,э Я'ііепиговъ за йплоуатсъ — часъ, 
низводятся до I пфйілговъ Этотъ примѣръ, 
явлй отъ собою станція^ устроезчан всеоб- 
швю влиричвсЕов компаніею стѣявосъ 
бпзндсабѵргсыімъ ландтагомъ. 1‘ пасъ-^с 
инѣсто содѣйствія аромыштеввостм, огра- 
н ячий ал иск лишь обвиненіемъ промашле > 
иівотаъ въ инертности. Но виертност.* на- 
ша есть ролультагь существующихъ у 
иась условт.і, ічтее условія таков ы, что у 
л цсъ въ иротимвоіожайі ті. и и рядку в 
щей, существующему въ Англіи, гдѣ тор 
гоета-птаомынЕДеомость наслѣдстьввна еомно- 

_ ,. ,+ яінтт; іітм . . І-". I ,1::Й.П1 ;.ми - 


я ст.іршпгіп ' 


бол ьш в любятъ в л нот и, чѣ ч ъ сс пси аи 1 1 .Щ 1 - 
и- номпо сватать легче чиряка съ пеэ 

Гр.ІШГЛМЛЧІ. Деспотизм ОМЪ, Чѣмъ съ ібез- 

граничной ^'и і&доіі, 

Ьвпѵ л, Ціііріізонъ, V * гі імЛ* 1 - 

«лііьгодНй і .таи о.ѵ г'Ъі^нм члііміічсс- 

но/і шияфпъ: иоатому, хоіл веіЬшші фар ■ 
ии ихъ оо[іед]і.шомыя чеіоеѣчюівив эа- 
нч'іа и ііін йССгіа н еш ие.цѣ ОЛЕГИ А новым к ', 
различны, одііа&оініутронпяя сущность пхі. 
Еи цсь времена и на всемъ зон помъ шар! 
одщіаиопа 

ІІ ічми природа оиеэпочнла существта- 
ШІИІС власти и поіквпоеіін тѣиь р чти гД)'- 
бтако вита рен ил а ііхъ въ людей- въ индѣ 
Гн .н'уанэт.ма.ныхъ шечопііі н ін шіетипстовъ, 
защитивъ зіхъ такн-.іъ о рги имъ нгъ мро- 
иэвола і[ иудрі ’ооеанйг, гл наш Думать. 

■і о іі г, общемъ заіроаон'ір процесг^. ш іи і- 
опг-й см ЕД с, іа которага им нова не ;і елось, 
0 ніі иг бхо.і и ми и попытки не нрлтпа- 
кзіь ихъ и не скит тмм гі, иіимі когугіі 
оіеоцчіі-и-сл ллиіь тѣмъ. Чѣмъ всегда >еоіт- 
ЧііііКН бунтъ ПрОТИОЪ МЮииВЬ ІірнрОДЫ 
г, г, ! иГ' 1 ' г.іта саиііѵь бупттаі.іникиЕи,, 


гн.чъ ізоа-ъіѣиіях'ь, дѣти торгово-проми 
лета ним въ стром еынсб бл. ряды чиіщвші- 
втаоъ. е идо но, еоаможность *навощовщ 
Сіогэтіійъ* въ -і Е ѵпокгстеі * менѣе злмзп- 
чіЕвта, чѣмъ члновкочыс яокярдз ікдааняго 
прошлаго, 

Би удашяіиеніи сиіы. првдтзнаке-ш м’ 
для при воде и іл ѳъ дѣйствіе орудія иромз 
кодстка, иъ Германіи по оспееовялясь 
тачл. удѣляютъ вниманіе и устранеаію 
* 5 ЭЧЭіиоіі\ъ треиійі, въ ЪУДВ борылы ли 
ршіхи. А къ эмй цѣлі приводитъ окь- 
едіптсіііо отраслей промыиізоивостн; еао 
ліе но ь ѵв-ыичі?нів госу іарствейвыхъ Д п 
хо -.о л і ч а тапже п ре ду о р еждастъ крах ъ 
отлѣзь вы хъ иредпріягій, нк тодихо раю- 
птощіЙ првдПрііИі'Чатыріі. но я осла*'.іЯ'| 

1 1 и іі дг 1 1 .еж п у . > мо щь т .-оу ■ ір ст» а. I ѵъ I ер 

иаміц цриввтнруисй сяндвцнроваіие всею 
х.іііинийі'іго п рои зв еде і во, причсъ тор^ег;. 
,ія хюнііоіп. сосредоточивает' л ы» руках е, 
шраиіі№іь«ш, кастная^же торговле гоьер 
шояіео уяраздняеия. Въ заводы ынш го- 
сѵарстяа даджденъ быть учрежденъ 
складъ на милліонъ поповъ хлопѵа, и п ' 
ішлнясмый ДОСГОНИШ}. Фабрики могут'ь 
ноіу’іать ялъ этого склада ч[іезъ 
нить, уудачивая имперской 

тнерхъ ииѣстоіційста* Кооперація 
государствомъ н еимднмтами дія орган! 
.пп'ііг хозлйсіъашыхъ склада ожидает- 
ся н во м пеняхъ другомъ отрасляхъ 
Іістгпаи &ъ біазвос нопряімвиоввпів съ 
проішсіаі:ияимѵ органам і:ідмв. государ- 
ство сс;йСТ!іенпО| нс остансгев безучаст- 
ии чп ірнісла.чъ въ виирогахъ о крицы - 
ляхъ п, еііірнгші и о цѣнахъ на нроиміе* 
пщі/і нромынілелііостй. Оао будетъ регу- 
лировать цѣпы , но допуеш вшйшед 
щь, е іі мѣстѣ съ ТЕМЬ бущтъ Орать «И 
часть прибылей енндияатшгь. 


свиді- 

ваэігѣ 10 а А 

между 


т~ 


2 


КІЕВЛЯНИНЪ 


Ияттіци, I 1-го ноли ІЛШ г. Аі и>< 


І і-с^тіа ГіЪ І^рѵаиіи 
;інѵ ттслыіо 1 быстротою 
1(1 фиЛМДОіу 2Ц>ЛСіИіЪ 
разтла трестъ «иг 


нъ 

ил 


п&риал-мѵл гт, 
ІО' ъ: зиму грі« 
и л«м|К'Тиъ ой- 
дъ маѣ пѣсни;» І' 1 ^ 
гпІГЗъодшііібъ псѣ эслнцзееіір аавпдм^ 

ІІцмаѣ, -ШиІ, ^ в Ч^Й;Л 0 т 

,Ѵ г-, Гентѣ, Мюдыііінѣ, I ииоріічѣ АР- 

МосбІя пармодет образовали <миіИ ко-| 

в-ь иііпііае врі'Уй- '‘чип вмштетт. и • 

Гі1 . «иѵ объединить не только горі.иісьио 
чтим! во івмт въ домгі» 

аіістріиміІІ Лшіді о даіп,. омрЛои 
іиміп Фабриканты бумаги шощ й 1ч Д 
пМісь въ «шдіікагъ. і?Йгьо.іитшсів 
Оіпмі. союзъ ьел Ефимия тіпѵ.м 
производству судовъ а иаи 

т Объединились п Свэт, того 4>уппые 
банки вливаясь въ одно Пр* 111 і" 51 ' '' |І1 '' ' 

ііо.і іі ! аюшео оиновйыѵъ “ 

ві скадЫЕО сотспъ ииллаішвъ. Лстзд * і 
чоская п горвая ирои«щя№нрсти тавьо 
Объединяются въ крупнѣйшія ^іродирішя- 
больные Геіыоннтряшсм общество аім- 
лосі. съ Пйсмиввоіп фирм»» и довело 
ером капиталъ ,ш :^ :ч ъіі: .цопзовг. ііароьъ. 

Гартмааевскіо и&шнновіроптадьше ааводй 
медпмны въ № нроЩімг* съ *№ 
нѣйюсіі фврмсИ Шиииеяц и т. г 
Ііѵ-оиъ сшшщнров ініи и тр'- іСТІ 'Т І ' : ; 1 
Іігэоны шлем 1 1 Ы ѵъ і ірад п рі иті : 11 ВСЛ } 1 1 ■ '' 1 ! ’ 
еіъ гестданстаа на путь коопераціи съ 
см иди катан п Германія полагаетъ т- ™.и,- 
КП сохранить с вое и-г.ста па мтроБищъ рнп- 
»г& псстіитрн па цстлѣіствій »*»"«; 130 

даже улучшить свов торговое положеніе- 
Что можетъ противопоставить герм ап- 
ецовѵ натиску русская орочишлвшіоиь, 


бытуім свободу ,-лгаіі те. что рспеЩВ тгрпѣ- 

н и- м сивтъ нет и оіъ петицію рс- 

і іі-ідниміііі.п і. ппинешіѵь пастой гряногь 
трсм.-, когорт сотретъ павъ Пел. ыЪдасъ 
лица земли. 

і -піті, нпъіниэт. при ополченіи 

Иго-Завиднаго фронта. 


). 


Граждане! 


и пн і:Я п а.троз! г с нвост в, дваергаинаовинио 
СТИ, яри огсутстнін государственной иод- 
дгрзкки при наличіи ііедружелнюій и ДРГ“ 
гнхъ нейіагоиіятоагъ для развитія усто 
ь.і- Іи сего ЕфгиміН у '.м г мі івъаш 
іі тресты были пувалзчи *<л:і Р>' ваѵь 
правительства две аточно средствъ № 
пйеаарежевш енн дм патентъ. \ ииевшр, ьріі- 
иі, тдиоженнэП; шыпгпш: уставиі^ініе- 

контроля, который вполнѣ умѣстенъ, ічлч 
правители, ство іюсдЬдуетъ примѣру Іі.-рѵа- 
кін и станетъ измочатъ прела ші ал і и 
выгоды идъ спіШЕатС'ѣЪ, [л еще вопросъ 
- всегда ли и ВЪ большей ли степени 
п. внм іііБакііся цѣны легалігэовашіытіп сив- 
дм латам и ван ж &міо вредны оосредня- 
йіі между про изводи иля ли в потребителя- 
■им. нгі, осоГіеааоетіі, кои йрвыэводптолп 
дене^по слабы. 

І]ъ на сто л тис время не только въ іи- 
по. лхі>. нп и въ дгфййлнхъ народъ прг-д.і.- 
явлиеп. требованія па пронавсдевія ирс- 
• ы, где іі ногти. Нг-ужели и ^ п«фь т.. 
тробиспъ кш:иа оу .отъ улпалстЁорй.ь- я 
за с4ггъ нарщнві * надоѣданія эаграпііч- 
под, гр с \і ы ізі лс н есосі ью ; то У езг ' 0 ь ' 

единенія руссъскі яром шиле ниостп нсиэ- 
Сѣжіш; Ни иадолго да хватятъ народной 
,: пялмгомй сеіі.іС' 1 пости' 

Кулемъ ваді-яться на то мго заря яо- 
Е' И :і;ныш нашего отечества, видвивукь 
еъ р„-,щ правительства людей Дѣла уст[іа- 
онзъ зоблуіысн и прошлаго н внесетъ 
СВІТЪ ВЪ вопросъ 0 СМЕГДИКЛТаТЪ, КиУОр’Д'. 1 
піін нам «кашей постановкѣ могул, спо 
сойядовать іі ра витій про ны тленности, 
и и. і влечен ін? е]іг дстѳъ для кульдурдыхъ 
иЬл.-о стран ій н зиачителызоиу улумшетю 
ц сложеніе рабочихъ. 

а Ч- 


Золотому чешскому сердцу 

(/7нсь.чо 

Въ разгаръ боя подъ Зборовьш* 13 
ион л., им ;а с.іппііі-ліі иоЙсна четсио-сло- 
впякші при гады иобѣдонідсно іпѵуримпалі 
іі прорвало чеѵырп линіи сильнѣйшихъ уи- 
рі.імсііпі нрі.'ПтОіпим, папы» мможФіио 
ѵрофсовъ и іілГіішыхъ, я получилъ п.ъ 
м е в в юмо іі іі дѣ русски іі чс 1 1 1 к и и аъ 1 Г іо ей 
прекрасное. од\хоівореіш<ю шеи, г о, на ко- 
то ро не йогу не ош. тип, при помошн 
всегда такъ лгойеано относя іилгоея къ 
ЧСПІГВМ.ЧІ1 цйісресачъ ■ Іпсв іммнпа*. 

Ііротыі и іосі'ры “івтскнО колоніи въ 
Ігіеаѣ будьте так г. дойры— нс родайта 
ем ъ отвѣтъ ипсавиісчу мнъ эмотому 
сердцу. 

При я нте мою бела редѣй Еіую благодар- 
ности, дороган выразительница чувствъ 
чешскимъ вате рей, ^кеііъ, гетеръ и пе- 
ни-, л, .и шаіда Благоадовоіііс на тлшолиП, 
но мавішИ боелой подвигъ. 11 асъ я ѳ дотъ 
къ побѣдѣ соэіілніо'евнтогйдолга игре и, 'Іехі- 
сіі.-яы эиаевъ, что ирочпалшаь та свобода, 
которая оснокааа на твердимъ яспопилс- 
> левов и гранитѣ содѣиниліо подвига, енл-і 
л і шопъ пролитою аз оі вобомдеяіс парода 
врооыи^а пѳ па пескѣ шидомйтичсскнхъ 
укпшреаіп и иерею норовъ; вы радостно 
льемъ спои, крипь за соойодвую Чехію, мы 

а е^г'~ 


Гігг нлнПі районе іПг, 
І^.'и.іиппни , , . ♦ , 

Л|Н1]р1Ч>1И1Й ( . . , . 

Пріірштцъ-Тоіпчвл . 
ь у (іи о евкя г ... . 
■1)Шшвд№сНІ . г . , 


ІиФодокоЙ 


я 

•р 


ІІ.иПьсиНІ 
Гіріор і . 

1 1 ,і уСОК і п ■ 


Гіс лучгште нэймрзтеп^ныя карточки! 

Тііѣстл, гдѣ, можно иод учти карточку : 

А .цросі, штаОи^коаргиръ. 

М. Цдзгоп-Ьглпцонай, ЛЭ|2. 

|іі|Сі.-Ьтг,іг,тги|ц., НО. 

Ипгтнт.іі тсі.ал, 22. 

Ь р-ЧіНІИОГІі, ЛІ. 

I ] | о і,оопі ьс г ік ш пои Пап і ,г і 
( 'і.ірі'мкіііір 24 Уз-, Курен., ійрод. У ты. 

Та?Ш"Скля, Л 

.1 у К іі>ніОііСП|Ці| ЛЪ П«рКі:и] при N0.1- не. 

-Чыіожинміі ІЯ Аііаотаоі -пёр, ж<и-і. уч. 

ІІарош ііі пушігиріл 1 . , гііГіП|оіУ’Пу і|ііііві:лп. 

Брсілч, гінтоаокоо іноеё^. зіарп нппшиі, шм. 1 м.^п. 

Дмр, го;йіііМім г і. м. Учн.нгщс и;., і ), ппчтооо-те /ци'рпфиоп 

копиры. , 

Еіу.іно шоп, Еішигор'і. і п. НолщнОііИ'іі,. 

Неі САрлОііа. е риги Й рмпок.т,, 

!;■ ищ'і.иі і . новиоро, уч. икш.шсаимч . 
іічііл и п сшкИр 38, і 

Кучи пт нал к Уі. Дый^дссйе уч. 

ЖплйЕіспал, .Ні, 

К) г\цп ігпіл, чі Ливо.| 'Пи'и уч. 

Діінтып і'іаа, Я, 

ІІрМ? ко ГЛ-і», Г^іской ѵч и во нм ГряпоЕсп- 

Боін і.шшпун кил, еи юре тс н ѵ >‘і'л ■'■ 

Уиш. ІІподоиепиЛ и И- •лі.ні? 1 коп *Т’.р5, і;іг. 


1 

2 

п> 

] 

■•Р 


л 

л 

л 

и 


1 

2 
Іі 
4 
;> 

и 


Подоаоспій 


осе ело идемъ на смерть но въ раду, 

Р о<і русевихъ воВі'КЪр чгойы они вядѣта, 
васъ сражаются свободные чехи— а пого- 
м вы непойѣдкігы, 

Е.ІНТ0П ііурынъ впередъ, бьвграиячная 
вѣра иъ ’успѣчъ, нол, а я взаимная брат- 
см»я 'любовь и довѣріе ьъ пашенъ нпМ'кЬ 
окрыляетъ ад ъ п иы, по на ешс слабые 
чні ливъ , — въ де. ять вратъ соіыіЬе, чѣмъ 
С-Бзсо^яатйлыіая масса пагтшхъ враговъ, 
уйрас-іАсмал дисциплиною бича н раз- 
опрѣла. 

Мы кс одиноки ьъ великомъ ис:д;іиѣ ь 
возложен помъ памп ил слои и лечи, 
питіъ иль самыхъ отда-іемиыхъ 
Гоіісіи— Туртесгап и Сибири, Лрхамгмьева, 
і'евеля. [іапваза. Крива, ос говоря уже о 
приволжскихъ лагеряхъ а о такахъ врун- 
пыЛ центрахъ чешгвагр дыі.пснія. 


Полона отчухдеіііл 
■'олене и сп Ні , • 


І)уща-подіща 
(.'тароків вопій 


і 

г 

л 

4 

3 


] 

1 

2 
:; 

4 

Й 


У г. 


Млі.шісі^ІЗ, ІИ, 


Ій. 

гз|1И|1Л,:Пп ЖуЫ- 


1 I". N41 номъ остромъ 
Ш}йямка . . 


Падробнсіо рімарсдЪкі'иіі' улищ, 
ойі.чнмиіяхъ. 


н.і ь, Ьр, пншй II 

Ііоріі'іепъ гонъ, I іі , Училище. 

Ал иксы р и- о В' ' к*» 1 г 35, !'о] о і.' ' і (ре уч 

■І'р, ЛОІІСКПЗГ, I . 

Иі.^ѣ комп іч 2 х і, іілдссиос гор. уч. 

Уличи 1> И гпаті.оп.'і, >іи. 

Городской уч. н і і ІТ'стдсогюміі нру. 

ІІ.І.РКІ 1 >111 'І іі . 111 И I ЕС 
І I И иОЯйСі ЙС КАР ГЯ0ИЕІІ1І-» •!. 

і.іиУ Бу-іьщдрі,, 22 Кочнмрч. імі ічі'Гі. ^ аул, 

І'брп Ескйя іі,мп Штмг.ічоскіМ от:- 
Г ) , , р п гяс^п йііМ стно 11,1 а \ імІр> і «и і і 
К\ ІЦИТІІКІ-, Ё-и, В, С- I'- 
У <■ и. іа щи ни ІТр хті омомъ осірнй’Ь 
ЕрвСзъ-.^птонсн іпіл:гі', 31, ІІІ \ и. г. уч, 

[ііі- района чъ пиміто и. вгвоіьшнхъ (Ииынъ улич и ихъ 


ПФіЛіогріігсіа я функціи генеральнаго со 
ннстаріатіі, его вілниаотношамГіі ■ прэвтг- 
тг н.сгпп --г, и мѣспіьтміі в.іастячн и сно- 
совъ облню’ірлія прагі;. націа пбдыіыхъ 
неиыіікпіетйъ». 

ІІослѣ перерыва собраніе перешло къ 
нькіораиъ оеврстар.-й оті. ііо-уврайяскоіі 
леиократіл Пгь еокіънктовъ рсемлюдіопс 
І-яніі нмтв.ігпа к індн.ъітура V 

ШЗГГіЧ оГС, П іргін ГОЦІГІЛ о- де 

чі ■ іімгміііпмнг. гдрпндт ур-'і «угтті лрсі- 
стіікъчт ні» сегодня ііі ні'ч.) дню ирнчг і. 
иниіпіап. соціалъ дочпврлтонъ ..алчетъ 
мі.глз сряреі.і|Пі трута. Пгг. и [>тііі Ьуидг. - 
ѣысшилеиа каплпдатури м. Г* Рафиса, 
'Ігтіюрісі уіііспі нсііротдрл эаігін і ь гтн п- 
да I. гюл г, г ііі иі пэр іее соціалистовъ, ^іс- 
Ггипл сое і им гсп зпеѣ.ыіііе, въ котор&ліі 
всѣ йандндаты на мѣста 4 товрстареб ге- 
п рал, паю епкретаріпга гулу г, гяерн- 
деш ѵ 

»■ ІФт Организаціи го ноле он іастѳр 
с:. и., ойунп. 1:ь і'Ѣ-іяхъ ьз'-отше си іпібу- 
віі умѣренно!) стоимости и ш- ■ іынн ь 
ізбл и'ісстіиш кіев кни і'оро н ши прі>адвіиь- 
стпенпэп управа и а.ч ѣре » а о [■ і а і шло на? і . 
г"рч иг іі у и, і лги-, гную об; 1 ви. .іо пка оЬув- 
Нііго тнйдрл бу дсп. П].і> іі и .ди ьгя управой 
іп, сырамъ кпд і., тли чего будутъ кочан- 
дмриаапм нъ рязшчны п нкгы ооытееыс 


Гіе. 171, ііыруценпыии пть гсаяговъ, столовой 
,1-из учащихся итого уні.щліа. Ьъ ладахъ 
кипи ті-атра вудеттг, нрцчіі того проішіе- 
лгнъ аукціііпн ііроналелеіРІІі, прсдостая-іеп* 
іінѵе, для ;,тмй зіѣ.ігі луипимш художсст- 
рт ііііЫ'гіі гядаію г. Кіева. Йъ виду шипа- 
тіі г іячіі цѣли, преі'МідупкоП: устрой гелями* 

ІИ худоягестьорніаго ііп7е[іеси, представлн- 
И. ^ару- онаго капъ ауап іономъ, такъ ц іюстанов- 
пиратовъ пой лс-г. къ жіп пиъ, устроители падѣютстг, 
что ііубдипа отнесется п, юлгкпыиъ нпи- 
мапіеаъ рет. пачнпані:шъ у че инковъ худо- 
Нісствепппго учіынша и поддержишь мо-лс- 
іыхъ у у. ожіпгкаіПі, 

-V" Го до ишша побѣды подъ Грун- 
саллдоиъ. ііі іюля, въ годовщину побѣ- 
ды гм і і. Групвал&домъ. ві, исп-тмѣ си. 
Ллі ін ни |ю ( ні. И паси утра, Судетъ со- 
Ен'р.ііінт лі|.-,ксеі ипшис Ооіоо.іуженіе. Вс* 
перомъ мд іюль с намъ театрѣ состоктсд 
спекіакль, ііосвиінсйныи ііону исторпчее* 
кому днмг 

I ік».] я то|і, і іестяеп и пе Сот ш л у агс яіе 

соссоктея въ костелѣ ея. Нішілэя, В ъ «і 
пагп дрія енстоитон ноиулнрнып спектакль 
въ польскомъ театрѣ Ій к ІП іюля кронѣ 
■пне ъу і-тъ орі а килом пъ рімь лекцій аъ 
помѣщеніи польсеаг-і иЕірнднагн уинирси- 
тещ па тему о Групма-іьісиоіі побѣдѣ. 
-V кпітемиь и и 1( театрахъ » ■ и 1<і іюля 


23 іюля всѣ по давайте голосъ за списокъ № 3. 

ООшкщаііТе питгипіо ш ть. чтобы ни шпясиъ ОюллсѵоиЬ бм.ю ишшедио Т^п.нй, 
і, и ізпчі'іо больше. |1-»яадй|і* □оіч<'|»кяішиіе, ц&іиіісііншііо епосч 

СПИСОКЪ П" ТрвТІИ фамиліи или фапнлія капдпдатолт, згь гласные иен иъ ноемъ 

случаѣ нс деяуо;аЕЗ(Тсп. 

Взносы кп веде в I© предвыоаргшй ыа мпа н іи ирішимакітсл «мдч«ии 
ішиачеаііъ ъп Ьіі; 1 , [ітііпщз и Олока. руссы: :ъ іізСіЕратсзсГі Ф, Дѣшпой (Лк т римская, .V 


' исіічп 

угловъ 


оп. 10 ч. утра то іі ч. іісчсра, 


* 1 — 


сяуяіШіКіг, Рі, вьг.іу ■ і-.юмізп с ■ на [м.ігкѣ будетъ о - нті- сГтръ ііомгертвомніі. 

цр'рзіігічезінаго па н аса даже вся пыхъ тона- оргапімугмиа йог, «код 1 шы,ини>Д МаткіпгВ 
ровъ, } ирииГ, гфлл- іпі Л]ш0іргііу • )• къ за- на Г- іп внѣ иш&лъ наго о'.р іяоваиія. 

ПѴІІКѢ К'.исммхъ НОИЛ., язь ідтізрътхъ МЩЦ- ! ‘ф-ІІОЦЫТ и нъ кятннговьшъ рбй- 
00 при готов. шті, платъ іі тег ре и и. -а ш- РШД гяъ. Нгсмстря іы распьрпжсвіе о 
сутсгніе.'іъ гаевра я оаияш, дэигкам обувь вое прошеніи въ теченіе тр-хъ дней улич- 
будетъ ѣзготоалятьсн наъ шеврета, кото-іяыхъ эшіннговъ, ечера вь Кіевѣ было аь- 
рпіі будет р, виіѣлыв'ітг.ея изъ бзр&Пмш «кол г, к у иеиштокь кь мпгннговынъ с м;ш- 
кожи. ПрпдЕнілаі аши гак е ачвуяііть щлігъ. Оио.пі зданія городской ду чибш.- 
оппЦковыИ товаръ, нгВюізііііся въ г нес и шевикн ячтатнсь собрать нитіщгъ. ІІомоіп- 
въ остатіічіщѵ-т. количествѣ въ меобрамо- пивъ г лчальпнва міі.еііціи л. ь, Лнохнеъ 
тайномъ видѣ, благодари нтсутттвью ныви- съ лѣі;ко.іигннв ваза каин оазогяа.тя здѣсь 
:і.д ал грллкцу. ,І.т пырбитыі хрома, 
опыта* бдрая ьс 15 д-жн и ко пипы управа 
наиѣ|ісіій во 13 т и въ соглашеніе сь мѣсиш- 
іш кожевен нші и аава.ына. При городсяай 
обув но П пасторской будетъ открыта цоеа- 
дпчно-отдѣ.іочаая идстврская для отдѣлки 
товара. .і| ас герская будетъ оборудована съ 


Призывъ центральной 
рады. 

Въ гв о л) съ событі чи и а Фропгѣ ор- 
гавмзаціовпая иомкссш уврзинсЕлй мент- 
ріиыюіі рады и [на. іы вдеть инструкторовъ»- 
организаторовъ довести съ большою онор- 
гіен агнтамь- ап необходимость сохранешл 
порядка и спокойствія п разъяснять паео- 
какъ чтд только тааЧіЙ, путемъ &ъ нтмтъ 

Петроградъ* Ііі с въ п Москк.ч,— блигословв- Г ріізиый част- возможно сохранить V к ран- 
нія «тзтикйі нашего Ііасаривз, рабочихъ ,,у 0тъ а а р Х і„ !Е б^дадья. Въ пасслевію 
изъ ру дни копъ, ййСНВййлЪпиыхъ илъ да- Еиходящамуея близки кі, Фронту, иншгтъ 
герей, — доказы маютъ иацъ^ что мы ис своемъ обраидэйШ къ в негру вторимъ 
одиноки* до забыты- 3-а нами слѣдятъ оргаміізаи іонная комиссія,— надо ооратнть- 
сл'тм сдалъ, насъ СлагоьіиіЩйі- тъ тысячи си й1і [Ернзывон-ъ сп»>80.'но иетаватьсіі на 
усгъ... мѣстахъ, нс брпсать своего хозяйства; 


съ яѣ скольким в кала каин раэогдадя 
толпу. 

еповнчрѳені^ патрулю. Вчера па 
ЕароіімЕонъ базарѣ проиіопілп врупное 
столклоиеіііо к а з,н к въ гъ го.ітіоГі дезерти- 
ровъ ее о і,ч наго рода тегяііхъ липъ изъ 
аресту пегого ѵірщ Ил базарѣ* вдеъ ью 
практикуете л теперь каждый дент, собра- 
лась до вольво звачнтмьная толол аодеурп- 
тельных I. лилъ, пграиііднхъ ьъ различный 


расчетомъ на ежедвовяуш выработку трех- 

доИ. послѣ чего крег.тный ходъ слускаотол согь ігярі.. Открытіе гпродсаой пасторской 

па Іірсніатиць я дротовъ памятника А.мк- о5_ѵви при закупкѣ товара для двух мѣся ч- алартпыя игры и ведущихъ сібя весьма 

дру II говаиянстся сгъ лаврскимъ арест- л а , 0 [фснуводства я ойлаведшіе иеобходіт- шумно. 

панъ ходомъ. иыпъ нві.еытареііъ обобдѣтся въ суммѣ! ііз предложите разъѣзда яаэаковъ 

.По осввяісЕІв виды я возглашенія нно- оьсі.тп ЗНО. екмд руб* Мѣсячныя расходъ на, изъ восьмо человѣкъ прекратятъ игру и 

голѣтін окропляю гсл се. водоЛ воинскій оплату труда и содержаніе мастерскоЛ со- 1 немедлен по разоЕтись толпа отвѣтила от- 

знамопа и аатѣмъ крестные ходы возвра- .сттвшъ до І.іН.піы руб, (томмогть пары еззо г. и стала в-сш себя въ высшем 
іцД?исн_ о-Брлгпб* _ ^ I ботинокъ въ проектируемое обувной иа істенеяи вызываюше. Положеніе сдѣлалось, 


-^>-5ого луженія Наятра, і • иода, «ъ стсрскоЩ будетъ колгнаться пъ предѣлахъ 
деаь намята ев. ивяэл ■ Одаднішрѣ, въ 44 — мц ру^_ Проектъ орган н азу і ее гирсіі.- 
Кісво-,І.еаітдпниИ церкви будетъ совершена свой обувной .час герской уже выработанъ 


пь к'кн цѣ ко н Е081, , а асто л ько и р о ж аю - 

щи ъ, что казаки должны была п ставят 
Н врем с кій базаръ н напрачнтпея по Б инее - 


■есл крестный ходъ иг. Софііісімійу собору. 

Сегодня же, паванупѣ праздника пре- 
освящвнныеіъ Ііякоднмомъ, епископомъ 
1 нги пшіе кинъ, будетъ совершено торжест- 
". иъі -то чувствуемъ, дорогая ирі'Д- ТЭЕЪ Д5Е ъ трапспоіігъ сейчасъ не сможетъ М ц, |0в вмя ^,„ ГКіВ йдѣніе съ чтеніемъ ака 


пренсвящемаьгмъ ДЕімятрістіъ, епископомъ И бу.,стъ ввегенъ вь бдижайшес еціе л из коескому бульвару кг, Іріухфаілыіынъ во- 
і маис имъ, божественная литургія а послѣ утвержденіе продавилъ-. ?в ияаго комитета ротамъ, креслѣ уем и в толпой, с кисти идей. 


Оастановленіе казановъ. 

Совѣть казак въ при гос. іарвтмнвонъ 
опѵ.гніяш Іиіи-ліишдпаго ■: риві.. въ з^св- 
данін огъ У ігі'.іл 1 ■■* 1 ' года заслушавъ 
докладъ кяаава Дьякова о прйксходиашпхг 
безпорядкахъ въ []стр“Г[і^дѢ, а та г же 
звѣрскихъ поступка чъ съ ранены нн е^ 3- 
ы н, не Еажеаіівшимя водворенія иъ гос 1 
сіее безпорківд и пиар .4 іи. а стотпачп^ ва 
стражѣ к -тин пыхъ интересовъ всею 1‘ус- 
сіепго народа, пп чемъ оснопыв -тіь п>.г 
лоддержка Временнаго ІІравпто,іь івй- по- 
ставив ндъі 

оп- лапа отвѣта казавовъ выразить 
ппрЕцадіе всѣкы- ьщгнеииѵь частяи'н и ра- 
Си*!«м і.. принимав інііі- участіе съ воору- 
:інлЕ ііонъ вы туи.іівіи д|ютввъ Врсмсияаго 
ііи^ілціои.івго Лраантсдьс гиа, работающаго 
въ полномъ согласія съ совѣтомъ рабо- 
чих і- и соз іатсни .■ щиугатбпъ н еплідорнаго 
съ ВсероміасЕяеь совѣтомъ ЕрЕСТЬЯЛСкнтъ 
дснутлту.ъ. Совѣть казановъ твердо ы> 

[: іі ть, что тѣ осг : и, которые издѣвались 
надъ рапеныкъ з*э комъ, будутъ найшшл 

II нріЛ.іСЧ ЗІД КЪ ОГйѣТС^ІНПОС и но Г'-'СІ: 
тт[ и-еаЕ і іі за кода, К«4И каэакаігъ вѣмны 
і:.Ѵ‘ " г л::е.:и лап нас и на ногахъ, «едя мх’ь 
я глі на цмтрахъ, токъ то вѣдь были 
нѣмцы, враги отечества, а теперь валъ ва- 
заками издѣвались, иаета-ш ил йадзащнт- 
па,о раненаго и. о стыдъ іі позоръ, на 
уьмтыѵъ, къ то сакое = ремя, ЕОігда О и 
были призваны для зашиты поря два тѣлт 
сяныхъ, которые опиатпдн ямъ гаки іі чер 
пе^лзгадлрлотнъ Проеимъ Врем он вое 
йравн'ьльстко принять самыя энергичныя 
міры ьъ п&лаелеаій подобныхъ пагубныхъ 
выступленія юміеыіъ влечеитовъ; участвн- 
Ёоаъ и ілавиы-ь образомъ зачипиіякозъ 
пряклечь іп> ОтнѣгстВ', ііеіостЯ. плат, илчМі- 
ц мот, рщи.гы ішаиааатгіио все іі строгости 
закона Никаких ь лартіМпнѵь игойорокъ 
въ данпоиъ случаѣ быть яе ыъі-вПі* Іісѣмъ 
частямъ войскъ* участвовавшихъ въ подав- 
іонш даннаго Оадяорадвд, выраяінснъ глу- 
бокую благодарность, что къ такую тяже 
пул [-одна у л ія іодияы они но забели 


стаьвтельнаца нашего многострадальнаго 
парода— и . ю- го цмеилпііо од рястъ иасъ! 
Дна в, зилоте чешское сердце, что ііы нс 
остаііеіиЕися на своемъ^ пути! 1 іѣ, кто во- 
,т , Ножіей сохранятъ жиааь, гордо иой- 
. і іі. в і- ос со п ожде 1 1 я ; к> Ііі &т« ч и у Ир іг у 
Стовѣжатую л надъ ними мысика будете 
развѣ! атьса аобѣдон основ знамя гусит- 
ікпхъ полнивъ -чернее съ красною ча- 
шей.-* 

.іта надежда придаетъ наиъ сілы. Лег- 
ки ; г врать за сиѣтлое будущее дориГрЕ 
ро ины. г..а права вистраданшаго сотни 
. ѣтъ нъ тяже ши яевмѣ нар мда I уса* Шнж- 
из] ІіѴ.висЕііні, — за торжество справод-ш- 
ьисти готовы мы йптьса до послѣдняго чь- 
ловѣпаі 

[ I м* еестіъ всѣхъ мояхъ л: Сіеттзхъ брить- 
с въ офицеровъ ее солдатъ полка іі па Жмж- 
ііи благодарю іьмн* золотое чешские сердце 
— за твое орощсцчйс слсзаіпі письмо* за 
твою вывкуиі л .бивь къ иаиъ, за і аос 
Сиагословевів. Вѣрь, падѣіюя и чіа В* чю 
мы * Божьи Соповмм^,— ' что по завѣтамъ 
вашего гувіітсдаго хорала мы, пи передъ 
■генъ не оотапаідн'іадец вѣруя исключи! 
тімьни въ себя « помощь Бажі мы въ 
мацѣ Попцовъ еіо -і-дпііъ! 

Да здривстеуегь свобо.-итая, кровью на- 


ви нести в іі ссотвѣтстаующоП степени зва- 
к аціи бѣ і-епцйвъ* а потому еставловю 
п пен женя ы къ мѣстъ увеличило бы, только 
дезорганизаціи:, [іяѣсіѣ съ тѣвъ оргапм- 
азціонная еі і осі ія ирвд.іагйетъ пнетруктс- 
|іа і. орі’ ,з ни з ато ра ь но 0 т п въ гѣдн ы .і коп - 
тактъ со всѣми оргзчііззціяин на нѣстаісъ 
\ р ады , г р о над и, згнст ва* п р ис ни г ы , к<’ц ш> 

I саріаты із т. д*) для того, чтобы мордк- 
■ ни ропать ихъ работу 1 вь у казан манг 
ираюіеиіи. На сопашенію 
ж- .іатс-іьно оргааи зовы вать дружины 
родной иилицін дли охрани пор и та 


■Л» слѣдованіе селіенствъ приз- гикающей и бросавшей мания^ У Гріч м - 
энныхъ эъ р ды виііенъ. семьямъ фадьныхъ ворогъ дебошіры, соединявшись 
ярязваяныхъ на военную службу соддаіъ «ъ нахолпылитіея тамъ С4ЩАтаги Ьго 
выдается, кромѣ казелнылъ, городски о по- уарамиспаго пилаа, остзііовізѣъ патруль, 
со іе* П|іеічстіъ въ видахъ сокращешп не- начіш стаскинаті- Еаьа на въ съ лошадей 
ниста «в, еегязіо ЗідадіГ'Щ'ру. Благовѣстъ на доыиьмычі. д.ш горо.ісиоіі кассы рзехй- н отнимать у ннхъ оружіе* И’табъ ипли- 

доаъ на этотъ прел четъ, производит цііг. пула веиад.іешго ы.'л нано звать о 
обс-іѣдовакіо матеріальнаго положен я оз-і гл у ч наше кем, рас порядил ой выслать на яо- 
иаяснныхь свчеасівь для выдачи пособія иенць патріль і.а ановъ ялъ Іі^-тн чело- 
л и Уі і семьямъ* которыя дѣйствительно в в къ. і.'ря ирнближепіи рзэаковъ толпа 
ну ж да, м гея въ нсиъ. 91 о зтоиу иоваду ы> •'цлынеи сниси части разбѣжалась: 
городской голода саобшплъ совѣту солдат- оставшіеся же дебоширы съ солдатами 
екчлъ депутатовъ кіевсЕао коси наго лк- 1-го украянсімгл полка встрѣтнлн ьазв- 
руга, что дъ одяпмъ пзтн послѣ іннхъ за- вовъ камнями. Однимъ изъ вачаей былъ 
былъ произведенъ сборъ пожертвоваіііЯ с ьдаиій городсидП іучы, при ойс.ждепіп раненъ въ голову кіэакъ Колсовъ. Изъ 
4Ъ яолисстрамц нЪ іідбиратадыіыЕ фоігдъ комитета. Пдиов вопроса о выдачѣ итого пособія за тепу тй.ійы ■ нраіінцевъ стали раздаваться да- 
иэъ ирису тствовавш ихъ избирательницъ щ ,н і^ 1|1ь и Бс : ыт. вдѣланы были указанія же угрожавшіе нозглагы 1 — въ паз ар мы*! 

\орун*ііі, коиаядовеѣліш 


«з- 


1 а- 
ил 


всеяощвоо бдѣніе начнется нъ Й 1 * час* ве- 
ъ-ра. а самое всенощное бдѣніе ьъ 7 час. 
вечера, благовѣстъ и а литургію начнется 
вь іі час утра, а самая литургія въ 
У 1 л чде, утра. 

Іон’й.іТво^аніе. Во второмъ гобра- 
міо русскихъ избирателен, имѣвшемъ '.:Ь- 
стп ѵі ін'.і-т- по НЕЩціатявѣ иібшки 


мг^іРртѣоііань йылъ старинный зилотоіі ^ поуісвл.творптсдгщое іі|Ю&;іводстіо о - пъ вшито вж.,:іъ 


мѣстахъ. Ири- ывая населеніе оставати-а Р р еі -п, п пбручальиос кольцо. Крестъ и ^.іѢдоиаиііі, нйіѣ іствіо чего пособія получа- патрулемъ къ т&ѣтъ на что заявилъ, что 
на мѣстахъ* доміЕсеіа ріко-пиуегі* нрімн- л. 0 д^ чо пріэбрѣтены В. Б. Шульгинымъ за и саивнетва, матеріально оіеэисчев- въ такомъ случаѣ и кл аки п- 1 сстан"п 
мать мѣры къ том;, чтобы н«ь а.ріііЕщ- рЙр^убаеЯ. , |выя. ! ся передъ примѣненіемъ орунш. Угроза, 

Въ ви.іу этого, городская дума еео станс* а так^'е убѣжіевія подссОѣвшяхъ дслета* 
мяла просить сові’.гь ймдискихъ депута- товь і-тс уьраііі екзго полка подѣвствеваг 


сі а явныя и обшесткеииыя учрежденій так- 
же ъъ полномъ п-рядкь оставались на Го- 
стахъ съ цѣлый обезпеченіи спокойствія я 
Еіочатн на в.іоеіію. Въ заключе; і>: орган и- 
за ліанная вомле-.ііі предлагаетъ ннструк- 
то]іаііъ немедленно со о б шить центральной 
радѣ о яодожепіи ш 


уѣегахъ. 


шей ссз ■ а и . ип сх осд о вс п я! И а д и р і. ! 
Еомаидіфъ стрѣлковъ Паа ІНнжки 
Полки [.пикъ ІІІ 


Резолюція всеукуа' и* 

Рсэолюьіч объ отиіикнІн ьъ е&Йиі, 
Црплнаві й а) что вслѣдствіе войны ясѣ 


Мѣстныя извѣстія 

Цврамокіаяъ к -ватнаго чода 15 і.о- 


ля. Ііобдагоо-ювсгіію высо коп рвоевняіенна : о 
Мадяміра, митрополита Ккмнчто.яГа-шц- 
каго. въ : еш, в.імятя ги равноаійктиль- 
Егііо п|іссвіііізтйлн Россіи, вслпкагн к пиля 
Вдадпмііра* 15 іюля, іи» суйирту 


„ П ичаздніе войскамъ Иіеаскаго 
гарнизон - до яастояінаго вреинш п риа- 
дол ща ютъ поступать вт. исполнительный 
ыѵятетъ совѣта солдатскихъ щиутатенг, 
удщюьѣреяіі п новыхъ вы- прахъ депута- 
т> нъ аь совѣгті. ілаиныіі начальникъ 
округа при казалъ объявить, что црайнииъ зЕ.діиіыхі» 

срокомъ пре іегавлеиін іакихъ уднстлвѣрс- ( ^-Продсѣдата.іЬ кі -пека го губерк- 
пін иаэйЕпастся 20 сего іюли Шпрдстав* скаю п рода 0«Ле ста ьнна го нем итога 

.іеніо ьъ атому сроку удостовѣрепЫЛудегъ объявляетъ, что пріонъ лицъ, ігм націяхъ 
считать я указаніе іъ, что пспрсдсіаітншііі вь ц еи | надобное ь, б т деть проіпіщдпті,и[ 


ті-івъ принять участіе лъ об слѣдованіи яа- 
теріііыгаге положенія яроживающип въ 
Кіевѣ сииоііствъ прпзсаиныхь па воину дебошпроііъ. 
совмѣстно съ лелогатк-імп отъ женъ ирн- 


ли* зі тоща довольно быстро разсѣялась» 
Кала ев ив мдержлио нѣс колько главныхъ 


удое гопьрсніп части своихъ цредстаошслсЙ 
въ сивѣть ііі: ПОСЫЛАЮТЪ, 
ііодлнеалъ: 

іі, д. імсвсклѵо коменданта, 

ге і і с рі л ѵ я ейтоі іа игъ Цн ідогич ъ . 
-Ф-0 раіценіа союза инвалидовъ. 


бъ помѣщеніи коми ста (Столы и янская 
■-иі ажадЕсевпо, за нсѵлючсвешгь 
арптднпчпызЕЪ дней, гъ I дл Й час. дяп, 
-<^Гнбель комиссара. Вчера пепел- 
шичмыіы'-ъ есі'ЦШоѵіъ гор. Кіева получе- 
на отъ ьоиаидцра одной п:;ъ чдсті'й, па- 


ыт . Бъ послѣднее время зарегистрированъ рядъ ходищпмя въ дѣйствумщеіі арши, шв 

'судивъ ыоупотрейлвпія иниіеііѣ Км^”™ — *■ - 

сшЦд еіоснні4\ъ инвалидовъ равнаго 


АааосваніД (овощдт. въ топъ шс.іѣ и ив- 

ги- 

ѢО- 


КісБсяаго 
рода 

*,-бор виду этого испилшітель- 

ныіі вин н югъ союза инвалидовъ обра- 
щбстсп ко ЕСѣиъ лицач], и учрежденіямъ 


грамма се, сообшсші-иъ о томі., что коинс- 
сіръ Нрвквншго Цранмтельства іъ иміі 
частя пор. Е'оча н ея Б" хорошо из вѣсти ы Я 
бъ мѣстныхъ оСшссіасавыіъ кругахъ, 
убитъ при нспп.пп'ши 


„иі ііш, П.ШІ хі» жъ «иійпеу в-і-Яів» адаупшрсОдоиіл іптѵ.ъ 

ерІиТо.ііяуси. '!Л»м|па»«™иио»ьр»| 

[іі кавунѣ праздника во вс вгѣхъ со- 

“ борных Ь. ШІН0.СТГ.ІІ ]ІСКІ!ХЪ И При ходе БіЕХѣ 

товоиіл Унранкы и«<ия<* «» «Р“ ™- Ж,'™ М» Ь ЬІ ^ ирвсьвйч ІумЦіИі. У »е»«і сворки- ЬмравмЫ этого прпеюрввіго случая 

бааи; 4) чі* люшоничва* Р»И»». м 6.,Мі даощиос СдМіо вові.піііягъ' аисо- і *>» ь вгь . «“* "»“»*» Ю *МВ«“ " соабщат 

»«Р»« Г*»*"- “• - ъ К«|Кімам**кІ •!>« «яасиигь Іііѵоіп, а пмамгачіл. 

"' въ Іссятшіоуй цернвіі нрСосв;Ещеищы11 Ни, 


полному развалу &р*я в 1 что 
и:а.-іъ болыяв ъ бѣдствіемъ шр жде 


вебте 


съѣздъ посіаиоь.інетзл 

1) ЕіОііму надо окончить 


въ про- 

ЕЕГЬііЪ 


с* - — » , ыишмъ, сііііевоііъ ѵнгщі.и -едій, 

пролетаріату ее втг.му тру ащеиусп народу ЧИЧІ1 храпахъ мѣстное іухоиеиі тио. 

в-ь саковъ ас-1 “ 

продол:: иімьвоиь прею, нм а , лл •_ ^ г,> ; ^ д г са1Ш ц црэадішкъ япту'ргія апіг- 
Бремеяиоа Ііравятсльсрш дол.ъпо ьъ I пізнѵікьглыл служейіѳиъ будетъ сокорінсна т, 
тельной формѣ п&трсікзвлтгл • [»"свш - Гіл^ііУіѴііом'Тк кг едрэльзюиъ соборѣ 

: ; іінцін и фуги ъ со 1 .■.зіііівеиьярист, н иь в исФкоппвоввіі ші? іікі ы іі*ь архівпнойлпомъ'Иі- 
сейчясъ же »тт* ^* ЙИЙ ^ М !*Р ■ хіімііііъ « шіеаевяш«нцын№ Инбодямомъ, 


и по зд і'.нммеіхь сдсліалыіыхъ 
17,1 :Гюръ полііомочііі іісшммнтеіьиага ко- 

гамо- 


іг'.иі.чі. «фкгйзрлліь с* 

./голыми н при ошядун, 
крыиить «пкну. ) 

'іс.і и бѣда 


гпсігіл^лькиіт'нгі 
мюмикьаі 


дгу 

пре- 


соей долгъ иерйъ ней, не увлеплнц узки , , _ , г ... 

ііаотійныіш цЫймі н гааяпйнъ образомъ ] про- 1 стар Іата 

г ипи иепрзитслемъ уишогол 

, чвиноИ части 


хинстіъ со ііреасешпепиынп 
сине воломъ Чнгнрнммииъ и Лазаріо ъ, 
СЯЗІСКОПОНЪ ’ігркассігіі-і.* от, гопламіін 
ко іедразыякго мнтрофориата нротсіерви I 
2} прилнаван, ч:о п ъда оротивіЕнка, д_ : і і3ат овср’ьовшіі.сьва, инспектора духов- 
га фроять в-ь па 1 ояіці’і* вреня утрочгаіъъ п *^| с ,.і. ішаріи вр х.іг м акдрн і а Л иігол и парія и 
у і; р: і н н і шсш і ■ млѢ раздѣло я ъ т- р ѵ иТ' 1 рі н собор і гці'О при на . 

Зі вран цы я двѣ ирдокини^’ который сокрі-і |[ Ц |{.іа. ц«ір щ.иръ соберѣ— пп г истице п- 
пппъ із .ыді піитъ развитіе всего ■ :[шш- р ЫН1( і^іпіліоуъ, впив коломъ Ьаявйскігіъ, 

закнагъ і'мра- въ со-іужем іі мнтрафорпаго п]н>тоЕйрвіі 

□оовокзтооовъ, ішднгплсв- 1 ппн мопрістемм» уиічіожііл. на ыхна-м п Коргиькова, архямаіідшіа .Іаоры и 

л стояло ирн- ЧСИЧОІ, чмтв папой аояаи ИМр» свіГоіііи™ причта. 

клик Претя наго Іммиелиім. «■* іи- ‘®~і )іг Д.шткаюИ ч»и«»п -проосміцеп 

и у ѵы ь- ѣ'беі:’ 1 ловну ділЛргснь. "Іы вы- россзйемй реио.іюш , " ", 

рш».а^нъ «очуитііе рэпвпечу н иэ-нюму 11 " 1 1 1 | 1 : ■’ І' - ^ 1 ' 1 ■ I 1 ‘ 1 " ■' - 1 1 ‘ •' ■ ь '. і( 

пизкоВ* грялноіі толпой, ен; МИЪДлшЛ йъ К"Сіи іег, ,ік. иі.ііоху \х\> і ^ '' " ' , 

сердцѣ «воемъ искры інінііоД— нашему наступающему ярвтпн „ _ Ті1 ^ м . г 
брату шву и іоыарпиъ ему: -славный всі^ѣрпо г тгодіерлн Ѣ *■ | ■ • ■ и ти *'■ 
буапа нишъ! ше и, -орчвіііс-н гБ'- ъ что 

тебп пнбилъ тотъ, б.іаіо котиіічігп, ишзбо- Ті „ * 

^ Бечернсс за' 1 ьдаиіс прцдоаіжаыось до 1 1 

час. всъ 

Прим. рсд. Т питчъ йбраэочъ ясрпыП 
нрЕпьиъ къ сепаратному миру рі ш-ЮП 


вішаядиі 

-ф-Но^ыя условія пріема въ Йісвсвоо 
мелБзквдорожвдо училище с.путйы двикс- 
нитота сояіэіі инвалидовъ,— считать, само- н [ я . Ііа состоя ешіом си нъ Моевкѣ съѣздѣ 
зва.пщ'щ, делегатовъ училищъ вѣдомства нутвП споб- 

СодѣИявіс исѣхъ гражданъ необходимо ш^ін, мритиазіо ііеобходнугинъ съ осени 
союзу іШБіілндоиъ въ борьбѣ съ ати'іъ тск)іцигч года иригпімать вновь пост;, иа- 
вра:іпе иежмаъмыіияъ явлепіачъ п «гра- щ’іціііъ ігь Кіів^еоо не і зясідеронкое учи- 
діегі* не будынсііъ отъ алсуиотреблоніііі на лито службы двшконія і Наиьксти-кан. I О 
ог&'і почвѣ і на П0ВУХ7-, услоцчіхъ. 

•яв>-ГІ одп Иска па заемъ сво-5ол.ъі. І2 3-то учіглмн. 1 , согласно ш>і тан и ел опіи 
ІюдЁ въ Кіовгвомъ отдѣленіи Петроград- пидагогнчеекчіго совѣщанія при пвчъ, съѣздъ 
скаічі иеждупл родного волисрчсскаіо |оода иост.шовилъ шюбміднііычъ преой раэопать 
общество ііісвЬкой городе в не жгдГіЗііОкІ до- въ училище ашшлйіціп щыѣяпыхъ до- 

аомъ Свободы» па розъ, съ нроѵо ::.дсиіг. о курва нъ ! гола. 


пс [^слушались 
и: іхь нѣи і.вми, 


Уиаивдияъ, 


свобо- 
ду, ти аащізщалъ Мы, каАйкп. іиач; с«ся 
тсбѣ; земно а а твои раны в. твоя езмтыо 
нобои, аа тяжевое оскорбленіе* яотор^в 
ты перенесъ, ііпаа, ото чы и ѣ ачѣстѣ і ь 
іобоі болѣемъ вча нашему сердцу считаете 
о&ндвы, так^е иучитвльпы, ладъ і: :е Ь. И 
эііабріто іічоеімзегодян бшвва- 

:ицны -.и; мп 1 іл»трсбуеиъ д.ін никъ огіоіз- 
рлй кары* Мг, 1 іш, олепннчъ іиніііоЛ еій- 
гидигвъс йбя благородный ЧСЛОвѣіЯ, ІІ’ЯК'.Т- 
да яс позволять «вбѣ дісттзшь репей ага 
беэшшопщаго дате врага. 

А вы., вабившіе честь м совѣсть, вы, 
ставящіе шкурнио миюреиі вііоіе С.іаі а 
родины, вы. іа носящіе рая у ёь спину 
дувшей, блвго-ролвѣйшеВ части гражданъ, 
.із оштхъ стмоотвержтйпо свою кронѣ 


Дее Цпа р зіышпія йудстъ поднерпіу 
«коігше.іышЯ €ТЛ ін тіічі:ч;К'ііі редакція. 


пипъ іншірімъ е ЯІЮП" нонъ 
съ. ньеіііи іъ првчтомъ, 

!.і, Кіг щОс ерсий Іаирѣ, Михайлов- 
сиоиъ, Дивпласвсдомѣ ц Брщеонъ яона- 
■ црлхъ по на точен Ею я сглэ го началь- 
ства. 

Н'і К ; е і'.о -■ чфілс?: • мъ соб о рѣ б л эм в ѣсть 

ы, иг; рі'нг ни тел ЕГЕ, . час,, а во 

всѣхъ ' прочихъ храмахъ въ У час 

Ко про и они пк он іа нні литургіи въ ЕкзфШ- 
свипъ і-оСі |'ѣ. сюда І'СТЛШУ лрибыть Крест 


изъ рядъ г уирщищепл. Ии;:чви»телы1" іи • хо .ду ]Ш * Бла іыірсваго собора и Де- 


ло 


На такой нмявдъ даже в 
силъ порт нс і ' палій 


йолышмзцілі 


ф| ипгѣ ад нашу съ такимъ трудовъ ,пи- **) Курс ш. 


Ц1ЕП.ИФ ^то шэсушпо цтіг лѣпстауютой 
аі;,ЦІН I ІЮЛЯ 1" і:СТІі А •» і.ІЛіЯ Д(І СТС1 > II НІЯ 
русской ори іи и.іъ Гіиіічгцш, 'Іоѵи, жлп> нв- 
пі.сгв", но проші итого і.'. т-илоііін проявили 
ВОобы^ЕйЛЕіиЙ і и^опэнъ и нов если огрокнин 
потери. 

АнтОріі шігг.міі ііі>аіюкші:Пі Мг- русскій 
с4інци(Пі, ар1>!1ч».|1 уі .иі вся дукшіь іцііисшЕХъ 
мріміеім,. в і» |і-л»іпдрвІ(і 1 ■ еауайіу и- чп іо- 
на •:■ Іі I ОріП 


іііііиъ. 


сптнішо'е церитз, во главѣ съ ізрсосвлщоН" 
цшііі іишоіЕоііаші. 

іи ізкоичанім литургіи въ Соф ііі оконъ 
роГі р I оті ін I а вист У п и т г, гл а в п і>і й п;і вг т- 
іі 1 41 ходъ, которы гЕрн коло ольнопг ави- 
п |. но ін'і.ѵъ горпдстпіх і храіідхч. я при 
пѣнія молоблШ напоив, просіѣду«ъ въ 
шгкн-ді) іш'.')Е'шііау сп, нплзя Владп- 

Отт» Михайлово кого иопастырн кр-'ст- 
ими кодъ слѣдуетъ іъ верхнему пзмятіш- 

ЙВ і?л;ивніра, у юТйр&ГО '.народъ осѣ* 
шгетон со. Про- чинъ и овцон.імстсіі со. во- 


пій и подписались на 1 
суп" . 2ББ*(КІЙ рублей. 

' -Ф- Не садар!№інп подъ арестомъ . р^и- 
«аид,.и"1 ВвтіііЫ. ІІчвра въ дасЬдаіііи П4> 
иол пн і е л ё. нагл ко и итота со вѣта и бъедп й г ц- 
пы'ѵъ оГіеіщслнспнелхъ организаціи г. Ііісва 
была ло.южсп.1 с.іѣѵющач теле грамма, шст 
л у -юге сап отъ піи'ріип Сдтоі а. Берхов- 

ецлі ас нчѣеть про 

пяте: і:іп про пи г. асвобо топіее 

ареста архзіиаістрп ;і Вигилія». 

Ісіііілшітс-цліыЕі полигон, обсудивъ 
ѳту тек граи чу, поста пгшилъ оставить е« 
бел- удовлетвореніе 

-м^-ІІілп пненів гйнс рольнаго с но- 
таріата но нразнца ін* Вчера, подъ 
пролсѣидтед&ствоніі И Ф- Страде ченпѵо, 
состокло с ь за і:р ыто с оі'ъі д 1 1 не и поі і за с зе :ге- 
и и ре дпдіу ѵ ов !» і'с іюли м нм г-н м хъ ком я- 
твтозті и представ и толей еес упраішокихъ 
оргішязацііі для разрѣшенія полроош ь о 
цыборѣ 4 гвіз вра*іыіыхъ секрета ре и ііа ь но- -О 
ркранпдвп. Ііасѣданіо, предварительно про- ж-ені:с о 
иыюдсии выборовъ, Ецпес.о слѣду .«щуп 

резолюцію. 

«Объедн иваяп-п засѣданіе лровндіучфвъ 
іЕсполнйтсаыіыхъ коыятстоіъ и нрвдетлнн- 
телсіі пе-унрамЕіскііхт» органязапі аъ пс- 
полцптсльпоиъ іомптстѣ рады, приетулап зЬрввъ. 
въ избранію секретарей, цоетапомаотъ, чи аодііенію 
епмее всгуайояіФ въ спгтавъ генецалміага ^ г - 
секретаріата и опубливоваіііс^объ его обра- 
шяпінііз із состав і" доліпб ’тѣть чЬсто 
юле, хе послѣ того, нтп» по се вѣщаніи иг 
■ораінтельоііомъ будутъ точно оиредй,іепы 


ІѢ>мштачЙііі:овъ мін.пініа шщплоатапш 
иостані плеііо удостаивать зёапш техников!» 
онсилоагаціи яи-льэныхъ дорогъ, се, пра- 
лостаіивіііо ь праэъ I разряда но щ и 
оаоііо воинской повіппйстзі и посту пае пш 
въ высшій учеблыл в ІСІШ. 

•ту резол нщіні іі-іада, въ чнелѣ яро- 
чцХъ, іщетьшжівііО ирадетавить ыа утімд- 
кдѵгііе министра ну ге:* сад чіоіип* 

Во* ні не '1 Н'е N роходн ь ч ъ роч со в ъ 
по ИІ : □ э-йі. гм і"В ион іщнів* Въ «шцгепЕі 
зі в [і ходстві по Днѣпру и его притокамъ 
пилу 'К'ЦЫ віер [ 1 ед. (,'Ьііін ивъ Догилева о- 
ирнтлли ноды вь ІиЬіірѢ. Въ виду ото го 
Еозобисвд лютея рейсы но Йівво-Лсігил ,,, в 
ГЕОІІ ЛИШЕГ. Изъ Кіева ЙЪ Моим сот. паро- 
ходы Гіудутт. ОТЛАДИТЪ по ЩЩі'ійЛЕАНІСамЪ, 
ічі.' 'д 7 р и ппЕ'ііпцачі I". • часа іи я. • зъ 
Могн.іов.:і іп» Іііеві. І|0 вдскрсгспьимъ. отор- 

вика а і. ц чгтворі ач'іі вь ■ ч- у»ра. 
о ,- инее и иля Ц'-АЛ .д танія іюю- 
военкой цонзурБ 1 ъ наі-тен- 
щео прея ваш. ѵн -.і мнили, оргашіэо- 
иапа при штабѣ округа в ом ис с Ія ддл об- 
С-іѣдеБ іПіл поло і'іПы 0 ешоппо. цонзурѣ. 
Иі. '«останъ ііоміЕСеііі пении нродставнтс.гіі 
<ігь вневіінхъ 'ецутлтов' и воеиныирцон- 
Ііішігеш у о іірзіетуііи.іа их. че- 
[і ау.квші.'іго н л нее ииргю. іп.^ 
Благо г н -р 1 1 т л і» н іо с й ан - ы 1 Гі 
Шаншра 


^ Сникни»™. Вчера чи еоо^оі^а. чта 
на уі^оатіъ' ж заьр-й* около водосточной 

тру Оіа. Оми -[цуличЕъ біі.іг трупъ пенздѣстнаго 

молодого чйлоаѣюі съ огнестрѣльной раной вг 
^ бластн. голова. Лйчвостъ ооноВуаго но устА- 
повлена. и 0 ЕіоюжвнГѳ трѵоо, а окруждюшлл 
■его оОстдновЕа укалыааютъ чю въ цнноиъ 
случаѣ в пѣло иѣсто саиоуиійст. о. а но у-Ьіи- 
стяо. I [орелъ саыос<»іі1стйоігь напятвега ыи 
олн^гь вс** йьгншіѳ при о.е4гь мнучвііш л за- 
тЬнъ о ада и спорте іиііо раненымъ оаѵ гыовоп 
ііатушіідъ .тать ан юлызшП истеръ и ржогг. 
часть зіща. Воіюзъвери. снетеми „ыагаиъ" 
Оызг лажать у ііизго въ правей оутб* воторап 
и, согеі чтймъ со тая ши б»лла прнжцта тру- 
помъ къ эсуаЬ Нъ варчапѣ саисуіізйци окааа- 
даіъ его фота графическая карточка о шило 
41 рублей денегъ. ПекщаииП одѣтъ иъ ртйаду 
голубого цвѣта* вноокіе га вот ее иакизку* 
фуражка Съ аоачномъ техппк.ь пъ тульѣ но- 
торой пмѣоті’я еінходяоо сіу иь'л> отверстіе, въ 
глужемнаго долга, мокииіъ «шиоубтета* нътг >іѣт|і ил 

1 ‘ру'йѣ ло-пл еле ігь ей. мпагошічеекіЛ лоьев про 
Александровской бмьііпыѣ- 

-^•— Рд^рйІПі кв-іртчрм &ъ ЕІ ОТІ» ПО ІО ТИЛЯ 

ім Дс-Еі дімйвСК.' И улнпЬ вг лонѣ Зв 14 газ- 
грччм.гші і кяя 1 1 нра ійраті ; : } іе к. 1 ! то траж иь им п а 
ІОрШ і»уінывмаікіімуоціговъ пі' толще* время 
ад. ?іЬточтлон,кѣ. Что нчсовч похнщево, сока 
ае сшюнеио* 

Собраніи. 

Сегодня сотишются с,іі. іуіоішн собрапіх, 
і'ъ 15 яѵдиторіц увні-іероііитп. т. ? ч ^е. 
иич . I :»;.ра«іе икртш народной смАоДЫ *ш- 
(5с щ :о о раВопа- 

Бо.тыи Иаеи.іьвовг.кав, ІН, ш. і чп,с. іюі.,. 
оишеѳ сои] ын іі зішггонЕцнкогь-ШадѣдЬцевъ 

Ичнлшская, П4 ввАі.ѵ, въ а часа дни, 
сохшіе кдсйіцпиіаь, иедпсііпииві л», му- 
доц г! н ю.чз-ъ к (ІСУ о кеншеіа русскйЯЪ 
ідихі'п с. у. з 
сего ів,!лн 
сиіісовъ 


вочѣ^ 
ГО? ШЕІі 


Пксьво въ редакцію, 

М, г. г-пг ролвТ1>ръ 
Оъ „Іотійі.ішѣ- оп. 
віегю еиийщйвіо о толь, что 

к йщкіганм поли- ох'Ъ е му г* Еорѵ і ыі ь 

ѴО.НШаП іі I о ‘ ! 'и-ЧЬ 

; ' -ііі.т- ! н и диі книги» о ту опиШву* настав піанъ 
доаозкі » стіѣіѣнні читателей иівей уваѵі - 
5кп„ мэеты. ’-Ю ,пмг.овій імШніатитыП 
Гпяисувв- іі - і.ии >■ ' п чпеви полъекеа и.и 

Тол вы:: и п НО и і'Ыиъ НО шс Ів. л 

пн гыь ъ нвііеіюнъ. 

3 і рр и і' щтй.і і. 

МИССИ! К? вйвкипь, 

[||ім'ч 3 реданцін. ' гі.Д'!аіі»і 
іфтіѢіі.ныхіі Грѵпиъ набдрат 

^.. П- ГД.Ѵ.ТЫІ ІІ«иіГрЧ.«ГТЕ№|ііЩОТЬ ' 

1 [„.-г сигъ ооіппмщ то ото щ>оиз(кало ояімь 
пв но винѣ хроникер*, Ш ЮЧЩДСТИ иоредав- 
ішіго оиъбщоЕі ние Еьіу. 


иоліекой идФнрптмшоВ 


-гоН 


оси ИСК ІХЪ 
получмвіт 


С’ррди птгъ 

* Сі» і‘Т" . 1 л 'ь деголъ фантастт г ген 
на дежды пашѵ.хь утоине лил» терпитъ гео 
большій и большій прахъ. Бъ ивраыс лип 
перепорота донять нтитыхъ Россіи і.і^.идо 

ЁЬ ТО* Ч7.І 

І’иссікг, что 
Біілѣгмѣмо* 

Объ зговъ, вбдц Брішалн внѣ РИ“ М 
бц-зі» рзадіі'ЕІл 


1 . а ііі дг но.; ютъ по гі ' аѵъ 
гсрчваснШ пародъ евгрг. ь 


іими иі. кіт.»-теа і р [■ Шишшрп во ■' итогамъ 
учащихся Б№-ві о хтдомжнмяінаго учи- соніалипм 
,-цщА і'стрмииастсіі рилъ стансовъ сь груи щшлхъ надравдѣлеиш 
ці.іыи огглииааців ни сій&.ів'і ва, пвѣюшія ІІрешдо 


реѢ 
ОТТѣЗіКОв Еі 


и 


воіщоіедниильйое вр^ая 


V 


1 


Г’ 


іі :ітіпкиі| I 1 'Го Ноля 191» г. Л- Ші 


В 1 к іі і Я ы и и ъ 


* і 

о 


I - 


% - 

\ 


1 


лгал і іі і ішпс настунлени 1 п рот ивняка .11 очъіо Оірикааъ 
N іш іі гіало и лЬстіні. '"О Мццдояцс и.Ле лиѣ. 


Струсивъ йілм непріятелемъ. 


б ЕЦ І'.О у Ч'Еі рС 1] ПЬІѴ, I, СО I ЦйЛіІС і I ІІЪ пр НШЛО СГ. 
приз г. думаться надъ Йвьедвніеніі ісііман- 
( і;аі о народа, 

іідаэйо ншип соціалисты юо же ноно- 
ѵпя.ш ві.і'Ыізъ реводю ціонн Во* настроен іо 
ц/чцй*ц и, когда об рало пален германскій 
парламенте б іі! блокъ въ рініхстагіц русским 
соіііадпстичссдоп пресса снова іюапрйнула 

яутоиь и со сталбцооъ ізы?' по:шіікіі п[іотіівпт;А -между долинами 

раадмиск криви о явныхъ приэрв Кашма , ІѴТД ^ иг0[Ш1Ш фронтъ но И 

рсамющк ві| 1гр»авііг_ кмшщш, яйштпли & орудія, и ъ 

Дальнѣйшія собцтія показали, что н тяжешхъ много нуле истовъ, 

ци осшись нѣмцами, а шшометовъ и вое и пол добычи. Против- 

опа. а.ііМ‘ сидящим . Р ^ 1 1 ' ц ИЕ1> въ ЙвэПОрніЕІ отходам ы> западу 

и у і- ш къ п а ѵ на ъ. - л отъ И он зсторж и с ко, ( П- Л . ) - 

сношенія со СНОШІП върншшл.уппнми со- Къ поднятію боеспособности арміи, 
ціалиетнМ] а нЬчцыйіо овтавляи-ть своей ІіІ.ТРОтДІі, 12 іюли. Центральный 
точ&н зрѣніи «(ЙійаЦочвііія границъ Горна- исполнительный комитетъ совѣтовъ р. и с. 
піі: ! іті 8 Значить ;<то оисансченів» разъ- депутатовъ носы нонилъ дс.адмірмпдтт. на 

Я синеть І'уовкоо Слонов 'фронтъ для осьѣдочдевін и сообщенія о 

-Іто „і'-Г.о'ііСчі'ПІО ФМІІІІѴІ- • хорлзиго ИЛ я I пстрогрДІСѢЯЛЪ событіяхъ И ДЛЯ ПОДНЯТІЯ 

а и іі ко мо іш то»! уоотробасіиіОз которая «Л' 5(л>с 1 1 ос рСті ист и арѵін ѣі своихъ членов ь. 


венншаго вѣдомства і '■ года 


ршеііін эсис.іькшъ сдѣлокъ застои ъ * а ы кастъ стъ грпзіже ікм палило етп-'щ- 

яп іяшсь рѣши тел вон въ нротнтін ин«#літ> і?з,- ст с см на го испытанія исполнит обпей 
до і іо проекта Чернова но вопросу о іш- доягъ передъ страниц я сдоивъ покаяніе оъ 
шли, запрещеніи л енольныхъ сдѣлокъ* Ко- Прсдшратшъ пфояѣДіШю чашу гнѣва 1о- 
.ѵпаіп, что птотъ допросъ, какъ одна на в (Я. Д-). 

основъ пеШ эімблыіоіі ро формы игщсть ГТсстаиоплонІе о созыві въ Москвѣ 

Учродмтельішмъ 
;|[с от оль фнс- 


Прішѣчапіо. Нт, тѣЮз же илу Чояхъ, 

(П, АО- когда избраніе суда по сине вамъ нрлпіж- 
. , . и і.іхі. скажется Егввоаыожпынъ, оу.я.н мо- 

На румынскомъ фронтъ. гутъ бить избираемы въ потрсГтоиъ чимь 

ЯСГ-М, Г> іім.ни По двнолвителіліммъ такте по жребію полковыми и ііівиДол- выл» разрѣшенъ только 
свѣдѣніямъ о побѣдѣ 11 іюли ручыпйм- шіш комнтвглш изъ .. остана ихъ ило- иГіраніепъ; піівдрѣяіатг. 
русскія воПсяй атаковали еильво укрѣнявп- новъ. 


ствелную чзств зснсдвнйго вопроса. 


ПО до- 

1) Вовііцо-револйнНоплод.у сучу иоде ’.д- ■ ■ 11 ' алс ■ ^ чро.іпгс.іыіаго СоОраііі і, счмтл-.п 
пи офицеры к солдаты тоіі дивизіи, при Шоршвііпр недонустлмымъ вт. атомъ отио- 
котороіі учпеиаеяъ судъ, 'Ііпіы тѣхъ ча- виизн, дііііетоую влодпѣ соли арли со 
стеП, црн аотоішхъ судъ но учрежденъ, ] всѣми нсимй товарищами, какъ по _ партіи, 
могутъ быть ппемаваѳ'іы суду близкайніеВ I такъ м въЕ. репному пай нѣдонсгву, І-ъ зан- 

лючеиіи ' рреневлі сороіціг,іъ к г ио ііаиѣ- 


ДНЗНІЗИ1. 


кОТОрт 1 п:?ъ 

*ч*й г гі '“ ъ « 

ПОЛ'ШИЙП» Быі.гіи, и лрис^мц-- нвктовъ сопѣтовъ депутатовъ будутъ на- 
воіііо к^рдвп.пн. 1 эпачАтьсн лишь съ ньдона гоенпаго ми- 

Г дѣ іа вате л ынэ, пѣ « 1 1 м Я] >іі Еоржгваілтся , , Кі . г ^ а , С-М’Ьщскі в ео іі пссарі і вт, б , деть пр' і - 

наводиться новяПЪімі, миоиел ром ь по согла* 
шевію съ цепгр:.і., пыи и пои ишак я, И о 


б) Наномныміі и овода н п къ начат ло 
дііліі пт, вцешю-ііо^оліоціоплояг су.ѵгі слу- 
жатъ сош'нц-снп пача.тыіміііЧ днвішіп иные- 
шихъ началышЕойъ дшпіоіогіііыхе, попитс- 
тооъ, воішосаролт, п уікілншгоченпым., 
какъ і^рі-'іі сипы пъ КрлвителъствФиъ, танъ а | Д пил одъ Ста овк^а о положеніи дѣлъ 

поеннымъ МКІШСТрОМЪ, ІІОЛІІОЧЫН1, ПОИДН'І въ Финлпндіиі. 

дііпаи'г. нс кіиніѵпі!' л, предоітав.кп м.П п|>а 


ромъ пъ і^и;ііаПші'с л реял вы ст у кип. с в 
спмгДіііі рѣшіітслі.ПыК!! шараиесвІя я прл- 
тлпг лріиіюженіл ѵіщіют|іа земле : іп от- 
Иіі.'іі і.ію іій ж іоннаго, к полнаго яапре- 
ЛКНІЯ зёзіСЛЬНЫХЪ СДІІ »1і г., (11. Л ). 


совѣщаніи. 

!П ІТОІ І АП К ІУ іюля. Иромі.-няоо Пра- 
віію.іьстло, о осу дивъ і.% .иеі-шнні отъ ІѴ 
іюля окцітряіищеесл положеніе въ странѣ 
и мри :міднаи, г іто лит спасенія страмм ж 
оихидііпо ирмбѣгнуть въ Саны нт. Ѵ^“ іИ_ 
т(\шіылъ иѣргшріятілъъ, пряіп.ш нъ аа- 
і : . '0 ■ I ОН 1 10 |] нс ОХ 0. 1 я ѴА ,<л 1 1 осу ГГЦ ЗГН.Г5І Г Ь 

одою тлжолую пііссіш ііъ пол пени сеглп- 
сіп п солидарности но ія ни лестаі.іяіі и 
преданными странѣ .■гнеіпаяц. Къ -іаіхъ 
цѣ кхъ, Правительство доетзноаіі.ю еозоато 
ыъ саііемт. бляжаишенъ б) іущо;,ѵъ еояѣніа- 
іі'іе въ Москвѣ инъ паи болѣе авторитет- 
ны ъ ойщесгвеііпыіъ оріапнтанііі і.лл вы- 


Ліі-иишікинъ пніг- 
учреИ.Долііі 0Р01Ш0- 


п о прет нем у ф.'црѣулы, мирт, ео всѢчн 
возшъккыпн войтрібудідмп; н аъпоксілі , н в - 

Неѵтслй м послѣ иосл'Мпахт. призна- 
ніи германцевъ п послѣ -мцрЬлшГіжваго* 
выступленіи нѣмецкаго парода па тго-эй- 
жадвокь ррозгъ пншп соцііікеш не пере- 
станутъ всматриваться въ лноо I с р націи 
Й но оставятъ стремленія разгадать то, что 
давно гдѣлалоеь совершенно яснымъ? 

Ил силу паю опираться, госпида соціа- 
листы. игьм из силу— безсиліемъ ничего 
ке сдѣлісогк! 

Бѣдная «На редкая Коли удивляется, 
почему ?то к,Ж'ИО-]іуссвм учительство., ко- 
торсіе по млѣшй йтой газеты. 

Г:Ц 1,110 Л 0 . ТО»: ЧШПЙ-Ю |Г1ГГц0Ъу укрЫНСЮЙ 

, нолі, а чіти-:к сов о Нй курен іш ИИ'- і^Сі 
учпте-т певдоии ііройіулаіт курен- тираню- 
цнмваша, ; п не котнті. эостатіісь у хпен'ті. 

ЛгН ТТЛ. 

Учительстве потому н старается не 
ндтв нл Бурсы у'БрАІгіынавства»» погону 
что оно бптнг* что цойль прослушанія 
эіиіъ курсовъ можао, потерявъ бель полъ-- 
эы время, застрять -у хпості ;ьнттл - 


папра- край 


ТЕЛЕГРАММЫ 

Огъ нашнхъ НОРРЕСПОНІвЯТЭЭЪ 
и Петро граде ш а іелѳграфнаго 
Агентств 
1^'Г О іюля. 

Сообщеніе изъ Ставки. 

О ф ф а ці а л мі о. 

1 і іюля. 

Западный фроліъ. Па оплеп- 
сьойъ и лраЕиен и артиллерійская ле- 
регтрѣлкд, наибпл Ію цеітоіл нвпая се 
стлроны нротііітігва съ районѣ Ѣііор- 
гаяь а мѣстечка Грело. 

БостО'ііі ю Глуп поля йодъ да ляс - 
ізіеНъ протнпнйка наши п-сніска ото- 
шли в- рѣки ГвѣздвчВО и ГнГэж'. 

Вчера I- і зэ сѣвера- восточнѣе 
Трембоели іерланны еъ превесхад- 
иыхъ силахъ атякояаш иалш иолнціл 
та р, ГііѢЗЕ.і, ль районѣ .Іошшоп:і. ч 
прорвали ихъ. Попытки всастаноЦигп 
иаюжніе ио достигли угсГха, Къ оте- 
лу же к 1 реп сип протлпцакъ, Інрарвапъ 
наше расположеніе па рѣкѣ Серегѣ, 
южнѣе Греибовлн, въ раііанѣ 
— Подгайчдкъ, началъ ралли вать 
у^аръ ьъ сѣверо-йосточломъ 
ілсіііп, въ виду чего пиѣсяа, запи- 
навшія и іяі.ли нъ раііонѣТренйошш, 
отооілд в і востокъ, Паши контр ь-аіа- 
тиі, вслѣдствіе слабаго состава частей 
к условій и оральнаго у иа • Ь(Д не при- 
вели къ аоложвтелкивѵъ [ езутьтатаиъ. 
І^злиили ударъ па кпъ, вдоль ;:-аітд- 
ааг^ берега рѣви Г'ирета, прптяшілкъ 
занялъ Явоііъ, Иуд:юізовъ и Діюшіячъ, 
Тяжелая лртн.т.іеріа проги пинка ве- 
дѳгъ нятёиеш ний огонь г л г л лосточ- 
помъ берегу р. Сѳрета но району де- 
рены и ііОиЫЛ ПЛОВ и. Кб ОрііМЬ І'і ію- 
ли наши воисва начали отходъ отъ 
рѣки і орета а.і восток ь, НГкоюрмя 
части продолжаютъ ганоаольно остас- 

ЛЛТЬ С 00 Л ПОЗИЦІИ, ПО ВЫПОЛИ ІЯ шз- 

эожеаіівхъ па нихъ боелыхъ задач г,. 
Яо, п ряду съ тлен у и чисти и и есть 
частНі безюівѣтно гыполниющія свой 
долгъ п р. дь [шдыезон и съ енчт...я;- 
дь-мъ числомъ бойцовъ въ своихъ рл- 
да . ъ О, • і :;Ы и ■ ЮН • іи Пр ОТН ВН И К у стойкое 
сопротці лофе, Нь послѣднее про и к 
о со не дно с [лечился 416 иі.іотііыё 
дол съ, аотерлвюій въ жестокихъ бо- 
ядъ почти всѣхъ снаихъ старшихъ 
ііачальнлиояъ, нблшчвя своего номад- 
дира псі іка. 

_М ел; д у рѣками Г еретон ъ ц г : | и | . - 
строит, наш: а і оіігкч подъ давленіенъ 
пршнппица продолжали отходить ль 
юго-ностечпоиъ наира чл ты и вече- 
р,.иъ ] { і іюли мели буй на лнін Ііо| 
Сй'івъ — Сарыют^ Между р. Днѣстромъ 
и Каритп'лг тіаиія воЁь'яа, и ре ври - 
валсь арьергардами, нр одолжали отхо- 
дить на но сток і.. ііижіііойъ Н іѴіупачх 
- та иле и ы гіашнап лоискйпн. 

Ругын-диі,. фронтъ. Ііъ теченіе 

12 іюли румыні ди в ініиш пойп.а 
предо іи ал и т і.сынтъ огстуиающиго про- 
.нпнні і ы. лап яду отъ р, Сушшід » 
йиг.іли нт линію юрпионь (.іоввіігь-ІѴ- 
) ршіье-Видра. 'а бои 11 й 12 іюли 
ручыца нн щіаю бодіе 1,000 плѣн- 
ныхъ ■>’.* орудія, 1- иулеиетовъ, Ю 
инйонетовъ я иного друіихъ восп- 


гше.іѣд те» ь. ^аеѣдлнін бюро цептро,іьиигц 
цпм.и уста совѣта де п у тате въ 
временный поонегыУ ком к г ил, 

Еотораго аходнгь приведеніе пт, псиолнс- 
Піо всѣхъ рѣшеніи бюро ЦСІІТрнРЫІЗіЙ но- 
ішкта до исилшынъ вопросамъ пт, евкэн 
съ помѣлшіЫ'И событіями и принятіе 
лк трен пыхъ иѣръ въ то врелш, иигдзі 
бюро целт рольнаго кояятета не засѣдаетъ, 
а такте охрана ІаирпчссЕаго .творца. \іъ 
воепяонъ еонигстѢ участвуетъ ЗН чею- 
вѣеъ, (П, Л.). 

Н азнзче н і е Т ырке о а. 

ЯЕТРОГРМЪ, П іюня. Капитанъ пер- 
ваго ранга НжЕолаіІ Тырконт, назначенъ 
бои ен і дііТО мъ крѣ постя ІІ ри нш тадта . 

[Н- А.). 

Резолюція времен, комитета 
Гос, Думы, 

ПЕТРОГРАДЪ, 13 іюля. ВреиснышІ ио- 
ыпітетъ Государствен ней Дулы, обсумиаъ 
вопросъ объ ото ік аін къ совершившей утц 


во яов&уя.іаіь передъ 
зіп ходатайспш опт 
рьтииііношан' су іа, 

іі) Въ сооиишшхъ должно бы и. уайм,- 
по: а) прсстуонйі: дѣяніе, мѣсто я вргмя 
его соввріпс еі іл э б) лицо, ы]івтлцъ котораго 
возни пастъ обаппічш, в) спіттѣтміі, иди 
в ныл юказ.чтельетт Виѣстіі съ тѣмъ, въ 
въ ял] ,и'- *? : * ъ йреііровояазегсл вел «ер -шзгка іг до- 
’ ’ ■ зііашіе, если таквѣпс пронзи одоно, 


с. і інаніл согібілічійі ііравнтедьспа о ю- 
II КТ] 11 ГРАД Е-,, II л 12 іюля, ііъ леѣ- аісяоііііоогъ ткможеяін пь страпѣ н о эа- 

діиінгѵі, Грснсіінш ,і ,І| азнтімьстаа финлйл- Дѣ-іахъ времени. {П. А.), 

сын гвпвралъ-туСеріштоіп- Стахоингг, док- Ьііды на урожай. 

ад*ш о положеній дѣлъ въ ФяйдляяІіГ. ИШТОГГЛДЪ, 12 іош, Ло даынычъ 

I ІІіісаяіі, извѣстнаго Лчещіюллслія ееііяз, и «л потере! иа продовольствія виды па уро 


получалъ, в;йр 


Стахи бичъ лая визъ, что 
собйиіоніП объ ото нъ не 
'ЫіТІІНХ Г, 310 НС і'і ЧИН ни в Г, извѣстно СПН'І'- 
н^ілс постаиовзпніц гейма н паиѣрсніе 
флнляндцевь сйобі пть ып васіановлсгііе 


. [)].,е кге н ію 1 1 ( ! р: і ни , і . і ! ,ству т оро і ь ос ы’> ;, ю 
, .имеггщж*. Сірхоішчъ ыііѣти.тъ шпроко 


і) Дозиавк пропаіюиптсл порюкомъ 

увіианпычъ въ сг Зі»— -4;, правилъ опро- пед; іп.уі.іся въ й'милялдін :н нтигціо, па- 
изводствѣ дѣлъ ві^ йозЕовыхъ судахъ ( При- 1 іущвдопЯ ! гм противъ Іфснсыілго Иравн- 
вазъ ею военному вѣдомству І'ЛТ рода тодьстоа. І'р мопнос Праішгол.стео, зос-п- 
^ ш.інъ докладъ Ста.;овича, піюгаиовп.ти 

Н) Йѣрпіі пресѣченія но дѣламъ, церв- 
даъаолымъ въ вооніт-реіюлгаіцігтііыв суды, 

служитъ гедержзвіе подъ арестомъ. ■ 

11) Дѣла въ’ вое пізо-рввміаці овномъ су- 
дѣ 1 1 1 1 о и зіѵ ив т г; г нгіипЫінтимій вь прави- 
ламъ, устаповдопвинъ дл№ подковы іъ су- 
довъ сь возможпоіі быстротой. 

ІП) Но тѣиъ жо нра шламъ допускает- 
ся участіе иъ дѣдѣ обвинители п иаіштяиі 
ка обВѣпвслаго. 

і I > Дѣла рѣша-і ігя по больше пству го- 
лосовъ. причемъ при разонствѣ ихъ пред- 
но'ітсліо отдается инѣпію, бддгопріяіиоиу Фшѣілыдьіо 
для ледоуДЕмаго. вмѣстѣ съ 

12) Еслэ при разсмотрѣніи дѣчіа судъ 
паИ деть сто неразъяспсп н ыиъ, ю ояъ на- 


ле 

и I мши нить гш каких ъ рѣшеній относительны 
постановленія сеЧяа, впредь до п и л учен іи 
фори'аыьыаг г > сообщонія о искъ. Шя-улллъ 
затѣмъ положен іо дѣ,іа съ -точен зрѣнія 
пкішомнчсскпН фізгіансовоЦ я валіпгііы!) 
вон [і осъ, Црснснпоо Правительство пришло 
кь эзнлнтченію о шю&хо,дііио&тн обірааова ь 
спеціальны и органъ, ьоторону будеш но- 
р учено вырабигать правильное от ниш оніа 
въ об. і аст и нон [■ осо дъ вд.і юты, 1 1 ро;і око ль ■ 
стніл тирсъ или нсл:ду ГогсіеЦ и ііипляп- 
дівіі. 12 ів.тл (тлхови ъ выѣхалъ въ 


оффи ю льны так прнэііакгел удоіыстіюрятсльйыин оъ 
2Ь губерпіяхъ л области хъ, вь І ч , губер- 
нія >• ь » обласі лхъ часть уловлю йариъ л'і - 
лыліѣ чапыо исудоелстрнтсдыіыіія и въ 
б губерніяхъ ппудов.'ігл иори іе.тЕ.цы ни, 

(II Л )- 

Земельные немнтотьг, 
ІІРЛТЛП'АДЪ, і 2 іюля. Министерствомъ 
зеллодѣлі д съ одобренія главнаго декель- 
Піно комитета вы|ыб,иаиг планъ дѣятель- 
ности г)берцсЕПіхъ, уѣздныхъ л полост- 
ныхъ земельныхъ юшитятопъ. Еъ аіанѣ 
укнлілйагіел, что окон гательпос рѣшеніо 
зсИі-.іЕ.маіо понроса арпнадлежить Учреди- 
тедыічму Собранію. Комитеты должны спо- 
собствовать предварительной обработкѣ 
всѣхъ Е.'ЦрОСОВЪ И о подготовкѣ 
реформы. (Л. А.). 

Проектъ налога на наслѣдства, 
ЛиТГОП’ЛДЪ, 12 іюля. Млнястерствомъ 
финансовъ выработанъ проектъ у с гд лор те- 
Пія налога па наслѣдства. Согласію провк- 


Слѣдстаіе по дѣлу Лок;жа. 

ІІІ'ЛІчіІ \'\Ц% | лі'-.ю, по свѣдѣвіііиъ 
вечершіхъ \ даетъ гиѢдстйія по дѣлу Лагіі- 
ма н другихъ би. и , еловиковъ леканчйтсл 
чередъ три, четыре дня, когда и будетъ 
предоставленъ ок.пцъ нр.юктельству. 

(Соб. аор.> 

Арестъ большевиковъ, 
ІГКТРОГРАфЪ, 1-1 І503Л* Арестов авный 
гласе и ыП горсдокоП думы ііаьсъ оказался 
сот рули іі нонъ • Правды < р прыпахтежитъ къ 
партіи ^ь.іЬпісеіикоііЪ- Идъ о гой ран еш ь ) 
Сшюд Сулагъ вы нс шьюсь, что до реиоліо- 
Цііі опъ яо.іллгл ыішм іъ чдвіюмъ апте- 
карсноІІ блрн.и к спі'товіт, путемъ Сѣеву- 
,і ціл аптека ре шиш товзраны весьма зна- 
ПЕГТС.ІѢЛОО состояніе. Им слухамъ въ Іорнео 
арсстопана б&дъщопп'гк.ч ЕіолоіиТіШ па об- 
ратііелъ пути со ітек'о.іѣіітдои аеифорен- 
цііе пъ ііегрогрздъ, Лрегтовангізя будить 
дйотлеяена съ ІЬтрогрідъ. Ьъ борьбѣ ст» 
апархіеЦ пастушью загишгж. \іъ отдѣлѣ 
иарл ювт, сообща * г. что мнііещііш ночи 
ті[іглі],ті! вгго.пі і. снокоііво це было нл такихъ 
о, исковъ л ар-чті.въ. 

(Со -, кор*). 

^Сопѣщаніа спасен я родины» въ 
Рьослвѣ, 

■іШСЛ ЙЛ 13 іюли '1рс:;вычаняс№ совѣ- 
шаніе состііиігя въ ѴосввѢ 1> ігедя л бу- 
детъ на,иіпатісл • совѣта нн иъ соічсспія ро- 
■ длггы ■■ . Ііесьма во иотпо. что будетъ но- 
стаътснъ вопросъ о созданіи настоящей 
конліпіоппоіі ьлзіТіі, которая должна бу- 
детъ осіііЕссга.шті, п & ьѣри пеойходішыя 
ѣъ ггережоваеныіі иммсагъ. )І.ля лрі'деарн- 
тельлато ой ѣна ігнѣоіямн его поводу пред- 
стоя нгато совѣщанія ЕІсркяеаін нызиз.іъ въ 
Петроградъ ігаи болѣе виды ихъ представи- 
телен ЧОСІЮКСКІГХЪ обшесТеСШіЫХѢТОрГОВО" 
промышлеявыхъ орган ил о щи. (Соб, кар.). 

Инцядонгь съ лнс..мОиъ Иеренслошу. 
МОСША, іа іилз. * Вечер нео Время» 
зеквяьвоП сообщаетъ изъ Петрограда, что въ газе- 
тахъ появилась занѣтка л въ коюроЛ ска- 
зано, что группа матросовъ Еіре&ссра 
«Аврора» дослала, поляое брани письмо 
Керенскому съ требовав іонъ уйти съ по- 
ста, Сегодпа коѵаяда ар&всера ^Аврора» 
|[ОітаЕ&вял а выдѣ.глтъ судолую дон весію 


ил, законную 
яо объяли еі и и ого на 


прсоСраэовавіАі сас-т.іВЗ Пренвішаго Праыі- правляст'ъ дѣоп аь пролаводстау прс.^варн- 
тг-дьсгва принялъ резолюцію яъ Еоѵориіз тельнаго слѣдствія, пос.іѣ коего дѣло нолу- 
прмэпалъ, что способъ □рйоѣкѳнииіі при! чаетъ дальнѣйшій ходъ, иъ общемъ гіерлд- 
фогтаалвиіп новаго правитиьетаа &(зъ | дѣлооронзводства. 
обращенія кт. воовтсту, валъ органу, я в ля- - Ей я судъ орнзнастъ дѣло л,тп і ыіт 
хшісмуся исто чо им иъ власти двухъ шр- Пй Р®Д)’ Дѣлъ (ст. 1) ноподсудиыиъ, то 
выхъ реголюціоаныхъ прав а те льет въ, ііві^ 1 ^ ^аоравллегъ его къ законной лодсуд- 
обйзпечи&аотъ цра&цльнаго рс\ шветионія пй *Т н ; 
идеи коаллііЁп л по рыв, югъ необходимое! ^3 Приговоръ вступаетъ 
къ правительств; дозѣріе Населенія, посему силу гиледленло 
Еоздапіііі лелтнас иявргів л патріотиэну 15 лезотлагд сзе.во приводится вь не- 
нового ѵ ішмегрэ— црадсѣдатеяя Керенскяю лшпеаіе, 

п приз ы вал сект, гражданъ подчидиті-ся } '• ’' ъ случаѣ, -сслеі судъ пряэнавтъ 
правите ьетву, васъ одяшгтвенйоП власія ие обходимымъ смягчитъ наложенное Еіаші 
вь I оссін. врсиевпыП к&вяіетъ ве ыо .-егь эайіа свите предѣловъ [іредоставлеплиЕІ 
хріікл ъ лйлчаітіе въ эту гііоавую для Рфо- лласгл, то ешъ представляетъ о топъ 

ходатаііетво г.ш .а л о конандую тем у армія 
мл фронта, прячемъ иеп&.шешв приговора 
отлагается ю разрѣшенія ходатайства. 

|Л) Настоящее ікнтан явленіе ввести въ 
дѣВстліс іш телеграфу. 

Подписали: ^.яппстръ-прсдсѣдатслі. о 

м о[і свой мвнп стръ Норе нс н і й, м н и и ст |п> юсти - 
щи Ефреаинъ, за воевааго министра гвне- 
ралъ-маііиръ ЯкуСоениъ. (К. А.). 

Вопросъ о воэстанаэпенЕН смертной 
казни. 

ПЕТРОГРАДЪ, 12 іюля. Бъ яо'шомъ за- 


гаиіей. 

Зпііібльныя рдѣлнп и Учредительное 
Собраніе, 

ОТЪ В'ГЕШЛАГО ИРАВОШПСТЙА. 

12 іі ,ін. Вреиенпоо іравлтсльство считаетъ . , 

нео о; одни ынъ рашясндтгу ^что совершенные ( сто и ' г “ ^ 

послѣ і марта і Л "і і'о.іа всякаго рода ФинлиндГи, 

ап ты інігсъ ло дси-роволышзпр глѣлвамъ, 1 / ЛііСШІГФОГСЪ. 12 іюля. .Утромъ иъ 
токъ и по ііршіу.щтыыіычъ ироджіамь, пзро помъ донѣ собралось около 2лШ) без- 
Шіъ бы опѣ «с оперта і не іѣ и кого бы работныхъ. Собравшіеся обсуждали мѣры 
омѣ и о касались, объ усгаішвлвніі) или устрапонія безработацы к рѣшили просить 
не]ісходѣ права собствен постіѣ залога или сенатъ орглеииивйть общостиенпыя ра- 
пмсіги йещнаги права на внѣгородскія зе- боты. 

млн, занятыя сй.іы:аохозйііетвсЕгііЕлііі п лѣ- Секретарь петроградскаго союза тиио- 
СНЫ.НН угодьл.чіі, но могутъ □грзинчіЕаать грл|сі;ахъ рабочихъ Ьовшевс&Ё.і нризы- 
с в об ед у дѣііствіі) чродптсльиаго Собрллія вз-іь евлхъ товарищей твердо держать- 
и служить оенмгиіі-'чъ иъ установлен ш сл сьоихъ треиоалиіЛ, пока какита.шсти 


и предо ал агалгь всрниься ту оп, налога осваиождаттся он', гпоства, . 

ожидающейся фшіСЕмЦ деле- оставшіяся послѣ смерти участанко&ъ мы- ' ^' 1Е, " > ВЫЯСЯі1іЬ - нрівдали чти палучеие 

Л.), вімясв «шли, №11 гс лммшаоп ?*"* »«з»р*тгв пи ирйи 

1«и, .іи» рубле II. Станс тяга ш> одой*- «Р » ” Д* 

сиа^Б ео^ріаст.ік.тт. ііъ . гі’ Я іі остіі дть .......... ..... 

ре[іі-ходошато но наслѣдству пиушссгвз ее 
иъ мощенъ колеблются огт, 3 до :іО п р и □ , 


юн минуту н выиуаменъ заявить, что сла- 
гает;. иъ себя отвѣтственность аа послѣд- 
ствіи, Ео-торыя н ожегъ йринсстзі иринѣявн- 
ЕЕДІІ СООИбъ. (Б, А.). 

возешоалеше емнртішй 
казни, 

ИЕТРОГТАДЪ, 12 іюля. 

П о стзи с □ л ёні& ЕЗремечнаго 
П ра й итель -т н а , 

Позорное поведеніе пѣкоторыхъ войі ко" 


дли тСхъ емель и для лянъ, участвовав* 
щахъ вь ;ші\Ъ чатахъ, каких і- лийо итъ- 
ятііі іып ирріік;. щсстиъ Еірн разрѣшеніи зе- 
мельнаго еол р пей, ііі. А.), 

Резолюція совѣта дадутатовъ арміи. 

балтійскаго флота н рабочихъ. 

ПіЛІ.СНИГФіНХЪ, 12 і і лй, Во вчераш- 
нем ь засѣданіи совѣта депутатовъ арміи, 
флота и рабочихъ» соьмѣетио съ коиіетс- 


дс му угъ іігліЕ. ;.іе..ы, вручалъ фкаляид» 
цамъ 2эіШі 1 рубает я обѣщалъ ни коше. 
Ойтриградевлгв союза въ даль ее Ьйше.чъ. 
Гинограф сиая забастовка гг, '1'иеляндіи 
продолжается мѣсяцъ. |ІІ. А.}. 

Увеличеніе эмиссіоннаго права Гос, 
банка. 

П! ТГСП АДЪ, 3 2 ііидч. Брекеіішш 3 1 ра- 
ни тел м тео Поста ЕГО-ЕіГ ю увеличить иредп- 


д-'Вііііу я ош! гг ту будетъ (Еоручс во произ- 
ВССТИ отрожаПшсе разыѣдовапіе для на- 
хглѣлеиія ии «щяішовъ проБоказІк. Коман- 
да заявляетъ, что она возмущена гнус- 
ешнъ письмомъ, как горЕгчески протестуетъ 
противъ жалкихъ труроьъ, очрЕДнаюшах-'З 
за сп ппо и ьома-іды ее ЕЕрияЕть всѣ иѢры 
для о&пар)жсііін именъ. (Соб, яор.). 
Ультииатумъ Крэнидтадту, 
ПЕТРОГРАДЪ, 1 1 іюля. Сегодня въ 
I Кронштадтѣ Полученъ ультиматумъ съ 
требованіемъ Врс ■ епцаго Правит, абъ аре- 
мѣ и оу.'ачѣ руководителей больЕлевпст» 
сио і оргаштзаціп сил ана I аевозыввова, 
подпоручика Рыжова ж Рошаля. Заявля- 
лось. чт г,ъ против м о’ ъ случаѣ будетъ 
обълв^іена блокада ГроЕгизтаіта. Требованіе 
произвело ;ггзей"ние онечатлѣніе Нача- 
лосі- .'кстреппоѳ зпсіыан; ■ нспрлнлітйльяаго 
Еомйтета совѣта солдатсянгь и рабочихъ 
депутатовъ, послѣ оеп-ьг-і аіііл иторага ао- 
п^іогъ будетъ обсуждаться еъ об токъ С0 г 
.браиііі Совѣта, ' (Соб, кар,)- 

Арестъ. а;дхнмандрита Виталія. 


[сѣдавіи Временнаго Лравнтіьотва отъ И 
вых '• частей ьаьъ въ ъы у, тавь и на а лл разематранались предложеяів военнаго 
р,е фронтѣ, за' ывишхъ свой долгъ передъ ро- мцпистра о ипеіекіи на нренл военныхъ 
свой дііноіі, постівыгь Россію п ре во линію на дъ.істве.е смергшпі тип па Іра-нтѣ 

гибели, ъыщ ждаегъ Бреи ей нее Пра- ' Зі|Лдлрясніо ішиііотра осип ю па со- 
витыьоіно принять чрезвычайныя мѣры о5щ,-ці ,хъ гзавновоиак іуншщхъ, учдоыва- пѵтлт „^ м . я . , 
доя Еозетанивлешя въ рядахъ ар» тщ- вщнхъ что сііертніггтйзнь на фронт* іщ-і Р м,,ч Р я * ея,в№ ^ ав11тьс(гва > 
ва о дпецвшшеы. Бъ п&.іпочъ сознліии тоѣжиа въ калу заралнгсльиостц нріЕмѣ 
тяжести, лежаіи^іі на венъ отвьтсгвеяігости рель единых ь и , -дай □ наказ у віі ости из 

за судьбы родины Бремен в о Ирэнп.ель- . ^ѣіиііиссапхъ іѣііетвіл веши и въ, ис іюдчи 

отво признаетъ аеойкоднмывь: іипюіщехси воцПсбннъ прнваэаиъ. іірнсьорб- Б, ‘^ и >оѵапды л|чыф#кміь 

I (шэстнцоььть сінртЕЕуі, вввиь на вре- ЯН л дбдѵнін ирпггіпаютъ маг совы а харик- 
ия воііки .іля войняосдуніашихъ за вѣко- щ^ц. ^ лозста і го-н.іеиіс смертно и казни яв- 
торыя тягчарЕпія црвегуігдепііь дается мѣрой поведзігельно диктуемой 

іі) Учредить для нем едлеп наго осуж- создапшиммсл гроэвычи обстсілголі, отваги, 
доііія за тѣ ш пре гунленіл Боепно-рсяа- Времеппое Браішіыьство един и главно о до б- 


»ы- 

ражаюшая отъ имени судовыхъ командъ 
ііынчи ]іѣшительиоет[, ее гото в і гость ООі- 
; держать і ] Прпкнтамтпо и при- 

ЗіГ ООЛіаЬН' СГІ. ПУДЧІЕІІЯТЬСЛ всЬчъ 

опи рывша- 
гося га рі'Еіп.тл.іііірпііуи'і ио.ію всііХК еовѣ- 
тоѣі- ра очіехь ее солдатскихъ 


лаціовиые суды изъ солізгъ !і ^сровп 
Бъ сиотжг.тстііш съсвиъ БремснпооИра- 
вптел сгБо иостаяо?лмсгъ: 

Іі Бъ отношеніи восцяос,1ужашпхъ на 
театрѣ па епиыхь дібсівііі установите ііерт- 
ьѵю иазпь чері'аъ разстрѣляніе, капъ выс- 
шее наказаніе за нижеслѣдующія притуп- 
ленія; военную п государстве апую жэнѣну 
( е б-пъ впецныхъ постановленіи 18&9 годи 
статьи 243 и 273, пунктъ третій, над. І) 
поііеъ въ цс пріятелю, бѣгство съ ноля 
сраженіи, с : г,:овол ьыое остйѣлеців своего 


рил о проектъ ыииистра. 


ѳ 


(и. ло, 

оастанй&леній 

лечат». 


«УД»»*, «№»««*» » ™ М *Ч*** МП> і осудар гвеппіігу Оа.ту право ^ І1Т !‘ 5 ^ Г 5- І’ а ™ я ' П !^ 

рйіж при участіи иснодиигедьнаго вони- выпуска государствен ыхъ крешшыхъ І! л 1 “ ч 

іетя /та ьсипгфорйкаго ^ сові.та депутатов | билетовъ па 2 мндовда. %. А,). І ^ ^ « мо^ 
послѣ ,р Ьчн сенатора Гоьо.іова о петр нград-. о пу б дкка ван іе р э слѣдованія Петра-! др ^ гп гі 

екигь событіяхъ, принят резолюція, вы-і тад кяхъ событій. „ 

ш-тЬптфГгі 1 - л ^ й Разс.іѢцойлчен нр вднъіхъ выступле- 

II' N АДЪ, 1. поок + ПііуЕрдіЕиваво рід дъ М=3 грогр^Д Ь- 

оиоаііімсиіе шпшетра юстидін по поводу 1 пстплгт п , ., - , г Пп,л,^аь,яй 

рим^«з»« СЖІЫПІІ «роваваго висту- П^ЫПР-Ш;, 1 «им п ^у*""Д“* 

іітснм 3-1 І„Х)Я, овивишіиі круивуш модами» >ш«р м»Ш “» “ 0В "У 
услугу Германіи. Еаэліѣдовайіа ведется 
энергичнѣйшимъ обра омь йодъ руковод- 
ств и ’Ъ прокурила петроградской судебной 
пнллты: І-ідебііиип властйчи иріипінйются 
всѣ чпры і:ь нрлвдеіедію къ строго I! су- 
дебной оглѣтстпсняости всѣхъ оргатізо- 
а а ми ихъ дпіьксніо ее прпнк'.іавшнхъ уча- 
стіе въ впору жмшомъ выступленіи про» 
тлеіъ Брея оя наго ІІравятольства и нрвстуи- 
вой стрѣлъ В но реаолшціонвыыъ войскэнъ 
и мирному насслояіхі [Іеір играда. 

1(1. А,), 

Къ отставкѣ Половцева. 

НЕТТО! РАДЪ, іа іюля. Ушедшему въ 


ра очіехь н го.тдатскгіхъ девѵгатотъ. 

‘ СиПраніс «р налаетъ обдаатедьшамъ для 
бчж.тон коѵапды р|ныо;кигг. усилія къ ти- 
ѵу, ■ іи' м были расярнш игѣ подоарн- 
тсл.ігыл лит въ сое азѣ команды, пріиіп- 
ццвшія учі.г-іс въ создав іи дсаорганизут- 
шаго коптрь ]іев іюціояЕгаго движенія 3 и 
I іфля, СсбрііЙе обжэызастъ в.-ѣ судовыя 
ко 'Е.П -.Ы иеиодоять ві-Ь рагпоржгп Ніи Ере- 
мсияаго Іфавпткіг, геа, морского ми пестра 
ц в внво-яорсЕПХъ властей, {’сиірішіо, • ‘чи- 
таясь съ тѣяъ,' что нейтральный комитетъ 
БадтіЦЬваго фіота в в настоящее вречя 
ра< иуіцоігік, согласно иродложвшю шш- отсіавцу Половцову ілыда пред олжна ди- 
тральпагй копіи оіа всорсссійсеаго нов а на- вллія- Половцевъ отвзза,кя. Въ бесѣдѣ сі ' 
го флота, избираетъ изъ ікосіі орс,.пд журвалистачп о пр 'чинахъ свогИ атс ій і: ■ 
шесть дйіегатааъ» вотэрно имѣстѣ і ъ |:н - Вмпьцсвъ заявилъ, что какъ солдатъ 


ГШТРОІТАДЪ, 12 іюля. (Сффиціальво). 

Поста ионш|в Врсшяиаго йм’вдШьства И . , , 

оСкі» пзмѣисвііі постам оме нш Врбмспиаго шс> і..<* лнцачіг, пзі’ра иными для сего . кйэывастся обе ; ждать сао^, отставку, щщ 


ІІравиттьстьа отъ ?. апрѣля Ш7 годно цзнтра.іміыиь кщплетомъ флота, войдутъ 
печати. Бъ измѣненіе и дополненіе поста- ьъ сшл.гь лігійпдиціорііоіі еоьшеш ллп 

а ійѣдыианіи дѣлами центра,! ьяаго комите- 
та І5а.пг'сваго л.тпта нвредь до идбраиіл 


мѣста во время боя, ук-тежепю отт, участія иовлеиія временнаго Ирзвитезьсша отъ 27 
въ боѣ Сет. 136, 137, Й5 К 245 прим., апрѣля (собряніе уэакоивнШ ст, Ы37) по- 
ен; га 22), подговоръ и подстрсЕатедьстш) стаповить: иродостивчть въ оидѣ прочен- иоиіі! и оосгава. (И Л.). 

ИЛЯ побуждено к., сдачѣ я бѣгству или пой мѣры в о -н ном. мыішетру и уираглійю- ф л лнздскіе соц. даиацраты н ззіюко- 
ушсш-»іе отъ сопротивленіи прешвЕЕяку шея .яныисгврствонъ инугр лішехъ дѣлъ простъ о оаг-юстолтепъньстн Фнклли- 
(ст. 24' ... книга 22), за сдачу в., плѣпъ закрывать иовремвияыя издоііів, прптліа- діи 

безъ іопрѵгиадепія (ст. 24 Ъ I, ншпй яимія къ вотіОЕтиііОйеиію распер. .жоііія.ч к Щ-.ГРОГВД'Б, 12 іюля. Въ засѣданіи 
2 г), за самовольную отлучку изъ караула Еоениыхь властей, по исполненію вон псам о 0ГТі 1 1 ]Н , іШ йшр,, цент рал шаг о комитета 
въ виду непріятеля (ст. книга 22), долга, содержа пил ири.іЫінд къ пасти.- и до чу талонъ присутствовавшіе дна 

іисі:..ъ. імсшшя дѣйствія противъ и аваль- иобужда чшн въ граждан спой войнѣ, съ , -д-, а ,і щзляи *.скаі*і> сейма эсдеки, со- 

шшмп, изъ офицеровъ к сол,атъ (вторая одновреи ей вывъ при плече темъ радаііторопгь айщііал о іі|іи.гитТй ісИмонъ эаяоиоп^вкга) 11 ^; ыо в Р аВ ‘ № ^ ■равную йтытю. 

О гамйгг. дтилыюуті! Фал.іяыдііі, л вырани-і 
ліе у пирс- чяость, Ліо (іѣгаснір сейма, не рас- 


і'длЕще разгоаиры а цйрсйуды передъ ли 

•ІИ 1 I, НОДВЕЕІ ІПШЦОЕІСП 61 Ы НВСѲОСЙрС- 

мешігл- 

II довцевь уѣзжаетъ ид фронт». 

(Сой. кор ), 

Борьба съ энархистамн н больше- 
винагиь 

ПЕТРОГРАДЪ» 12 іюли. Бъ виду лцер- 

гіпноч ЕІорьі'Ы се. ГЕіійрхисійМіі и больше- 
: виваіш, восаѣдніо бѣгутъ изъ Оотрогрзда 
и разсуди г цщ и ь оврестщптяхъ па іа- 
ыхь, гдѣ Продолжаютъ, хотп я энергііч- 


гітыі.тспм ішосы! устаиовлон 
ііымъ порядкомъ, (II. А.). 

Бесѣда съ А Ф, Нвренвіишъ 

ПЕТРОГІ’ЛДЬ, 12 і ісі.іи, Бъ бесѣдѣ съ 


пасть статьи 1>в и’йіоран часть литера Б- *ь еудеблоЭ 
с атъл 1 гр | , ы-ш ,і 22), сонрошЕловіо не- 
го. гевніп! боелыхг приказаній раошірлжо- 
и ;іі лачалыіива и йеіпоо иодстрекатсле.стло 

кд, іг (сі. іи.. Пн 112, 1іМІ11 ® щідсхавителнміі жшіэ-ійсговь но а трос у 

іі). мщмЦ ■» часового ш ™™«» Д{ геимъ вюд еііл снсртііоП імш «,ія 
ымп, мгосмюм ИИ, мирмиемі», а ц т] |, ъ „„„„„.„„іа ,[, рот11 . 

умышленное убшетко часового (ст. п 7 ■ 1 ■ 

ІІН, книга 
изнасилованіе 

книга і лишь і,ъ воИек^вовъ район I. 
лр'.іиі. Іому жо наказанію подлі-жать не- 
Еірііітмьаіе шиІОЕГЫ (Сяодъ да км новь гопъ 
1-г У голігімнв нзложевіе изданія I ЬИІМ, 
сшіья 1 1 9), 

■і Установить с,ѵі' уют іи правила 
у . [I сэ; дс и і и вскшір ■ р ■ во; і юіцо и н ы хт, судоі і 
иа татрѣ ьоепаыхъ дѣйствій: 

1) циелгііг'революцкміішт 1 СТди могу г і 


•ръ Гольшсоіійооъ, редактеръ 
Ирав.ы- К анонс въ, иъ *ІСресгахъ»,Вчч‘рл 

холится *. рІи'іёіЛемъ шросЖпшп. | камеру посѣтилъ пшенный цпгц-вторь 
еіл.чдп совѣтовъ домугаговъ, и вііолеѢ со, Айтпцокь. Іба оші н Ьанйяэнъ и Лнти- 
отшгтвусп. зитсргсамъ революціи и Фш- иові— і избраны ілвсішмц . дотроградегнлі 
лшг.іііе, Бюро цеятр.ілыіаго комитета отлѣ- ДУ' ;ы - 

ІДО ЦОіІТрЛ.іЫІЫЦ КОИН.’ОТЬ 


, ш и - 1 ' в 1 4 ѵ ” г ' I! ; , СТ ръ - я II одсѣ итель Кг р г и. ■ к іи у к ша.і і 

Щ* за умышлетім убіестро, что ословпйй задачей Вреиапбаго Н|іапв- 
с, ра-< і мГкмгт, (ст. . ► Г]іа ЯВіШПСЯ лміщсъ списеиіо - 
пн!», въ ваііем’яонъ район Ь . . . 


нихъ маіерьялои ь. Наш ими йоШттш быть учрежддстіы при дивизии хъ яп раешь 
злкеачепо иколо 1,000 ЦЯБвіШЕЪЦ^І ряженію начал ьнн новъ дстінзій ИДЯ пые- 
ор у дз дз - шихъ иача-іъитіовь для ра-и.мот|,.ѣиііг ;Лиь 

Кавказец ІЙ фронтъ- Безъ поро- 0 ® а5МЙ Ш1ІИЬ ирв^ту ялвиуіхъ, ироду с по» 

- , , Д. ірѣильіхъ мт. отдл.еѢ ясрп ■!( і. сего онста- 

К1а1 “ Аіі- Л-)'® ііивлеиія, сети іі росту імопія вгя ър.вдста в- 

На Западномъ фронтѣ, .г м. -л кй*іо.іыю пнеііднып]', ч.о на тре 

ВАИРЛЕЦІиіШДОЛЬСІГк 13.. ь высснео- бу ютъ прнп вгідсп і при аіригсмьнйііп'лѣд- 
авторитетпаго источника сообщаютъ, чтоДствІЯ, 2} Будь со.товтъ изъ трехъ офіщв- 
несногря на наши сильныя йриродныя ронѣ п тремъ солдат пзбнрйіиЩиѵъ илъ 
Яазндгк у Ч и кули ник и Струсмва, цѣнны ічіосіи среды пре/сй а,е.і:і. 
переправились черезъ Серегъ и днша п;г. ') н.пчш вд сн 1 1 о.-рс :н?л ФІііоі гв?э го суда 
■глубину нашего р&спо.чсылшія, паям моя. нзОмраютіл для рГіі..іспмціѣи1и Оідѣлыіщо 
ВЪ шпрзззоіііи Тіісчбопія— Тарпошль. : Дѣла КЛЕЕ группы ДІЕЛЪ ПО Ж| 'б .И 1ІІѴІІ чк- 
КвмандуіелЦя пысош лѣваго берега, осо-» | ела офицеровъ п солдатъ, иаігесснпыхъ въ 
бопно къ райовѣ ііиаулнпце, иозяолялі сивсвн кде-пмлъ лцг гжііыхъ тГіД мм п 
надѣяться, что наши части задержать Ші ‘іаьтл, щч\ шпорой і чрь-мдается судъ 


асъ сішеоіив 

стоа и револіііЩЕі вр что бы і« ш.і стадо, 
;і '.т-Е на июят, гіти правительство пах о 

,Ш Ь ЗЪ ссбі: рѢіДМЩКТЬ НТ, ПСЫПОЛЪ СиД- 

пГі іи нвоеі'о ди. га прегЬнаТь псе то, что 
грпанп. і пі'едгіісі госудФрвгвц* Боастап^шло- 
С| " иіг г ,п-] г . и .и казни па 1‘роатѣ выэв но 
ті вт., что прапмтЕ'льсмю бы. іо пост піооло- 
іео пиредъ трагігчесикнъ выборе ѵъ, или 
отдать армію вь жертву трусамъ и ішѣн- 
им ! ■ ъ- пли прибѣгнуть иъ едпіктвопямиу 

Ср-'іСі ву, ИРТОрОО ОДНО ТО.ІЫМ С ІОЯІСТТ. 

усгдгииигЕ (іо и ц 1:1 спаоепін дрА годѣ и пыхъ 
жн те і іч |і сіи безэаріѣгііо гн-нг. щ е хъ 
прц нСЕіолнепіи своего долга его|.-одъ ради 

И аМ Й ДЛЯ ІірСДОТЭрЗЕЦОПІІЕ ПЩИфѢ, ОІКНДАЮ- 

щагм стропу, К;і сменное I раппте.іы тво 
солидарно іо Юто арміей, пріікпіда и;і 
пгн -му тяжелую отвѣтствоиігость, 

ІІІ. к% 

Министръ юстиціи Ефренопъ о носпре- 
щиіін аемѳіыіыхъ сдѣлокъ. 
ЦЗѵП'Иі І'А.П', 12 іюягт. ІІОІИб ншшгтръ 
югшмиі Іѵ]‘реиоііЪ ш. Сесѣ..,ѣ ст- цредста- 
[п т л.-і и домитста журналистовъ при Бре- 
нешюі і. ІІраіиігслѣоівѣпо вопросу о прок- 


тігло, что центральный помн етъ по отсту- 
пить отт. ішсиноменШ оісцоссіііеялго 
сьѣлдо совѣтовъ дсн. у таговъ, но дщірот^ѣ 
ваеамці-івя вер о ішыхъ правъ Фяйскаг о Л ль пъ іюіяіуо. 

Врстьчінаі о вдмъ УДВйплсл іючеэѵ .Ісііину, если иш. 


иітннивъ иодп-ть обычны 11 нопрог'ь 
«Пітіі-Ліі прсъ изі ■ Ебіѵігнст. ишг.лиъ: 
- Никогда я но шыідэлъ, что при стся сн- 
ІІІЕПІЕЕСКОІІ ГіирІ. ѵ ]:. .. АмТИ- 


гізро ч. іо-тексіеъ исходит і- оп 
||| .щттлистиз, Окиііныслыіое рішігіііе ао- 
і*|.н.і Л нронэоіідЕТь нл Учрсдінелыіомъ і о- 
брагшГі ([], А.). 

При пазъ претпдіума с^юэл со ці- ли- 
стовъ (іл])іідно:і ардіи. 

Ш і Ріііта : ; , 12 пиля, [іреляліунъ со- 
юза пди іістое'Ті народной арніл ішіе.іъ 
слѣ^шшія Йтйяайъ: йробилъ гроліыіі 

чист,, еніо.іюція и Годен л пъ (ниспнсги. 
НмшЕаэ отьѣгсііюннопь легли ни ч.ълипь 
союза соціалистовъ ііпролпой ариіш II <- 
^ стран гиио оставаясь еш евовмъ посту, нг 

уст. на пяди ядвиспліііЦ репозиціи, 

Селъ ноле націй нЦраио н влѣво, втоіітс нѣ 
с т [і лл : ѣ і [ситрпл і . ! і ы и вес [і асе і ч с і ; а га лсін.-л 
л’ігі- . ьпаі о конпти-а сояѣта шіутатігпч 
ЕстарЫ іі лип л ѣіілстт. ис по.1 і і л т г. б с :і л рсі: о- 
С.юнко ысѣ Мірнкэ ІІІ Крміснянго Йрэ н- 
тедьстна длп сеелмиія Годины и Гснсию- 
ціи. (II. Л.), 

Воззваніе Синода, 

ПЕТРОГРАДЪ, 12 таи. Спи одъ ойра- 
Т;цдСИ СЕЛ ВСѢШЪ Гр&ЖДЦПЙТЕ. РвВСИІсНілі 
инЕіерін съ возэвакіеиь, въ которомъ іі 1 1 ч - 


ШСТНІПѵ.ІЬіЕЕ мы отчуди ІИ’ Ш'.іуЧіБТЬ ДіЕ- 
іісі іі и чуиічауегь се інірш иннозпымъ, ею 
лаіітся к: пылен] ъ Ііаченвзъ отвѣтилъ: 

- л сауъ по Н"іш!і,ио Р почему ,]еішнъ 
скри растоя . . 1 Сой. кор.). 

Ірѳьога пъ Одессѣ 

МОСКВіА, 13 ііі ля. Іізь Пдосеы теле- 
граф пру -ті-; на одномъ кадет і-ьшъ гобра- 
' ігін ирлшв.іъ г. ' хь, буіто уЕіапнцы |іѣ- 
іц;ілі II ключ и и- Одессу въ сославъ 

)■ крііиіы. 

•'д , пь лотъ пизвпЕъ тревогу. Іобра- 
ріечт. поручено слухь провѣритъ и, енлі 
инь нодгпердпгец, ішчмзсііно ныразцть 
протсть ігп пііД'і нргпіш: ію-іаго числа 
у і ; р о и н цот> ВЪ 11 вегѣ. |і аП. кар.), 

Р.іЕіГрОМй б Л ЬІП: 'ПИКОВЪ, 

ІЮ! ВЕЛ, 1 Г ЕЛЛ. Изъ ГОСТОВ! МП- 
II . . ,1 . р ,ф]]|і Г I 'I ІО івч .ю 1!.. 1 1 □ : 1 СИ, 
ЕЛ, і;о}іЦ?СТ-Ь ■ I,. ;М. г.і ч і’нлчтоеіен.іл 

зііа яаші и у ■ ішы і. ,'л ра зг|н- ч е„ ч і вігь .' ^л и* 
и Бннкі, і'ііп и. і і- ■ і нш. л пиліщцг И)іе» 
іі]..е .ч рил ромъ и оъ- <" лілл трехъ ч:е- 
ліі.Ѣе, Ь- (Био, ьи р . ], 


рэзслѣД нація ссоытій ,і[ 'ваваго высту- 
пленіи іі — 7 іюли, оказавшихъ крупную 
услугу Германіи. Гааел вдова ніе ведется 
внсргпчиѣншЕінъ ойрэзанъ подъ руковод- 
ствонъ проьурирд Еп-триг л,1' ной судсйпоЗІ 
палаты- Суде івыші власти н и рннп маются 
в іі яѣры къ црн влет ея [,э ль ст к ійГОЛ су- 
дейЕЕОи отвЕсгаепаости пг ,ъ орЕ-аиизовав- 
шеечъ явнженіо и прЕЬИ а'і .мѵь участіе 
въ впруженнаиъ выотуп іедін ироінеь Йрс- 
мсппдгр Правительств і и орестуаноЯ 
стрѣльбѣ Ос релаЛЮЦІОйЯЛііъ вдискли ь И 
кирному пдеелеаію ЛвтроградД. |П- А.)* 
Сестре цѣпкія событія. 

11ЕГР0ГІ ЛДЪ Т 12 і;м.ія. Еъ ночь ^ па 
11-е коля отрадъ ьоИсёъ і:ря помощи нрп- 
яенмхь лвтшгоГніл .і, цен • вив получеяпав 
прашаціві, окружилъ Сестрорѣивііі заводъ^ 
ІІоі-лѣ недолга го ■ н>п',!ііамі • рабочіе завоіі 
вы іаап ор) жіо н органе аторовъ краг паи 
гвардіи. (Соб. кор. і. 

Лг.ТРОГРАДЪ, Ііі гю.т\ Еоианлнрован- 
пил цсЕнзлпк чмьнынъ коннтсточъ совѣта 
рабочихъ ;з оолдаіедііхъ депутатовъ рад- 
ел Г, ди ватъ событія въ СестрйрЪцкѣ йенъ 
коиитота Богдацовъ сдѣлалъ иодройвыИ 
док.іадъ мшшетру юсіи іи Ефремову, ко- 
торочу укллолъ, что отрп еъ, р.:шружнвъ 
п арестовавъ рабочп ь, нс имѣлъ эакон- 
иыхі, депоііані !.,ія пр. нзиадстза иб исковъ 
п арестовъ, иміа лишь ордеръ обозору- 
:ки ъ срасрую гшірд.ю. Еопановгъ ходатой- 
сіцавіщъ разесіѣдов тъ событія ѣь Сестре- 
р ■ .ц ц [п и при ал с ' і ъ еі ь а та Ь т с г зся п й с е и д и цъ, 
шшоаныяъ въ разгромѣ ыо иссаріати п 
ДРУГИХЪ ПйЧЙЩ'.ІІШ мѣстнымъ профсгсіо- 
Еіллі.аихі' п сои іллпстпчсс пихъ ор авпла- 
діВ, а такп;'.' освободить арестованныхъ 
членовъ заводского ііимитета оружейнаго 
завода. іП» А.), 

Н значеніе и увольцвніе, 

ІІКГІ’ОШДІч *2 іиьііт. Указами Ерс- 

ШШищуо ІЗравкіту-іьетй.і сенату Голуб вонъ 

назначенъ тицэрннюмъ министра госудлр- 

СТВОИН ЕГО ЕЦ ‘I І'і.,11 ГыыЛЬ |< II ЩЪ ЧИ'ІШСіра 
государстпі-инаго призрѣнія графиня 11а- 
пнііл ѵіш.і нл, сиги спи сл занмслію, отъ 
ЕКІІШ-ѲНйОЙ ДОйЖІІОСТВ, (ІІ. А.), 


Шрсятъ ВОІЙЗНЯНОВЪ вс 

Фііащіи, 

ЛіЛІДіИПі, и іюли '1,і і'НЦІллЕ.Есие ве- 
чер нее с "іін ло пр п . і*жо главной ктір- 
тзіры по Фр:ш іи. і'Г, тоаоніо дни лы со- 
нкрипі.ш іи! ды:і.і уда-нш ъ набѣговъ на 
ііенріпгуаьБвиі гранін.'П гм, чегырохъ рдл- 
.! 'іп хь )Чііп:;льъ і.;ь ааиа у и сѣиоро- 

н іі н а і,у аг і. . ори* іі: панн были за ѵ 

йлпчіы мл пішіде. Къ лаил,} огъ *1аванти, 
иЬ^сииііі ел,нц[і и-і-ачивь еъ т чоніо почв 
нь идти г] 'Л и іі, а по былъ выбить оттуда 
п.ініиип й-пііі а .іеммііь :; ъ ааиаду огъ 
1 1 1 к или пик 1 е - 3 ай ист дрі гом у 1 1 ей ріятм ь- 
с к и и у от ряду і и ос и и , он и кеі у ть щ» слешъ 
и эъ »л ихъ пон^уеі :хг хидовіі, причемъ, 

МИ іЮТОрПЛЯ НІСКиДЬКО ЧЛ'ЛіЬІЩѢ 


п. 


КІЕВЛЯНИНЪ 


Пятпищі, 1 4-го іюля 1917 т. № Ні7 


лоніюіп.. і 1 

.іііщввіо бриталсво* силе»# . ИЧ"«Р Ы 
Франціи. Наин датчан 111 
ѳо 


У нашихъ враговъ. 

іі.ѵйіііп^'ь Германскій и австрійскій император 1 * 1 

пп вевля яа&ѣга пмййймпл™ |; ' Ь $Р Л ^ ■ на фортѣ. 

Нотівг ИиюмттТ огь Мир». !іочьга| СТОДШЬМЪ» И Іюля. Наъ І.ерлопа 

[йппійгаііь' кая аіі*н.шрів ирОйииаа у и- сооб та іг.т ь , тгп ІІіыьтьуіг въ гуййиту 
' Й1 ‘іѣягсліпоегъ къ востоку оП выѣхалъ пп фронтъ. Л встріИ окі В иміісрл- 
іЕіІЫСІІро! (Щізъ .іоябярдвіі к*. I ТО]'Ъ Ы, ПООКрСССіМ ГІПГІІПМЪ ВО Г 10*1 но- 

НАТЙйіЪ И іюля. ОффишМ^ноо со-ц-дду^ц^^ лроинтт Йіотръві 

чѵігі;ю св |у. ь , * л і і'і 1 1 1 >рл:і , ааіш-ГіОШі.ікіт- Г Соросъ 

во каиду ющнып 


«Бшспй. Утромъ мы сроарыим&рг 

германйащ Й 1 ' 0 *л*я, Ь иі0 


:іа- 

на 

С- 


ксшѵрт.-атаиі 1 на ,. г — ч ■ , п 

рыо, послѣ (Щійстеіоапаго йоп ■ 
мяли вѣкоторыя член псродсі^ай ДІ .Ш’ 
плоско і'Оі'піХ'ь Ііаэсътл- Іыын -1 "Р 11 ' ■ 

. ийтрд на ^.сюченвра шіритпв^иіО гр 
кяенснър мы отбили весь ааеіяты-і ■ I ■ \ 

ісгѵи у N .11 токъ па п.шкоѵорі.н Ьа - ,и, .-;.і 

за ивкдтчснгснъ не большого 


ідпі- 

II 

оппѣша-тсл съ ваігаіпугощнмп т. иріюу> 
гтеіп лачальптш гонора, 1 п-піаго штайа. 

( 1 к А г ). 

Въ венгерской палатѣ депутатовъ, 

Г I |>ШЧММ1 ■ 4І"Л4. Согласно СііСИ'і- 

іцонію вонгорсваго тол егііаф наго вишетва 
и ъ Будапешта отъ 10 под и, Гисса 


І>) КІ&оо- Мозырской 

' • " іПОНГПі 

Наъ НІі-нл іп. І 0 ] чис, утрЛ, 

И -іъ Мозыря і»г.. с чао. утра, 

с,) Шеоо-Чорнойыоьской 

Би, I - 1 і-зі ; ь згі- чціп, ъочора. 

Нм. Чернобыли м. 4 чу. 4 !. црв. 

7] Ніепо-Чертімго&сиой 

1 1 і .і . и. і*н Г' 

Изъ Кіева іи, I час. у, н ! '•■ ноио-и ши. 
Ікп. Чсрннгчша и. .' чао. ■ п 0 і. інічор.ъ 

Ь) Гонель-Вѣтнсшѣіі- <п снгешс . 

12 — И 5 М 


жоп. прислуга, сол поп», кі. г дни 
.м вес, съ рсіс, Иратскай, >' 


Нужна 

Т'нііішлія 

Швей царь кщ» мѣс,, им- пи ион, 

Ш зи.р.ц. е,іу?і:0и. ДріілтлшпіН пор,, 7, к*. 


р 1 ?Ш 


гпйб. отъ 

23 . 

гіЗД р 12450 


іюля !,”, ІНІССИ| 1 ІІІИ 


Іі'ііѳіиціръ Ч. Ш. РЛЯ'НП 1 МС'-ТР 

Ш И.-Подоо.^]]. ! Ё Й 2 , СПр, ппюПц. гіТЙ -2 р: 


г- 1 .*. 

И-140 


Швейцаръ ГІіЛІ! 

ІПІ ;:і, :<ь! I іО 11 ! і л і'х с ігм иу 


, ИМ. сйЯ, (и- к., 1 

■ІІНІІ И. БуДМНІІ.і,. Й, 

№і- 2 рі 2 Ш 


1 2 -го 

I інд Гп-о. Сйсрсі [іи.’, по Іі.іпд., ‘П ніянн І-. 
с |;ип ііьфирм. Нрап. №. 1,1 р, но ошнЛкіі шл 

передала 


пм'Ьпто 2 паи. по '2Ы—2 
п но 2 Ш) И тон. '.■Гр , I. 


Дворникъ нуженъ. 


11. Подпал і,цця, 25. 

№ 1^2 рІѴ'Нй 


4,500 рублей, ЖТК 

і> і . ,'іссіат. сум. ;■ і.і на иенр. такого круии. 
Н'-І.СИвв I I. Й у ДГ-ТТ. ЩН‘ 1 . ЕГ:і Сіді, л II глеи у об- 
рямі- . г покори. п|юсі,гоіі къ лицу получипні. 
оіппйоч. йэиач пн, к ні’іюиіл .иг-., ііепвра- 
тіт. толовую іи, ні.шл'л ки.інн. НІ-2 ПНЕ 


Курсы 

оВзчв'ііп чп пии.і. шашни, ив. очрт. 

ПОДЪ рук. ОІГ. ІШСТГ'ѴІ Т. Но Он, ІІЯІ СЩІД. И 

ВЫ РЕШОНТЪ 

пишущихъ машинъ. Ік-Ві' нк.коо- 
своя, У. Ці, Ті.'ісф. 31- ІЙ' " І—р 12550 


и ы*,. к. -- --- ; пронэисеъ въ гнштъ депутатовъ рѣчь, въ 

у ага ѵкпЬііЛСИІЧі ЙадаБаМТО НИ <;■ Тмр -І г-чпиш., ми Ь>. \, | | п;тп]іі.і и -іііг- 

рдпнИ. На гиосыІгчрііН ііЭДОЯ&П* ьгепріл- сгее|шс ,н ікпзвіі Еснгрш; со.мі іврпы съ'! 
- гЛЬ н бц у |, і* эъ віѣх ъ эанг ми* т Р ? 11 шс '' ! оап и. і енін м п с;, йзавя ими обща сто и в ы « я 
Въ вѣЕоторЫіъ пунктахъ наша лпній группами нъ Германіи клкъ по вопросу 


ата- 


дапЕіу.іась даже впередъ. Гсрманскіп 
кв пави і'гоита. (Ві А,> 

ЛШДОЫь Іо іЫЛ. Оффищальипе *с- 
общайіб ЛригаясаоЛ тлапаом рьартііріі по 
Фі>арі;ін егк П іінлъ Ііт* # тйь і' и1Э ‘ 
Мовшл-ді-Врв послѣ ОоБбарлармыі 
:ПІ[]П> транша И неррштсль ата|йѳадъ пози- 
ціи на пѣзштвомъ ХОДВЬ, сбпві ІТІ.ИОТйЧ 
рис зиз. цаши ъ передовыхъ іи." 
йѣ гк иснріатезя еъ сѣверу отъ Ьі- -і.і: 
йылъ отраженъ. Къ сѣверу огь - РГ ;і 
азротшіі-ііі эъ частъ германских ь тр 
іпей и ззшзатіал и,тѣпоы.хъ. (П. А-]* 

У нашихъ союзниковъ. 

рѣчь лорда Сесшін въ палатѣ общинъ, 
д о [з до 1 1 1 ч 1 2 і в ад . Къ пал птѣ общ инъ 
ооиошЕно секретаря по пиостранныкъ 
рѣзанъ лордъ Снизь, отвѣчай на кротику 
Дидопа иттігитсльно иоралвиаго состоя- 
щія войскъ ессцѣіб приеоодиниясь^Еъ ПО’ 
чвалаиъ Дил.юиа мунгеству сврмОйъ, съ 
,(Г 0 ДйййШМЪ протесту сгъ Д]>о П ' йЪ , 1 ° г го * 
5 удто Англія палѣревалась Сросвть Сербію 
йд прщшЕмъ е : .:іы",ы, и заявляетъ, что 
■то совершняно іижзз'Н. Сербіи будутъ моз- 
іѣщени №ѣ убытка и'она будетъ палео- 

еаасганосі-іеиа. Касаясь вопроса о 
0 ГО-ЫЕВЗ нсеізвъ двикеаія, Сссазь отлѣ- 
ЕБЗЪ, что брйіаясъое правительство жела- 
етъ асвобинуіевіз эеѣхъ славянски ігь па- 
родии, м вежду иронии ь, тѣхъ каторые 
угветшы в порабощены друпшн расами:. 
Ііривнті.іьство' це оервгь п ги себя тирании, 
что предложить на шірноіі кок*- срондін 
ваа ѵ ь *ди6о е □ езііалья у м форм . л у " ■ • о< - 
;;:дсвія гдаьаиъ. Вторымъ 1 фнпципоиъ да 
з:ог&рыи іорсіея Беливобрнтзйія, авлястсі 
уставовлсиІБ оротиаго прав^ паря два п ѵм- 
вдетнаритолыіаго мира, ііСйавааРіаго па 
ЕаЕемъ-лійш націй паль онъ принципѣ ко- 
торыіі, Оо во зу пѵ: песаа. гарая гнр овалъ бы 
устав ааіенеиВ віроиъ порядокъ отъ пі- 
мѣнспій еъ будущемъ ІдабяѣИішая яѣдь 
нойны^-ііізруірепіе гврванснаі'о нюята- 
рдэма, прсдставлпищато сидъ п уп уіроду 
ддн будущаго пира Ьврдзіы. Устанонлниів 
йъ Гериавіи ааяеыцаго деііовратачесваго 
враникаьстъа явилось бы надежной іа- 
раіги ѣ п одного измѣЕсшп з'сриаясЕай по- 
ДВТВЕИ и соотвѣтственнаго унеиьшсЕй 
опасности. дредстдВ-іяемоУ. Іср^а н-и. 

ІЙ. А.). 

Расходы Англіи на воину. 
ЛОНДОНЪ, 12 полл. Бояарлоу въ па- 
латѣ общинъ ыіося эаконопр сіяетъ онъ 
ассигпоиавш дредита йЪ ббУ ыияліововь 
сісрдвіігапч заявилъ, что са времени ас- 
сиге 1 ва и ія посаѣдйяго іредита гунна > ;не- 
цесвііыхъ [іасіодавъ превысила па мялдюпъ 
сишшагойъ предположен две размѣры. Къ 
теченіе первыхъ 112 дней фнаАЯ)соваго 
года, сумма ежедневны іъ рас іодо ръ выра- 
зилась 'въ 0, 7‘іЬ, ООО 4 у ат овъ « '-}■'■ : 11 ]1 Г1 ‘ въ - 
Еаюи деиеяшые аваксы союзникамъ про- 
должаютъ постоянно возрастать, б’ъ самаго 
начала войны пн првдержнналвісь праи- 
цвпа, что есть одна общая Еампавія: паж- 
дыЭ азъ насъ обязавъ сомогать всѣчп 
средств а«н оишецу ведені|і иамоаніи, 
ІІЕЕЪ' Кейва говоря с-гь имаяж опиозпціе, 
гдагалъ, что приведенныя ІзеааріОу циф- 
ры не Езыюча ютъ врои.сптс 1 ЬЪ, аотирые 
прядется платить па ваціоііальному далгу. 
Тзиізъ образомъ сянедпсвдые расходы до 
ковца гшз ьыраэятса въ ^ 000 , 000 . фун- 
товъ стердпнгонъ. (.й. А.). 

Въ Соед. Шта ахъ. 

ВАШ ПН ПОНЪ, 12 іюля. Правительство 
преем ПТ' Ёонгреесъ трсбоваиш объ асс-иг- 
поЕааііи п имаго кредита ыъ б нн ліардовъ 
долларовъ на расходы і;о армія и флоту. 
— {II. А.ф 

Успѣхи англичанъ въ Восточной 
Африкѣ. 

ЛОНДОНЪ, 1К іюля. О [' I иззіъ ьной со- 
общеніе ь военныхъ дѣйствіяхъ еъ Кос- 
іачаай Африкѣ. Ііъ сразіхнія 1 іюля у 
Парся гОнбы непріятель былъ сбитъ со 
Е г ѢіЪ ПОЗЙЦІИ п отступятъ ЗП= долинѣ 
Ыбункуру. Сраженіе дроисюдвло въ весь- 
иь гтерес'ѣчѳпней нѣстяовіи, м только гор- 
ная эртилдеріп поддерживала пѣхоту. По- 
тери непріятеля очень вели ,н. Къ Оорту- 
гэльской Африкѣ непріятель поспѣшно ог- 
ауоилъ къ рѣкѣ Л он рука, въ направле- 
ніи С^ссаьара и У ну на. СП. А,). 
Перевозка грузовъ изъ Аноринк въ 
Европу. 

иШ-ІОРКЪ, 11 шля. Къ государствен- 
ный департаментъ и британское шішнтер- 
етво кв остро ыиыхъ дѣтъ внесенъ проектъ 
соглашенія относительно радикальнаго пс- 
рехмотра, съ цѣлью пониже иія существую- 
щаго тарифа перевоз ен трудовъ черезъ 
ОЕеэпъ. Но зиму соглаоіспііа ак рикаи- 
скоиѵ и англійской у иравнилъстлачъ ире- 
допаиястгя не ильки ионнпгыушс тву- 
ю т і я ТАрифвыя пѣны, но взять фавтиче- 

СИВ нъ ТЕО с вѣдѣніе дв иженіе КОНШЦІ'ІС- 

(іш судовъ со і' -иныхъ держгаиъ въЛтлап- 
тичесеюмъ океанѣ, Союзныя державы с и* 
гласилнсь примять ирвдлстаіепнуі'.» нрорран- 


о іцѣіітхъ войны . сакі. зі по вопросу 0 
жизненныхъ условіяхъ. іисс:і протестовалъ 
і противъ утвержденія, будто Ввнг]!іід Ни го- 
Ітона стойко вы но опт ір гяжесгн иоіікы л 
до досдѣдноА каіин крдви сражаться за 
достиженіе ночохнагб чгіра, обеапечііаакі- 
та іи зкизвовныв интересы Ѵистріи СдѢ- 
мшіыя еъ германскомъ рейхстагѣ ааяіле- 

31 ІЯ паходлтсл ВЪ НО.’ НОШЪ СООТВ'ІТОІ ѣіп с.ъ 

ползітііЕоіі А пстро Ненгрін со время иобны. 
Минпстръ-ізрсаіідеіігь гіетергалн, отвѣчая 
ГиссѢ сказалъ: Мы ведомъ оборомитель- 

пузм войну м црп ЭДЕ-ІЛ.ІЧСПІН мира нашей 
цѣлью не- могуп. быть завВЬраи ія_ Одер- 
жан пыл союзниками 3 :ъ послѣднія дни И*" 
бѣды являются ковы въ ДФваяатель твоиъ 
нашего постоял пагй желппія мира, а так 
Жи нашей РЫВ СМ' II ВСГТІІ въ лто;і оборони- 
тельно И борьбѣ. На нашихъ йраготѵъ на* 
дпетъ отлѣтсгвсЕНОСть ;.а то, чти увлекае- 
мые стремленіемъ къ завоеваніямъ, они от- 
вергаюті, приличный '’.гтръ . ііог.іѣ этихъ 
рѣчей ізадата постановила отсрочить засѣ- 
данія на вреил дѣткахъ яакаціЙ. Ііреэл- 
денту надѣты зіредоставаепы полном ом Ія 

созвать вдлэтг нъ случаѣ надобности. 

СП- А ). 

Кончина Вассврмана. 

СТОКГОЛЬМ 12 іюля. Но гвѣдаміямъ 
наъ Вердина скончался лидеръ націоналъ' 
либералийъ Вассерманъ (П. А- у 


Редантсръ Б. Шульгинъ 
„ В, Шульгинъ, 

■и»™* 1 ». Могилеве^ 

_ ОБЪЯВЛЕНІ Я. 
ВРАЧИ и ЛѢЧЕБНИЦЫ. 


Н ит« 

Пу 
КУРСЫ 

0 (>Д!ЧЁИІЯ 

И ИЛІИ ншп 

й. К- К/ 1 Е/ѴІПЕРЯ 

Фу иду инее о с кап у л., № 5 , 
Подолъ. Лпе кс зндр окская, 87 , 


елі. йфі|і|. мои, э.нііі яіи. раем. пред, 
уиттгеюйь .ѵ Іи, іеіп. И, еир^г. папули. 

З’ 1 3 _!■■ 1 1 


I С 0в[ц ЯііПіП ЛіСЩІЗПОи ѴиуіПІЬТОНІП ІІІІ’ЗГ 

ек.'й гуС^рціи сгич. оГгііЯтіаМ'Ті, пт ) шлгишпя 
ЪіііЪ I о из и ч»0 еі н М Нци лСинО І.ма інмім 

' ІШ 7 г. эа ІЯ ;> ѵ.і.тміиі 'иі кнммна я а 
• я|ідт о пріобрѣтшія И ім' ь лил гі згрнрсііідівази 
ілімр га — іояс.трпй іи-рлнцай, иотч. ѵ о- 1 м ті 

I КОЬ.кІІ Сум м КГ||ЧЪ либо и рс. І.Я I ■ 1 -Г- II -| При 

іі|ц ■■ і.ітспін пііЕртй, и роен гь считать ибяслѣй- 
ітііі:н*лі.іі-ііІ. а Питому от '";?игіі п предітік- 
іміть гл Оврзатоо Уіі]'ііп.іиЗііо, * I і'Щ.И/і 


Сифич 

р і в 

поп. и Н&Л^р- рааптройвтка с-.і г і[к, 1 іД -1 !• 


Д-ръ Чернякъ 


нср 


ПС 
МЙЧСПО- 


2 ігомііатгл 
ѣ : ' п. I і! . 7 . . 


Спеціально л водг.-л'Ь-іеОпица 
■кпгл-ін. Рбнтгйнй і, • юч. з« щ. н пол )СЪ. 
Б.’ІімітанібСь, К, 9 -Е 2 и 6 -Ц. Жоя. 1-’2 ч 

11071 - 


Д-ръ Евгеній Георгіевичъ Гуринъ 

мятодичвекде БС■ецтцрсшнон , пѣчвніе 

ВЕНЕРИН. И ВИУТР. бІМ. 

Отъ 2 -й ч. ТЬаоф. П 2 - 17 . Ь.ппмй.. И іуг Птюрѣэ.) 

к 19 -2-1 ІМЫЧ5 


Д-ръ Олт ар невскій. с^Г'іці “і"' 

4-0. ІТІанфпатг), “ ч ' а 


Каотолыіазі у* ,ѵ 0. 

кЭЦКЗрП 950 


Д пъ Епаіп. Снф п |Щ№,,веп ,,аоа.,рмотр. ,9-1 . 

-ПЪ ПРОНЪ, й-8. Ыпшйлов-, 1. М 

1 7 .І — ■ Рі 72 Щ 

СПЕЦІАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

Д-ра Г. Н. ГОЛЬДБЕРГА, 
Сифнписъ, не пир ., че»н Боп мерв- 
Рга попйамн, Нивыс епдаейіи;.» 

Б.-Пепвальнпя. С Л. Пи. ап. I ■■ час. 

.N41-7 рП387 


Арестъ командира дольскихъ легіоновъ 

ПНЛЬСУДСНАГО, 

СГОКГОЛЫІЪ, іі іюля. Соглі^по сооб- 
щенію згЕЗНтства Больфз, бывшій бригад- 
ный Е'. ѵьндпрь польскихъ л егіомвъ ІІмд:.- 
судскій арестоайпъ въ Варшавѣ Нс&пн^сд-* 
стБсниымг Ливадии ь ареста поезужіыъ пе- 
реходъ Пильсудсъуиъ польской границы 
при по наша подзозмпзго паспорта. ■ П. Л,), 
Въ полъсноиъ . Госуд сонѣтіі 

СТОКГОЛЬМѢ, 11 іюля. Агентство Боль* 
фа сообщасгц что подъ вліяніемъ револю- 
ціи бъ Госс ія я: цпльснонъ Государигвеп- 
наиг совѣтѣ образовмась рознь между лѣ- 
вы пи паргініип и больцшветм иъ сивѣта. 
ИнльсудсіШ яо главѣ лѣвымъ партій зая- 
ви : ъ другимъ пріді. гавитецяиъ лихъ пар- 
тій о сво /, яъ рѣшеніи выйтзі зізъ госта: іа 
совѣта и пытался образовать въ Полыя Ь 
в Іалиціп особыя польскія В'.іН'йЛн Агент- 
ства Гольфа ааявллвгъ, что арестъ Ди.іь- 
суді ваго мо.ійжі: ,ъ полонъ всѣмъ этомъ 
пнтраганъ- I П. А.). 

Въ Китаѣ. 

ПЕКИНЪ, 10 іюм. Роваэзмціонвас ли- 
деры южанъ съѣзжаю ся в г. Кантонѣ съ 
[•ѣіьв> образовэнія самостоятыьяаго вре- 
шпзнаго правытедьстаа. Іуда же направ- 
ля сге п и бъя а и гші !! с с бя я е, : -а вис н м ы мъ фл отъ, 
Заач и гелыюв б ольш и ш т по проенвпі іі в а* 
станвасгь па возвращеніа алаітзі Мшаиѵ 
Худу. (.И. А.ф 


л__р!иап іе’ійй. врачей соеа Гі реМптпо, 
О^/ СЗ 1 II > ,М [|Ь. Исьусств. этбн. '-'илот- 
ншійнки, Зубы богъ пласт, Пр, Ѳ у,- В леч. 

іеЭ-іі> у,] “>287 


Зубная 


Ищу 

Комнату 


Гій'.ѴіИ 1ІЙЫИІСКПЯ ул. 1. 
лхіищиіему. 7 # 1 «^р| 2 Ш 


ПЛМ ІШЪ 
ІІ 1 , 13 . ,і 11 
ІІО'ШОЛ, 

Отд. 

Шью 


{безъ іійбеліі и 'г.ѵгрде 
ігъ хор ѵ^' г - * ІИІ| . и іи 
омчт ирііііоцгл-ца яъ 
ѵракоп^ пиастр, я I. [апі.і.. фр... 
□ О|)ііоз:л. музыни г-жа 1^. 1Г, К}> 
; I. кв 2 . ^ й-:і 

и и 2 и:.' Нм- 
оть I -2 ’іас. 
2-2р1251Д 


! ЕСкатсрнііі. 
I ІЙ |7 иди 


І-із Окру ж ыио Лзсіцптг*е УпрамопЦ- ГЗек- 
і сі.иі'і г>юерзіиі винъ о'.гЬЯіплг'Пі, чт>і пнаішвоцг 
ЗіШОмыЮінП Г|зачош>й 12 над 
ач .V Д^ 4 . 1 Т тилайИая милз:ка 
ІЫ Іірііію пріі ПрВтсмгн 2 (иМйрІ, допатурпри* 
иіщ(Ш№ иширтп— эаий.іега утерял вой, итчеят 
00.131 Гіікоіікя іІу'ісіЪ • Ііиі, ЛІійй ОрОдІ.іііІі.іОПй. 
при мріобрт.тсізііі спирт, просятъ считать ее 


».'б. КШф. ■) кои., ьзх.. 
отііітутск.ит, Ій, ыі, ЙВ, 


моееааможяис ігпільтоі костюмы ,> р. 
нь дет. Іі. Пяадіінірскай, М. > о- О- 


Отдается “ж “°Й И " од " 


уму. Столыи,. Ш, кіь 4 , 
Ж 1 -Й Р 12573 


Паев. 

» д:. к. 


і;ті Ярил Іік. м-таЦй., ЛПфТ., 8 е ,* ДО' 
ходи, іі'плцчн. ііОіЮЭ руй. ГІо-і ші„ 

* 1-4 р 12 !82 


Коглмата ?-б 

74 86 , кн. 11 . 


гей ѵдо&, Вид до 12 ч. и 
час. леч. Жцктірскаіі, 
РІ 25437 


Ищу 


мпдріііру ггл. 3 — і — .> конпптъ для 
дйоихт. іиі врпдол^ите.іьпое время. 
Можно съ мебелью. Владми., М 7(5, кп, -Ѵ 9. 
тм, 7 — (>|>- . 4:1 -ЗрІ 2567 

ГямппяПА АН даюиирім, .па і'.-й — 2 »■ 

ііашиііа^а клядыИ куплю, Институте і:;'ит„ 


медѣіи-Еішчс.іыьѵіі, а потому отобрать и при 
■ ы мм ть пт, Окрулліов Улр шлете. "I -!ЧЙТ: 

ЖШТОРЬІ,”«РЮЧЬЯГ 

(іураал цттгз пврсаЗ 

шз ойтотімѵіъ |;*.|1 1", ре ■ |!. 1.1 СП. 

{„Элентротехмичеокій дсниъ <4 

Б. Н. Бѣлопольскаго- 


АУКЦІОНЪ. 

17 і Гі,і ;і С- I ІЛ 12 тіі і. иііъ ДНЯ ИД 
гиой-ПодвиліПйЛ уж., II ад пл сигйдѣ ^іоріюв- 
спой Торгоги-П| онншліліпой ИиржемЯ Артс 
ліі Г'орвдсютнъ ЛушЦоянбтОігь Су.тагь пронЗ- 
ёеітйиь Аукціонъ^ вридажіѵ п і.ідд і-жатѵ рвзпдл 
*№і5оіЪ| доипмтіи пещи, йіідьа мелкія ухрт» 
емс миг и пшчіо хй^Йсш-ппио предметы. 
РІ 2544 

Имеется дли ртітооой лрадзми 
і«елѣііЭі*а!^ап, 5 гірв*. ПО 1 Ѵ/дА: 

ведра 
чвдннкм 
нрутни 
тисни 

нр;; нгглорэі 
п пс а а т ел ын и цы 
абанв^ры и прич. 

Фабр. А кп. О-пгт 

.НЕПТУНЪ и МЕР НУРІИ". 

Кіолгьі Тиерекйй Іа, с, д. 

Тмвф. > Э®- 02 . 


Ліенъ, ПодзщѳЯсьзя 


тол. До 


ВО 1-2 рі2Ш 

цъны Лі И), вы, 0. 


РІ 258 Э 


лѣчебница ті кабинетъ. 
Крепщтпкъ., іі (зцю-т, П порѣ ль), 

^ ) 6 врача Л Б и ль: к к ина. 1 0 у ф 


Ппплянітгя 2 бішоігл л Іврцп. и ЦИ 1 .:і 

Ч[1УЛ.т1гЦІ I і^п гіѵ і, цртиі сі тыой и э іі- 
гии. з'і и і илотъ Стайеръ, Ш ааряд. съ аатрт»" 
13 . 3 - 11 . ф'упдуллссрсьая [зН, е: ЕІ. 10 . ЛихЬть и-іъ 
15 ут. до I дня, П — !> мвч. рІ2о40 


ери г І-5рІ2 | 0П] 


М ассаж зготк а сестра ми тис. сігедл. он. ус- 
ц( д; поПрОВ. іге. і:урор., ІЕИ, ДУ|і. рСК . ДН г г. 
еъ ІС до Э. Іі. НодпальЕаіт, № і, ко 1 ^, 2 -й 
^іаігсль- РІ 256 Д 

л омел, прспод. ІЗСТТ уроки. Куапечі- 

ѵТуД, вая, " 2 . чти. 2 . рі-ч-ін 


На 


ат. аріід. 5—8 мѣс, пут. 
|і, Васка ьы., 20 , кп. 8 . 


малогракитп. 

1 - 8 рій 57 й 


Г тппг-ті дѣтей, во меі учеВи. ш ѵ п 
I О Т У о Л К) г * есі і-т;еті з' ю. д чзіт піепок . , 7 і 


ДиптпіепСІК.і 58 . кіз 
1 X Э -0 1231 , 


сгу.іья, -ТЯМЕІП, ппсъы.. гост, 
ста.пі. илек кресло, карги із и 
продаются, і'ід. ьоз аусъ, кв, гы*а і'грюмуна, 
отъ |Ѣ ч, Р 12542 

^додаются ка.юісрягаЕзпз.іп офпцорез-ія 
И . ииимд] шшгоаъ'і англійская варнак г Ору я 
Воіѣті* отъ 4 да 7 чк. Ь,-І.м>- 


кгеЭіС 

К. К Сидоровичъ 

спапіалисть настрой іцтп. 
рол.іеіі ы імагсіііЮ 

Ньіорйніаа уд., і. -V- щ, кз ллл. 
нчілэ. С. И Соуеіювп. 
Усопсрізіеззстповаипая ка- 
ст! цзіііі аімрпкаискиі! шлгады, и^лмзчеть 
зяукі. шщ-трумилта, ост, зелен ясный и пѣвучій 
И омъ. прочие дарят юп. строй Л? 1-2 р 12 ЭІ 8 


ГбЪЛЪТЯ добро- 
сопьстыытч 

с?ѵЗш?я золотыя, брилліантовыя 
вещи, жемчугъ и платину 

ПЛАТИТЪ 

да^.БЕРНЙ.Й'А. 

Піепъ, ВПДДНМ^ККДЯ Лйз ^ ► 

ир.-іг. -Іоіотыхъ ііілрілтъ. N^1 -‘-1 і_і^і 
ее груш ваши, 
гаппчвейая, 10 , кв. і. 


вг)- 2 р 12532 


Оконч. 


ггмгг, зпЦ. ур. (слоя., лат, я*ыкіі, 
I" нет..}, пне, иди пи і . ожел. 4—^. Ил. 
Богдане. ХмозтоцкагО бБсссарибвл), Й 5,кв , 74^- 

Л 2 ^ рШИ 

_ пЛП ,, г язнегь саіидвын урокъ 
Ѵ^ТуДі'ЯУЛп 1 ■ епйкіаі. аакятін сь дѣтьми 
і’осудар. баню КВ. Бѣаицііаго -V і -Ѵѵ-3 

8-6 кл- гимн. но. к.т. чип. омгоеар у'і.усн, 
гмопг, «иого и ид. Софійская, і Д» Ъ пи Я, 

іѵткр 2-3 р 53 -ИВ 


Мѣры прфтнйъ аграр* 
ныхъ безчинствъ 

Бнвйа Кіевскій ггйерпсий Еонвссаръ 
М. А. СуконЕннъ рНзос.іалъ всЬиъ уѣ.зд- 
ньшъ Е.І.І мисс ара - ъ гуйерыш тиеграи ну 
слѣдующаго подержанія: тибднацте всѣмъ 
родестнынъ н сельсин йъ ноиитетаиъ. что 
недопущеніе т^ь уборкѣ жатвенныхъ ма- 
шинъ а также спзіказзіе рабочихъ и зюеи- 
ноилі-ннъзяъ является дѣдніеиъ угодойно 
ваваэуймыиъ. Еъ случаѣ оОиэружсціп та- 
кііъ дѣйствпі со сторвяы предсѣдателей и 
члеяовъ волостныхъ комитетовъ^ прииле- 
кайте ичъ но 341 ст. улоя:спіи о ааназа-' 
іііякъ: отдѣльныхъ же липъ или группы 
ссАнаъ, подирляіыіііи себѣ таеіл саноуправ- 
мыя дѣйствій, прийлекайто и о 1 част и 
1!ЙУ о, прим, I ул>ж. о накал. Ёрешзпнов 
Зраввтетьетво, при іавая пврвоавпенноо 
значеніе саоѳвремэйпой и ивлно.і убориѣ 
урожая, требуетъ отъ насъ саѵыга аиер- 
гн'зйы.хъ мѣръ, Во:ізйГАНз па васъ отяѣт- 
стлепиость за нвнрпи'Ьлеиіе лхъ. Ерошу о 
принятыхъ мѣрахъ и иріівдечѳдныіъ пь 
атаѣтстйепносги лвцахъ ізеэаиедянтеаьіа 
сообщить мяѢр. 


V «... -га п і гот. ко ньвтн. Ноио-Кораиаеисв , 

Учитель т. „р, т аисьмоипа. №2-4р12405 

П.ЛНАЯАПЧѴЁПІ ИИ, Ш, » уч. зал. 

Преподаватель т г ,., „ с т мн - ч . 

П[Ц'оад И.-і^аранаооск. 7, пьі&. Л'-З-У РІ22С2 

Па ппикіііши-і гаталнп. лѣтсй волі.ии зі. 

Подпору ЧИНЪ школ. Иран, учит цы, 

чііиъ ( 2 й—оГ) ізД, ЛІ.-Бяагопѣщ , ЗІі, вв. І^Л.Л, 

■ь л а Ч ■ Л I Гі Д 


Л Апп Ж-СЯВ.Ю купить съ зоігзатой 30 т. 
ДОЧІЪ Сор, Дсмяжіва, тоа. 22 Н. 1 - 5 р 12565 

и і( _ піапіша. Соа4м». ІІкопу Жулавекому, 

КУПЛЮ л.-Ваонлькопск., ЙО, кв. Ж рГ-іліы 

Шевчелко, ннс, ігь 
мебель. С ко- 
да 7 ч. > 1 , 2^1 ЗсюЗ 


да бри л- 

/шѵітьт, 

жеглчугъ. платину т ‘V*»™**™"' 

лоибзфнш» кйпіиицін на драгоцѣшіаггти- 

м. л. куриса. 

Кгещатіікъ, л, Лт 10, М— 4л, 

* I 

Продажа 

Шевіотъ, сукно, гзлю^Ър 
веньнптър шерсть отъ 3 р. 

Городской Продовольственный 50и-,тэ<^та узн 3-50 а в»лэ- 

Ипміітатт. назначаетъ лп 17 іюли с, г,й НСЛЬ, ІЗИГОНЬ, буМЯЗВЯІ 15. 


Городской Продовольственный 

Епмитотъ ппэначіетъ па 17 ікол ш г., въ 
. . .'ІгШіСІ Ь 7 ,| !1С іп, І,дчррі 1 , іп. іщнѣщеяіп 
ІІадптеіа (Фундуклвопскод, 6) торпі па нере- 
и :.:,:і продаиаіьггиокпыхг грулозгъ товар- 
ні.гхъ ста м м ій, пуігстаин и чальпацъ іза гсгоі- 
спій склады п лапки, »]-2р1257а 


Продается 

натужь! и 

белсвскп^ 20 г огь -і Е 


он І:т- 

.1 пин 

нпаанішс помѣщсйіяіш. эоркадіінщмм стсалй- 
]і и Еііз кодас искан },щца д. А" 9. і. ііриі-нтз- 
у при ил л ющаго. ! ■ ь р 1 2, і-]п 

оч. ісіін. белъгійск, 2-ті стр, [іуигй 

и хо]! А|іес, евторъ, ап.іѴіиайларск. 
■ 1л -' .V 20, л .іи аіпійіг&іп& 
(И2Л5 


С т дается магазинъ 


Пред. 

у,, 17, ^[іірйкіиііскоа 


Норпитетъ 12 '-асовъ ил, о - ііимІацсі-'Л 

тара, оного обоза (С ифинлоос^ля Л 42) торт 
на рродйжу I лйша.йВ, п^ь коихъ еіиа коОи- 
Ліі сз, жсроСііпкоиі. .Ѵі-2р1257в 


иаг. ЖДЛНО-ТИТАРЕНКЭ. 

Прорѣзнай. № і. ч-г ^ 2 зпі 


Продается 

ОТ!. 10 у, 30 N іі, 

Святошино 


пптамабпаь И, А- 
Сил- 1 1 Еюаоуло пс кд,іг, 90,, ив, О, 


Г. 0-15 
9 

г і-ІрШ5іі 


црададтсл дачіи, спросит ь 
Тамъ 5 ГС, ПмрОЙЯЧИ, й 
Ві.І-2а] 2526 


2ъ Кіево - Подольскомъ духов- 
номъ училищѣ 

адц/ітія начни а ют г я сі. I апгугт... і м ^ августа лріипнитапше е-ъ.-ліоны іля 4 и 3 *-л 

п ,ызг лоступающухъ игъ •! ал. 2 августа лашниит. шнли Ц® 2 ківсиа и дзп п с.зхші)' 
щйхъ ігь 3 кл. 2 ппгуста зюпкевы для члеляищхел в» і классѣ к -'.ш посту ши і ихъ - 
к.іЛ'чъ.. 4 августа атад.і№Ны для числяошхся ел. п ри і глонп ѵ мі. в а і;ь класть м письмен- Р 3 ^ 0- 
та для ц патт о &ИЛД пхъ въ 1 классъ, э пн г. уетз?, м^амены ДМ псиггупа^щиіь въ 1-п ш. «и 
6 арт^стр. ак-пТи.іЕ'ы ,іл?г ззоступвк-'іщі.ѵъ гп. про готаэнтал . классъ. 

Леин ддч нсѣѵъ йаопнтани икает- 8 августа, И -начала урокапт.. 

Зшиопи н уроки йудуть ѵъ эіаиіп 5 -го яеншга Е .пархіай. учи-івщі {Ьдп-.ав-, Ь/, гй 
бѵдегъ и Щш^зітк» ля Еоспптлпинкакъ, 

П роптанія о пріемѣ въ училище доляшы ^иті. поданы ад поажа 2 ^ іюля 


р] 25 -І' 


Аунціон 


Ломбардныя ребро, мѣха, лаив проср. 


СИРА В0 1 ШЬШ ЛИСТОКЪ. 

4 й іа серіи Горураре 1’ВѲЛігЕагй Каз- 
на чей сто а, по ііклочепіецъ п вросшихъ па 

’ПГКѴІЛі'ЧІ купону ВЦИИ1СНТ01П. Щри куном! Г!Ч 

с раит. Аигуі-ті, 1917 г.) предаются и иаігуялніт- 

ан І'йсуі.аі'-стшшниыъ Панкомъ и ілішзвчоН- 
іуіЕіаяъ ссгаляя иа цѣнѣ: 23 руб. лает,— 25 р 
і г і кои,, 60 руй, даст. -50 р) 0 . !і1 к. , МѴ руЛ, 
'О'-т —101 р. УІ к, Й» руб ліст. — 60& 

Ов над. # 2- гимназистъ 9-го зиас. ши- урок, Обраіц. 
1 отъ іі— 2 чіѵс. сжодЕЕ. Со веская, _ Л 2;-, к и. 
гимн многу. ^43-2 р1242й 

ГІЛ ■»„ тлѵ 4 кур. првік ИЯИЧ- Г Ф« Я-Ва- 

ііелитех. р^пыі, з-ѳ, кв, 12 , лмч і-и ч. 

7? 1*2 Р 12427 

Ѵіі іі^ ; іесяол. сп. зЕр., зпц. на стлъ 

I т"Ца и ц В , е.і, Афнст. сем., н.щзмп,, ирис. 
;ш іѣтьмта. еш хцз. Львовская, ,Ѵ 2 Ч , ни. 1. 

ЛтІ-2р 1 254 1 

■Егаагаіье сЬсг- П-^еп. рі. сі Ісоонъ Буль* 

1 на рло- Куд рлвска и, 7ё2Г>, кв.Ю, .ѴЙ-ЁрІ 2 ^0-1 

Оп сТіегсКе АлдІаі$е ^^'5™ 

тіом г і-аччсГ 3 И сигах Ѣ-іО;. рттсіЕліа йѴОС 

ШиИ4 аяа. Трвипшшаііѵ, * 14. 

вв. 2 Ч і)і2-і;л.‘ 

V,. . с ,т 0 <г»т, егь каіісарв,.) пани, иіинимо 

3 м > О, ’ 1 Е^ТОП. туть-жо. ЕІГОЛЫ131И- 

снан, 2-ѣ к и, 1!Р №5-5 р123І6 

іі-нзынй ур. дцап. г 1 чиисгі. иц-оні. к кот - , 
Ія опит. мрси. М. 'Вигил., :і“, ки, № н‘.і- '-р' 2-1.1 в 

ц,,„ Л1 ^ оухгнлтеріа Г- Н„ .іеоноязічі. 
ПУРСЫ Михи Л донская, 2П, ,\"4-5 рІІІІІ 

СиѵгіптпПг ОІІЫТПЫЙ ЕШЬ ЦЧЧИрзІ ЯМІЯг 

вуХГаЛТсрЬ нп, г іі, и- ,-ц Кіііір іи, іеи Гз I. 
Л. МеП споръ, ЭЙЩр Р-КМ4Е 

р. . Т ._ н.-бух.. коят. ІІИІ.. М. Здатсуетми 

ІіЧеТОВ., с кай , 34, кіі. Ш. Ч. 1 -2р ІЗБоі.і 

Ѵгіпаоп ЛІ - іѴ - к " Ц ' М ' |ІСТ1 ИЬ К-ПІЪрТН ^ 1 -у. 
У правя, и оііЕЦоѲСк-і 1, кв. 10. І-2р1 2533 

Вышній офицеръ 

управляющаго дома- 

ы ' апаегь хоралзо одішпястііат хор, пер- 
ІИпі шш ат. дѣла, Ос-рдщ. егіесі-м. Лыюв- 
еи:ізг уліца, і, 61 кп. іі В М В, №-'-і 


іизиг, ни Сірзіл.. золота, пс 
к лажа Ііроср 

іюкі ізлщ. .Іютарвмскап," 6, во, 4Э.КІ-Іор 1251)4 

Голько 


3 дин орал, шкеш ко П комп. 'Га- 
расоиская, 30, кп. 22. у(2,>2-1 


2 хлѣба, кпшк-см 


ла 


Утеряны н вя М. Іі). ПщлиЕіпйааП С’інт 


п ед ЬИс ткі и тел. ними. 

4 


№ И 149 

С 

р 1 25013 


у паспорт, кп. н карт, да сат»2554. 

Л «Ж В, С. 'ШонйаЙ 11 рос. хает. Дм игр, 
^ 35, кв. 15. 

Ѵив^лаии СВЖ. Я1*6. КЙОТОЧЩ, іа 

У КраДЭНЬ! .V. Ж2 М. II Дэюйа, ■ читать 

ІШ . 1 1. ІіС Е п нтс ді'11 Ы;, И , р!25і2 


дача блвгоѵсгровишія 3 у чает* 

1 Снлт^Еппи Ь, 

Цушилдекад, 32 , 2 -лл. прагЬкк -Ѵ 2 -П р 1^434 


Продается на ?іуікіео "и 2 , Сештошявъ, 


Въ УПрапэеиіи Л пг.игз, {Подолъ. Плишская, 12) И а:"Ля от. 12 час- дчя будеіѣ прайд 
водспа аукціонная иродвжд 260 іг. 3' , ф. маанльскаго си^ковн -ілмі и о шна ат.к 
буцтт. и роііаводитьгіі 13.ІРТІЯЛВ но 10 пуюлд.. і оргъ начнется посрелстромг. пацанки і’ъдідмв 
попойкам п атк ■окІіньчЕіоі) сунны, Ш пшатъ будетъ пил гик годе.™ зишь по утнврэы-што «ь 
точсДІО трехъ лп*й 7 аргоігъ, Лшю, предяояшмшаа оапвыезлуй цѣпу за щнагать, обнзано по- 
ли- слепло ошѳ ?и 2.'' проц, еъ преіложаішаЛ ичъ цѣны, а по подучили іеьЮіівніл объ }ткгф^- 


медлеппо вею ти >іроЦ. сі првдлозп. 

деиін торговъ обязан.* во позя*е 12 чвеовм слѣду ю щата лая ивоі-тп остальную сумму донпгь 
и еііі теченіе сл Ь.іу ищлто чит получитъ « еплимтя кунавпныіі -іша. 17Ъ - 
При пс&яосѣ иг-талмюіі сумм и лепвп. или но е-о< и'іЬ шпагата 
астагтск яь пользу тины л на шпагатъ н накачаются другіе торш- 


вяссепныН залогъ 
р 12577 


Торговый Домъ Е. А. БАСЕВИЧЪ 

* ■■ *■■ - — - л ’’ ІН>аъ БіГ'Пічъ^ 


К евъ г Н-рвщ^нн-ь, ^ В. ТОЛ. 10-71 Телбгрйн. ^ 

Предлагаетъ некдадчительно учрѳжд. и аанод. работ, аа ойорвнгу 

елі.ена) и. стізлі діа транемж імшомг. кругл лам. мя. лд, й 'рут- 

30,0X1 „ . ^ «аалР' „ 70 міе № 1Н!» п 

СоПрОТ. П1 рѣвр- ЬО кплогр 

І'аозін крамол очные, чугун, литейный, хртввзьвм, сортом» зкпліиа. труСы '[угупгс^к. 
жол ѣінип, Ойатавий издѣлія зт отвльмыо трассы, Наличныя паровик бабы п кауилехт- 
ішо цдітвьса попри съ дчкояобдлями н й<юъ лоиэмаьи д-чи^лш). рчігид^г 


п* красе, дгрі'на заграішч. и рои л в 

шаншіи п Ѵі □йіогпшуег' зз род. по паруч- 
фупдуыл,} 4, Хойн ацдсійі. Птвсетчт2- 5 р12477 

аі ап «до, роллъ. Сооб. Б.-Яаеплі.к. 2 и. 
ііуПЛЮ ЛнфншцЬ. Т- втвоЗ -3 р 12476 

' Т 


Д уге, наотр. фъ. 2 к-т., Ѣарит ѵ 2 влъта нрод. 
Бі-Вдані. . 26. Кап. Лифшицъ, птве2-3 12474 

Прод, дачи, уч. недалека вокз. Узм 


Ярпень. 


ткнъ-ло Тургвп^ ІО. Д&2-2 р12101 


п:*, !ігр Пр -1 ИЛИ на прокатъ , Бад 

I 'іаНИ Н О Васзльк., 26, Лифшицъ, ты, 44-1% 


ИТВ.- 2-2 |і 1247 а 


ШПАГАТЪ 


Л ИМ СИ ІЙ* 1 . Крошат н іи., 


■я! 


ссонаня'яалііМ. 
м [к 1 ,і.і. Лкц-Она 

-Вп * (Во* 

цтвеа-З р 12450 


Кіевскій Частныя Коммерческій Банкъ. 

Состояніе счетовъ на І-е іюля 1917 года. 


ПАРОХОДЫ ОБЩЕСТВЪ: 


н>; что же касается І\ шшін, тй прп.ша.іо - 1 Общество Пароходства по Днѣпру и 
жене, чтобы весь яноисяэЦ іаиперчепкія у - - 

флотъ ОІ^іужнвадъ горі омне .пнжелк че- 


Ищу мѣс. 

Ді.гимНуКйн, кн, 16 . В- Ію 


окопам юг , 1 1 псе. и роком. , со г,* , 
не. гиѣзЬр ,чир. мі. исм. хоз. 


р 12655 


11 із і І п’ ммад, чмоягйш* зпц. а!-с 
I ь И I 1 м) ль- козіторзірпіа ііиі іггічііііііглки 

бтхпідтирп, нм- сал. раі '-'р- Пішг.щ Іч'адет- 
екас шоссе, .V. іі г ни, 12 , к 2-2 ріМ'-з 


АтвантачсгніА акраиъ ддн защити ого 
отъ ййдволпыхъ скДъ, (И. А ). 

Опека госуддрстномъ сиротъ павшихъ 
гонке ъ во Франиін, 

ПАРИЖЪ, VI ши. Палата ел; « атовть 
едиЕгоглаеип 4 7:1 г№са«к прпгізма одо- 
брен н ыб сенатом!. За копъ о принятіи подъ 
моральную н ііатерз.ялызую опеку государ- 
ста і іір>: 17» пасшихъ нь ызйпѣ и нотирдп- 
ошіъ тргдосшз арныпь вонтівъ. ПІ. А.). 

Предстаннтелн Россіи т между союз- 
ной кош) роіпііи, 

ПАРИЖЪ, VI іюля, Предтшшлянн 
отъ Россіи па стгзіривач нпчіеи яавіра <о- 
п^пы , [есйо:і жопферешіізі цгнгезі і ег : отопу* 
л> п гепоралъ Запьсвнчъ. гП, Л,), 


его притокамъ' н * 2 -о Пароходное Об- 
щество но Днѣпру н его притокамъ», 

реЛсы па 


^адааяшть 


І) 


тіачтопа-яйсс іаінрекіа 
■(■■іі іуюгпя гь шіпяиъ: 


Отхйлъ: 


К іе во-Е пато рино славской 

ся:сяіп.чшъ 
Раъ І Ііепа іл> Чщц и і . 

Изъ іішіторішаыінп зл. чае. но 
2) Швво-Черкассийіі 
Иоъ Ѣіеі а пъ чгі!!. утри. 

Пэт. Черкан -сг ѵь Ю чао. утра 

4) Кіево- Ржи ідѳцской 

ІІл. |*Ь-га рл. 2 ч. лил. 

Им. І^жищева п Ю чыі. чат 

4 з Ліево-Гоцельснои 
( 1-1 Пепа ьъ г 1 /, часа дня, 

Пэт, Гамеля >Н' чю, іи я 


п. 


УиппплаиТЫЧ “ 7 іачпо 1 І!ГІ 

АіНШтйп Ши ,і , Кйраозопайлл, I, по. 

]*2 *і , ши Ю 7 ч, я. № 1 *- 1 р 1255 & 


Оті. 


Х ікіО'Моиткы при.-., нйрйТ" лрн'ыя, угод. 

■ ..іи і,, л гонщоі и гіі іущ. Пудыідриа- 
Е( чрі'ііекан, И?, кл №, (уть ц--а чпа. пь'іо|ш, 


Х Егромпптка хорошо 
ская, .^4 36, нс. (I. 


П^іюіптьй йлекгроиоторъ Ше-З-хт. 
ІІ|]ОДаЮіСЯ |. і і л» іі, іі ангегп- 

ѵ <тр"ь пьзлуп атьерстія 000 м?е, ииѵторскця 
15. С„ Зірснолкясйая, 52> к2-2 р 12505 

ц_ л нохо-іерзяняніія офицерская 

НрОДаЮТОН зпнці.иг, іиітмк, іпігліп.а:иі 
м .«.ина сбруя н другія пенек- Йндѣті, мп, -Мо 
7 час, Н.-натічЕіічесішл, 10, ио-Г ііті- 2 |!і'-,і 2 

іі-.- Инатіітутюхіиг, Й, Су* 

ІШЫЙ отель, га'піа отъ Й р.кі-б 


11 У ІІГ и всѳвоаыож, накупай, адрвшяМѣХО 
ПпИІ И ртрщ)* Др І!:І. ІІІ'ЛІІЧЙУ. іеЗ'іЛ 12435 

п- ,ш-.йл м таоТйиніл, шібипсітіі, п 

ІрОД, МеОвМі рі ,.ллі.. шиьть оть іі іа 
I ча'' гц Ііпгтиту такая, (Ѣ, к а . 69. 2-ЗрІ2бш 

ЁаіьтІЙсьал, 

к2-арігюг 


Д к т и ч ь. 

Касса к текущіе очотЫ * ■ > ■ ■ - * * • ’ * 

Учетъ нйциияй. іш'іпсіщ.няъ го маиѣи 2-къ целине-.- П .*-■.'*•*- 

Ѵч^'іеп, яоіо иаімыеа гъ оФааіпачстіѳмъ ► 

УЧѵ-іъ йрочпыАъ бумаіъ и пуни жим, , * * ‘ ' ъ; Ьи ' ‘ ' " 

Ссуди потъ аодо-йсвсслн, обооіюченЕіЫб седьско-хозяВетв. амъшямп . , . 
Ссуды подъ процентный бумаги ......... ■ - ■ ■ ■ - ■ * ■* ^ 

іисщіаішие текущіе счета . - ( обгапеч. Оу наган к . Луб, 

( „ всксыяни . 2.ПІ4.РІДІ 9д 

ДѢшзия Оу наш, яриямюкащіл Банку . . . ♦ * і - - ■ 

ПікіцрііігнііЗгі булат запайцвго каизітад і . , - , * *■*.■■■■ ■• ь * ■ 
Кимяссіцііыйо пеиеія Ь;* 1 ч іІійлі йя 

к„ Р1М ™ц,нш *»»-, : : : : : . ’ Д » 

Т5екяс.тл у імррсспопдаіЕтайъ .-■**-•*■*■■■■’- ■ * ■ * ■ 

'І'скуіше расходы ....... * 

Недвтѵиноо зтуізЕестйо ■ * > * * ■ - « - * * * ' • * ■ ■■ * ■ * * ■ " 1 

Обзаіэод.опіе и устраНстеа * ■ * - ■ > 

ІІоі.иха.ткіЦІп еуцыіі ........ ♦ ^ ■ + + * ■ ‘ 

ПроТЕзйтои&ННГДС ізсюсйін 

Г? - , Госуд. еборз. отъ доходаиъ сгъ дсие^п. катет. 

Сз,39П й |о ѵосул- Сбора по «поп тек. счетамъ . 

Процептм нс нороучату вдызояей . * 


Руб. 


и Б ъ. 


Пасс 

('іызи-очныП капитал!- ....... 

Занасішй кяшітадъ * 

Вклады и токуіціе счотп . . . ■ - 
і ці іь токущ, счоты Еге, Част. Кіи.-ь 
( пси. тик. сійтъ нъ КісвечоЯ Бен г, 

Пгреучтаипыі- зичюеля , ... . . - - ■ 
Корраскаидонты Банки. . . ■ . ( о і.ого . 

( с Чойіга 


УЧрЗЕД. 

Гос уі, Банка об, но кг. 


І*уб. 


4 , 40.07 П :, Ц 
202.25^ 4Й 


К алы ска дізтек&л проз петел. 
Л' И, іеи. 2 (Гіз.ігі Нѣіюпч шѣ 


гихигігг... РсЛтир- 

ЙЭ-8 р1234И 


Н ужна [іортзіііл.і опыт, но ди'іу ее иухдиіщ. 
хор, Бсиатвскон, к». 6, і>гъ 10- — I Е ч. 


2 -2 р 12527 


П оіЕтшіхл ши. нот. риб, могу на і'ыіп, 
ІІ|м.чзцітнг:ъ. Гі 2 . іщиц. Іо. ріусатовой. р 12522 


Нужна 


ел- 


6- 


7 иоіісціа 


а із и тегіип і ори іічп юн т У д і. е^і 
щ, лшшой ііикомріідіизісй. 

Ст]ЕІіічр;ііл, 3 и, кайр. II, 
іе 2-3 р 12-100 


Записныя части 

РЛакъ-Коріиина 

піиібЫ'Лів но оилат* 

Я . Здроешаг а и К, Грабовсшо, 

Кіцріь к Прорѣзная, 


Пикселя ни ігоииосиі . * - * - - 

ЛзЕцейтепанпЫй триіты - * 1 ■ * * ‘ ' ' 

Иензлш'ыппий - ■ * * 

Явнетребопаняіде прсіщііты но цкл^щмъ н текущимъ счетамъ . . . . . 
П.олу-іс'зізшц ііроцштыі К0.МНІМІЛ п Пр, за адкл. унлячеп. и иои«х. упад- 
тй еиі окаи.г- п тскуиѵ счет. . ■ ..... ■ 

Перс-ѵодя іцгзе с>ели ..... ■ ■■ + ...-'-■■* ■ ■ ■ * ' + * * * 

Гйарбгыодьнрл касса слузкаеишгъ -..**■*■■ * * - * 

0,3і 'іі І'осуд- сбор, и-о ч-ііцЦ. ?ек. счет, . . , 

Ьаніірдл. српгЦ(еіЫ»ъ прпрь ,...■*■*■■ а *..*"*• * + ■ ■ 

Гартдарстн. яремиолоа. налогъ - - * 

е;ішІ 0 кіі 1 ЗеиальиыА Ьаикт.. * 

руб. 


* 7-Е2 

Р 6 В 9 

2-12 62Э 

40 

15.30 НЮ-і 

13 

1.000 

— 

І.шЬз 

70 

7^.140 

— 

14.600.3! 1 

54 

е59.Э:Ю 

76 

бгі.ГоО 


1.351112 

07 

1960.731 

95 

1.250,31 1 

17 


УІ) 

ІУсЩлвІ 

53 

11 136 

69 

119.374 

ге 

18 . 9*0 

— 

4,730 


27С 

56 

17*366 

45 

42.701 жЗО 

23 

5,000.00) 


730.42 1 

44 

14,;^.Ті2 

59 

І 5 .ѵмі'>.ь 2 і 

ад 

- и . ШК 1 

— 

5,0 к> ООО 

— 

ем,ззв 

62 

1604.423 

24 

137. НИ 

:і 5 

Ш№5 

90 

Ѵ-І-. ЕІ 73 

3 -ІІ 

901.^9 

Ц>Э 

18ІШ 

5*7 

123*413 

51 

1 3 302 

И 

157.0 ІО 

№ 

ТіОіі.Т І2 

аз 

42.701.9 0 

23 


У 


?5р®Г 


Бѣлье 


мужское, дамское 
дѣі і кое, іЕоредіЕнзсЕі, 

ЮСІЕШІ ЕІ ЛИ.ФЫ. ІІІМІІ' ■!' 

прнданм и іірм-Еіі • • і '.і"гі іп. у'ірижгеяіл 
ІІ ЧІЕДЕЩИЫ. НІ*ы-ь р Пвдря-І. - Гоотнч* 
МЫЙ рнд-ъ. *А Ів, протонъ,! о Ивер в. 
Мвнд*кщч я ^ гѵ, __НТ_— _|_7н_з : 


Кай'юиЕЕ'еЕіеккі ОТЪ и— оО Си 
е руб 20 к., иолусатпыс 
огз. 50--ИЯЙ о зі. пи цѣнѣ отъ 
3 1- р. 50 к. и псѣ ирзи 

и.'іілпяпогги .із и проводил* 
аіолтріічеа каго освіш іеділ 

ир о даются всѣмъ учрезкденіямъ, ШЙГ 1 »?' пі 
|^] в Щ О 0 .Ч. БУвЛ. ІІрОМ. КОМ.. 


ѣп- 


СКі.ѵЦ гі Ц-;ІЦ 

СюдыннізскіЦі 
,Ѵр Гі.НЕ. 


зданіе Высшихъ Женек. Курешп- •» 

«! 


Я 


Тішо-Литогиа*Ьш Тованищеетва И. II Кл'шп^|и нъ ц 


К*, 


нъ КМпѣ, 


ц—